Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-OOZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Stojgniew Sitko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy na temat organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia w podziale na poziomy organizacyjne: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna specjalistyczna i szpitalna opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne, opieka uzdrowiskowa i stomatologiczna, nadzór sanitarno – epidemiologiczny, świadczenia wysokospecjalistyczne, opieka długoterminowa i inne. Bazując na wiedzy z zakresu polityki społecznej oraz podstaw zarządzania student uzyskuje nowe kompetencje w zakresie dokładnej identyfikacji działań jednostek administracji publicznej (centralnej i zdecentralizowanej) w ochronie zdrowia a także zarządzania podmiotami leczniczymi w systemie zdrowotnym w ujęciu zarządzania: strategicznego, operacyjnego, jakością, zasobami ludzkimi. W toku nauczania student pozna modele organizacyjne w ochronie zdrowia i nabędzie umiejętności w zakresie ich porównania.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. prawidłowo identyfikuje uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia*

2. prawidłowo nazywa główne założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce *

3. wymienia formy organizacyjne świadczeniodawców oraz rozumie zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym

4. (wysoko) nazywa podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze na poziomie organizacji i systemu ochrony zdrowia


Umiejętności – student/ka:

5. prawidłowo interpretuje rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa oraz umiejscawia te instytucje w strukturze organizacyjnej systemu ochrony zdrowia

6. potrafi interpretować podstawowe problemy zarządcze jednostek opieki zdrowotnej oraz mechanizmy ich powstawania i rozwiązywania

7. potrafi zastosować swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się


Kompetencje społeczne – student/ka:

8. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W17, K_W19, K_W21, K_W22, K_W27 i K_W29 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U13, K_U17 i K_U26 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu ochrony zdrowia, zarządzania, prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest obecność oraz aktywność na ćwiczeniach, poprawne wygłoszenie referatu w postaci akademickiej prezentacji

2. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego, skonstruowanego na bazie pytań testowych zamkniętych.

3. Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się uwzględnienie jej w ocenie końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowić będzie w takim przypadku 40% oceny końcowej.


I. dotyczące wiedzy: na ocenę 2 - student nie potrafi prawidłowo wskazać poziomów organizacyjnych systemu ochrony zdrowia, nie odróżnia poz od opieki ambulatoryjnej, nie wie czym zajmuje się Inspekcja Sanitarna, na ocenę 3 - student poprawnie identyfikuje poziomy organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ale nie potrafi wskazać ich cech charakterystycznych, zna zasady organizacji i zarządzania na poziomach poszczególnych rodzajów świadczeniodawców, na ocenę 4- student potrafi prawidłowo omówić strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych poziomów organizacyjnych (zarządcze, polityczne, prawne) w ochronie zdrowia w Polsce, nie zna jednak charakterystyki międzynarodowej w tym zakresie, na ocenę 5 - student potrafi prawidłowo omówić strukturę i zadania poszczególnych poziomów organizacyjnych (zarządcze, polityczne, prawne) w ochronie zdrowia w Polsce, zna również charakterystyki międzynarodowej w tym zakresie.


II. dotyczące umiejętności- na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje


III. dotyczące kompetencji społecznych: na ocenę 2 - student nie potrafi zarządzać własnym czasem i nie przygotował żadnej pracy rozpowszechniającej wiedzę z zakresu organizacji ochrony zdrowia, na ocenę 3- student zarządza własnym czasem w sposób poprawny i oddaje przynajmniej jedną pracę, na ocenę 4 - student dobrze zarządza własnym czasem, oddaje dwie prace upowszechniające wyniki z organizacji ochrony zdrowia, na ocenę 5 - student perfekcyjne zarządza własnym czasem, wykazuje aktywność na zajęciach, oddaje więcej niż 2 prace semestralne upowszechniające wyniki badań w poruszanych na wykładach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty1-4 - test, kolokwia

Efekt 1-2 – ćwiczenia i testy rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ,

Efekty 5-7 - prezentacja akademicka

Efekt 8 - praca w grupie


Metody dydaktyczne:

Prezentacja, dyskusja, praca w podgrupach, studia przypadków.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych oraz e-learningowych: 90 godz. - 3 ECTS

• przygotowania naukowej prezentacji: 20 godz. - 0,6 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową oraz uzupełniającą w ramach samokształcenia oraz przygotowanie się do egzaminu: 40 godz. - 1,4 ECTS


Pełny opis:

Studenci poznają morfologię systemu (układ instytucji, ich misje i cele oraz rolę i kompetencje pracowników w nich pracujących), a ponadto organizację systemu ochrony zdrowia w kierunku rozwiązania określonych problemów i realizacji różnych typów potrzeb zdrowotnych (organizacja opieki psychiatrycznej, geriatrycznej, nad matką i dzieckiem, rehabilitacji oraz instytucji wspomagających ochronę zdrowia). Dodatkowo student zapoznaje się z strukturą organizacyjną Inspekcji Sanitarnej oraz zasadami działania ratownictwa medycznego.

Wykłady:

1) System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania - perspektywa międzynarodowa. Modele organizacyjne systemów ochrony zdrowia na świecie.

2 ) System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania - perspektywa Polska.*

3) Identyfikacja uprawień państwa i samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia - perspektywa krajowa.*

4) Wprowadzenie do organizacji ochrony zdrowia. Podsystemy organizacji

5) Organizacja, zasady tworzenia, rozwój, cykl życia, otoczenie

6) Organizacja opieki zdrowotnej - Zakład Opieki Zdrowotnej

7) Pacjent w organizacji opieki - przywileje, ograniczenia, ścieżki dostępu

8) Organizacja lecznictwa otwartego

9) Wpływ założeń medycyny rodzinnej na organizację opieki podstawowej

10) Organizacja opieki środowiskowej i stomatologicznej

11) Organizacja świadczeń z zakresu higieny szkolnej, profilaktyki i promocji zdrowia

12) Organizacja pomocy społecznej

13) Najnowsze założenia organizacji pomocy doraźnej. Medycyna ratunkowa

14) Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne - powiązania międzysektorowe

15) Organizacja opieki psychiatrycznej. Przeciwdziałanie uzależnieniom

16) Organizacja opieki geriatrycznej i paliatywnej

17) Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

18) Organizacja i funkcjonowanie Ratownictwa Medycznego

19) System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania - perspektywa Polska

20) System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania - perspektywa międzynarodowa

Ćwiczenia:

1) Pacjent - identyfikacja możliwych trajektorii konsumenta w systemie

2) System ochrony zdrowia. Organizacja, podział, zadania i funkcje

3) System ochrony zdrowia. Organizacja, podział, zadania i funkcje cz. II

4) Parlament, rząd, ministerstwa - organizowanie systemu, zarządzanie reformą

5) Kompetencje wojewódzkiej administracji rządowej, na tle zadań samorządów

6) Rola właścicielska samorządu terytorialnego

7) Pacjent w POZ: wejście, świadczenia, wyjście

8) Organizacja opieki specjalistycznej nad pacjentem

9) Szpital (I): izba przyjęć, oddział

10) Szpital (II): rejestracja, laboratorium, apteka, logistyka

11) Organizacja produkcji świadczeń w szpitalu

12) Organizacja medycznej pomocy doraźnej i systemu ratownictwa

13) Organizacja opieki geriatrycznej i paliatywnej

14) Organizacja opieki psychiatrycznej

15) Pomoc społeczna

16) Zasady działania i organizacji Inspekcji Sanitarnej

17) Zasady działania i organizacji ratownictwa medycznego

18) Wizyta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej lub Domu Pomocy Społecznej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Shortell S.M., Kaluzny A.D. (2001), Podstawy Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

• Klich J. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedocenione interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo UJ, Kraków

• Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w świetle działań reformatorskich, Difin, Warszawa

• Rudawska I. (2007), Opieka Zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska I. (2009), Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie, Podstawowa Opieka Zdrowotna. Oczekiwania a rzeczywistość. Polityka Społeczna nr 11-12, s. 44-48

• Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.