Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zdrowia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zdrowia publicznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest wiedza dotycząca podstaw regulacyjnych w prawie zdrowia publicznego i w sferze ochrony zdrowia. Student zdobywa nową wiedzę dotyczącą różnych poziomów kluczowych regulacji w tej sferze. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi umiejscowić prawo zdrowia publi¬cznego w systemie prawa, rozumie jego funkcje i rolę, prawidłowo Inter¬pretuje podstawowe przepisy (wykładnia funkcjonalna i celowościowa).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i wyjaśnia aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, instytucje i instrumenty prawne „sfery zdrowotności publicznej”

2. zna, klasyfikuje, interpretuje, analizuje, porównuje, kategoryzuje i porządkuje podstawy prawne ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych

3. wymienia podstawy prawne realizowania projektów zdrowotnych

4. zna, klasyfikuje, zestawia krajowe i europejskie prawne uwarunkowania i źródła informacji, porównuje i odróżnia ich skutki dla zdrowia publicznego

5. wyjaśnia i uzasadnia kluczowe nowelizacje ustawowe, legislacyjne założenia i kierunki reform systemu ochrony zdrowia w Polsce i podstawy prawne strategii w sferze zdrowia publicznego

6. rozumie skutki prawne podstawowych przepisów formalnoprawnych z dziedziny prawa administracyjnego w obszarze zdrowia publicznego: bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa konsumenckiego

7. zna podstawowe zasady prawne dotyczące pomocy osobom należącym do grup szczególnego ryzyka w ramach prawa karnego i prawa administracyjnego

8. zna, rozumie i uzasadnia specyfikę regulacji prawnych w poszczególnych obszarach zdrowia publicznego

Umiejętności – student/ka:

9. rozróżnia, kategoryzuje i porównuje typy umów w sferze zdrowia publicznego, w tym umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

10. porządkuje, analizuje, porównuje i interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na udzielanie świadczeń zdrowotnych

11. dokonuje samodzielnie wykładni funkcjonalnej i celowościowej przepisów dotyczących danego zagadnienia w zdrowiu publicznym

12. identyfikuje i właściwie stosuje odpowiednie przepisy prawa: administracyjnego, cywilnego i prawa pracy w relacjach z pacjentami/ konsumentami/pracownikami

Kompetencje społeczne – student/ka:

13. jest świadom roli regulacji w zdrowiu publicznym, konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności w sferze regulacji prawnych w zdrowiu publicznym, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

14. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe w oparciu o odpowiednie prawa podmiotowe i na podstawie kluczowych regulacji z zakresu prawa zdrowia publicznego

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01, K_W02 i K_W29 w stopniu podstawowym; K_W19, K_W20, K_W21 i K_W28 w stopniu średnim; K_W16, K_W17, K_W23 i K_W27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U11 i K_U20 w stopniu podstawowym; K_U12, K_U13 i K_U26 w stopniu średnim; K_U05, K_U06, K_U18 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 w stopniu średnim; K_K02, K_K03 i K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy: tekst jednokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje część odnoszącą się do sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych stanowiących przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych. Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie kolokwium kończącego zajęcia ćwiczeniowe i oddanie pracy indywidualnej (prezentacja, esej lub poster). Bieżąca kontrola wiadomości na zajęciach, w tym kolokwium ustne, oraz przygotowanie recenzji artykułów z zakresu prawa zdrowia publicznego w trakcie semestru. W przypadku powtarzania przedmiotu zaliczenie ćwiczeń nie umożliwia przepisania oceny i dopuszczenia do egzaminu.

EFEKTY 1-12: ocena w formie testu końcowego według skali:

60% -67%: „ocena dostateczna” (3.0);

68%-75%: ocena „dostateczna plus” (3.5);

76%-83%: ocena „dobra” (4.0);

84%-92%: ocena „dobra plus” (4.5);

93%-100%: ocena „bardzo dobra” (5.0).

EFEKT 13: Jest świadom roli regulacji w zdrowiu publicznym, konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności w sferze regulacji prawnych w zdrowiu publicznym, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny - ocena bieżąca w trakcie zajęć (kolokwium ustne, praca nad zadanym problemem) oraz ocena przygotowanej pracy indywidualnej; odpowiednio do skali: w stopniu niedostatecznym, dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.

EFEKT 14: Wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe w oparciu o odpowiednie prawa podmiotowe i na podstawie kluczowych regulacji z zakresu prawa zdrowia publicznego; ocena postawy prezentowanej w takcie zajęć odpowiednio: w stopniu niedostatecznym, dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: test egzaminacyjny.

Efekty 9-12: kolokwium w ramach ćwiczeń.

Efekty 13-14: ocena w trakcie ćwiczeń w formie „case study” (stosowanie norm i zasad prawnych w praktyce).


Metody dydaktyczne:

wykład i ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 65 godz. – 2,2 ECTS

• sporządzenie pracy indywidualnej (prezentacji, opracowania kazusu, komentarza): 10 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Funkcje i zakres regulacji prawa w zdrowiu publicznym. Miejsce prawa zdrowia publicznego w systemie prawa krajowego i ponadnarodowego; podstawowe mechanizmy prawne i obszary regulacji.

2) Systematyka gałęzi i katalog regulacji prawa zdrowia publicznego oraz najważniejsze instrumenty proceduralne na różnych poziomach prawa krajowego.

3) Prawa pacjenta – regulacja krajowa. System ochrony praw pacjenta

4) Wybrane przepisy wchodzące w zakres prawa zdrowia publicznego (prawa medycznego).

5) Elementy prawa zdrowia publicznego w perspektywie powszechnych zagrożeń zdrowotnych i prawnych możliwości reagowania.

6) Prawo nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; przegląd podstawowych instytucji. Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.

7) Prawa konsumenta do ochrony zdrowia w różnych kontekstach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

8) Wybrane elementy prawa gospodarczego i handlowego w zdrowiu publicznym. Czyny nieuczciwej konkurencji.

Ćwiczenia:

1) Podsystemy regulacji w obszarze zdrowia publicznego w odniesieniu do treści wykładu.

2) Analiza tekstów źródłowych: ustaw, rozporządzeń.

3) Analiza poglądów doktryny (artykuły i komentarze) w zakresie tematyki wykładu.

Treści szczegółowe wykładu i ćwiczeń są prowadzone według systematyki dziedziny prawa zdrowia publicznego podanej w literaturze podstawowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Podstawy prawa: cywilnego, karnego, pracy i administracyjnego; materialnego i proceduralnego – podręczniki do wyboru, w zależności od dostępności (wybór fragmentów podręczników akademickich – podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia).

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco.

• Nesterowicz M. (2017), Prawo medyczne, Wydanie XI, Dom organizatora TNOiK, Toruń

Literatura uzupełniająca:

• Kubiak R. (2017), Prawo medyczne, Wydanie 3, Beck, Warszawa

• Wybrane teksty naukowe – odpowiednie aktualne artykuły dotyczące problematyki wykładu i ćwiczeń oraz materiały publikowane w mediach (TV, Internet, prasa codzienna) - pozycje do wyboru

• Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin” Warszawa

• Poździoch S. (2004), Prawo zdrowia publicznego. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

• Lipowski P. (2010), Zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji Bioetycznej z dnia 7 kwietnia 1997 r. a stan regulacji prawnych w Polsce, w: Chańska W., Hartman J. (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, str. 123-133

• Lipowski P. (2012), Model świadomej zgody w prawie polskim, w Bołoz W., Krajewski R. (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz-pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, str. 58-72

• Lipowski P. (2016), Prawo dostępu do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, w: Pacian J (red.), Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, Wydawnictwo Difin, Warszawa, str. 26-35

• Wybór wyselekcjonowanych i przykładowych regulacji wspólnotowych (dyrektywy, rozporządzenia) oraz przykładów orzecznictwa ETS – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco

• Wybrane wzory dokumentów prawnych, w tym decyzja administracyjna, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, „kontrakt menadżerski”, kontrakt z NFZ

• Wybrane przykłady orzecznictwa sądowego i zawodowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.