Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa w obszarze zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PPwObZdr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa w obszarze zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Maciej Furman, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest podstawowa wiedza o systemie prawa i jego funkcjonowaniu w relacji do ochrony zdrowia, szczególnie w dziedzinie zdrowia publicznego. Studenci zdobywają nowa wiedzę w zakresie kluczowych instytucji prawnych, metod regulacji, procedur i instrumentów istotnych dla zdrowia, regulacji systemowych na różnych poziomach. Po zaliczeniu przedmiotu studenci potrafią zastosować szereg zróżnicowanych przepisów do rozwiązania przykładowych problemów z dziedziny ochrony zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1) nazywa i wyjaśnia podstawowe pojęcia prawne: systemu prawa krajowego, międzynarodowego, europejskiego, rozróżnia pojęcia prawa materialnego i formalnego i ich instytucje prawne, wymienia gałęzie prawa i porównuje ich instytucje prawne

2) zna, wyjaśnia, interpretuje strukturę sytemu prawa w relacji do problematyki zdrowia, wyjaśnia podstawy odpowiedzialności publicznej w tym zakresie, kategoryzuje podstawowe akty prawne na różnych poziomach, wyjaśnia specyfikę norm prawnych oraz klasyfikuje podstawowe instytucje prawne

3) wyjaśnia podstawowe prawne uwarunkowania działania głównych organów władzy publicznej w ramach zdrowia publicznego, interpretuje aspekty prawne i prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania polskiego sytemu opieki zdrowotnej, zarysowuje legislacyjne założenia i kierunki reform systemu ochrony zdrowia w Polsce

4) wymienia, uszeregowuje, porównuje regulacje dotyczące zdrowia i rozumie skutki prawne podstawowych przepisów w tej dziedzinie; kategoryzuje i rozróżnia podstawowe krajowe i europejskie prawne źródła informacji i publikacji aktów prawnych

5) znajduje właściwe akty prawne adekwatne do przedstawianych problemów związanych ze zdrowiem, korzysta z dostępnych oficjalnych publikatorów


Umiejętności – student/ka:

6) interpretuje przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej

7) potrafi zastosować wiedzę teoretyczną poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

8) potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przygotowanie referatu, przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim

9) potrafi wykonać zadanie we współpracy z zespołem w rozwiązywaniu zadanych problemów prawnych

10) potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, dokonać wykładni przepisów i je właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego


Kompetencje społeczne – student/ka:

11) okazuje świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy z zakresu regulacji prawnych, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

12) wykazuje tolerancję i akceptuje odmienne poglądy i postawy, ukształtowane przez rożne czynniki społeczno-kulturowe, zgodnie z zasadami prawa

13) demonstruje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość pomocy prawnej (w podstawowym zakresie)


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01 w stopniu podstawowym; K_W20 i K_W22 w stopniu średnim; K_W02, K_W16, K_W17, K_W18 i K_W19 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U08, K_U11 i K_U13 w stopniu średnim; K_U18 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K04, K_K06 i K_K07 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

posiadanie informacji z zakresu wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie na poziomie egzaminu maturalnego oraz elementarna wiedza z zakresu prawoznawstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy: tekst jednokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje część odnoszącą się do sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych stanowiących przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych. Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Bieżąca kontrola wiadomości na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac grupowych i przedstawienie indywidualnego opracowania zadanego problemu w formie: case study komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej. W przypadku powtarzania przedmiotu przepisanie zaliczenia z ćwiczeń nie jest możliwe.


EFEKTY 1-5: Ocena wiedzy i umiejętności w formie testu według skali:

60% -67%: ocena dostateczna (3.0);

68%-75%: ocena dostateczna plus (3.5);

76%-83%: ocena dobra (4.0);

84%-92%: ocena dobra plus (4.5);

93%-100%: ocena bardzo dobra (5.0).


EFEKT 6-10: Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków, potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim oraz posiada umiejętności pracy w zespole - ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji zadań realizowanych na ćwiczeniach: brak przygotowania, dostateczne przygotowanie, dobre przygotowanie, bardzo dobre przygotowanie.


EFEKTY 11-13: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny i wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez rożne czynniki społeczno-kulturowe - ocena bieżąca postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami według skali: w stopniu niedostatecznym, dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.


Ocena pracy indywidualnej według kryteriów:

Ocena ndst: nie potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, dokonać wykładni przepisów i ich właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Ocena dst: potrafi zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa oraz dokonać wykładni przepisów korzystając z pomocy prowadzącego, ma znaczne trudności z ich zastosowaniem.

Ocena db: potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, ma problemy z samodzielną wykładnią przepisów i ich zastosowaniem w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Ocena bdb: potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, samodzielnie dokonać wykładni przepisów i je właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.


Ocena postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji, podejścia do kwestii praworządności w działaniach według kryterium:

a) nie wykazuje postawy szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, nie przejawia postawy respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość udzielania pomocy prawnej (w podstawowym zakresie);

b) w stopniu dostatecznym wykazuje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, przejawia postawę respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość świadczenia pomocy prawnej (w więcej niż podstawowym zakresie);

c) w wysokim stopniu wykazuje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, przejawia postawę respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość świadczenia pomocy prawnej (w znacznym zakresie).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1-5: ocena wiedzy i umiejętności w formie testu według przyjętej skali.

EFEKT 6- 10: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji zadań realizowanych na ćwiczeniach.

EFEKTY 11-13: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji, podejścia do kwestii praworządności w działaniach według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

Studenci zapoznają się w trakcie wykładu z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu prawa, źródeł, publikatorów, zasad stosowania prawa oraz systemu sądownictwa. Ponadto wykładane są teoretyczne aspekty istotnych dla sfery zdrowia publicznego regulacji w ramach omawianych dziedzin prawa. Następnie w ramach ćwiczeń studenci pracują nad danym zagadnieniem w następujących formach: przeszukiwanie publikatorów źródeł prawa, identyfikacja właściwych przepisów, tworzenie katalogów odpowiednich aktów prawnych, analiza zadanego kazusu, opracowanie komentarza do konkretnych przepisów, interpretacja oryginalnego tekstu źródłowego. W ramach ćwiczeń studenci analizują także wybrane przykłady orzecznictwa w obszarze zdrowia na rożnych poziomach.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach (wykłady i ćwiczenia): 60 godz. - 2 ECTS

• opracowanie prezentacji, komentarza, analizy: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Przepisy prawa i normy prawne, pojęcie i rodzaje przepisów prawa.

2. System prawa, pojęcie i zasady systemu prawa.

3. Źródła prawa. Podstawy systemu sądownictwa w Polsce.

4. Obowiązywanie prawa: pojęcie i zakresy obowiązywania prawa.

5. Stosowanie prawa. Rozumienie i przebieg procesu stosowania prawa.

6. Wykładnia prawa, podstawowe rodzaje wykładni.

Ćwiczenia:

1) Podstawowe pojęcia prawoznawstwa: normy, przepisy, źródła prawa - praca z tekstem. Zakres przedmiotowy regulacji prawnych w dziedzinie prawa prywatnego. Główne działy prawa prywatnego. Charakter stosunków prawnych w prawie prywatnym.

2) Podstawowe pojęcia w zakresie prawa cywilnego: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdarzenia prawne i czynności prawne, przyczyny nieważności czynności prawnych, formy czynności prawnych, pełnomocnictwo i jego rodzaje, przedawnienie.

3) Własność i jej ochrona. Sposoby nabycia własności. Podstawowe roszczenia w zakresie ochrony własności.

4) Pojęcie zobowiązania. Źródła zobowiązań. Umowa cywilnoprawna i jej rodzaje. Odpowiedzialność cywilna. Rodzaje odpowiedzialności. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej.

5) Zakres przedmiotowy prawa pracy. Źródła prawa pracy: Kodeks pracy, ustawy związkowe, układy zbiorowe pracy, regulaminy. Podstawowe zasady prawa pracy. Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika w świetle prawa pracy. Ochrona zdrowia w miejscu pracy. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Spory zbiorowe.

6) Zakres przedmiotowy regulacji prawnych w dziedzinie prawa publicznego. Główne działy prawa publicznego. Charakter stosunków prawnych w prawie publicznym.

7) Administracja publiczna państwa: administracja rządowa i samorządowa. Organizacja i kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania własne i zadania zlecone samorządu terytorialnego.

8) Decyzje administracyjne: specyfika i kryteria ważności. Stosowanie w zdrowiu publicznym. Postępowanie odwoławcze w administracji: specyfika i środki prawne.

9) Sądownictwo administracyjne, kontrola decyzji administracyjnych.

10) Prawo krajowe a prawo miejscowe: stanowienie, rodzaje aktów prawnych w zakresie prawa miejscowego.

11) Sądownictwo powszechne - struktura i organizacja; istota orzekania.

12) Sądownictwo administracyjne: organizacja i zakres kompetencji.

Sądowa kontrola decyzji administracyjnych.

13) Prawo krajowe a prawo międzynarodowe i wspólnotowe w sferze zdrowia.

14) Problematyka zdrowia w poszczególnych gałęziach prawa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa medycznego/prawa zdrowia publicznego (podawane przez prowadzących zajęcia na bieżąco).

Literatura uzupełniająca:

• Muras Z. (2017), Podstawy prawa. Skrypty, Wydawnictwo „C.H. Beck”, Warszawa

• Tkacz S. (red.) (2016), Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.