Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy epidemiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PodEpid Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy epidemiologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na dokona¬nie oceny stanu zdrowia populacji, a także wiedzy dotyczącej głównych rodzajów badań epidemiologicznych i oceny wiarygodności ich wyników w aspekcie zależności przyczynowo-skutkowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. poprawnie definiuje podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia populacji

2. stosuje metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

3. określa główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski

4. wymienia źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji Polski

5. wyjaśnia pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia

6. klasyfikuje i interpretuje metody ilościowych i jakościowych badań naukowych, w tym określania przyczynowości w relacjach narażenie-choroba w badaniach epidemiologicznych i społecznych


Umiejętności – student/ka:

7. dokonuje oceny jakości dowodów naukowych w podstawowym zakresie

8. potrafi wykonać podstawowe analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych

9. posiada umiejętności oceny przyczynowości w odniesieniu do problemów zdrowotnych

10. potrafi przeprowadzić ocenę stanu zdrowia zdefiniowanej populacji z użyciem właściwych mierników


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W09 i K_W06 w stopniu średnim; K_W07, K_W08, K_W14 i K_W15 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U09, K_U01 i K_U03 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć z zakresu biologii człowieka, patologii, matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 75%-egzamin; 15%-ocena z prezentacji wyników badania ekologicznego; 10%-ocena wyników badania stanu zdrowia populacji, z zastrzeżeniem, że ocena niedostateczna z egzaminu jest równoznaczna z końcową oceną niedostateczną)


a) Warunki dopuszczenia do egzaminu: na podstawie zaliczenia ćwiczeń, co uwarunkowane jest obecnością i aktywnym uczestnictwem. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.

b) Warunki zdania egzaminu: Egzamin pisemny, który może składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie. W przypadku egzaminu zdawanego w drugim terminie lub w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których liczba nie jest ograniczona.Efekt 1-6: do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania; ocena dst: 61-65%; dst plus: 66-70%; dobry: 71-75%; dobry plus: 76-80%; bdb: 81-100%.


Efekt 7-9: brak zaliczenia (ocena ndst): nie złożenie pracy lub złożenie pracy, która nie odpowiada zasadom badania ekologicznego; ocena dst: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, drobne błędy w interpretacji i w prezentacji; ocena dobry: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, poprawna interpretacja i prezentacja; ocena bdb: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, bezbłędna interpretacja, atrakcyjna prezentacja;


Efekt 10: ocena ndst: niepoprawnie wykonana ocena stanu zdrowia populacji; ocena dst: ocena z drobnymi błędami, interpretacja niepełna; ocena dobry: poprawnie wykonana ocena stanu zdrowia, drobne błędy w interpretacji; ocena bdb: poprawnie wykonana ocena stanu zdrowia i poprawna interpretacja.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

efekty 1-6: egzamin;

efekt 7-9: ocena prezentacji studenta (badanie ekologiczne); efekt 10: projekt dotyczący oceny stanu zdrowia populacji


Metody dydaktyczne:

wykład, seminaria, wykonanie i prezentacja wyników badania ekologicznego, wykonanie oceny stanu zdrowia populacji

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 105 godz. – 3,6 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 16 godz. – 0,7 ECTS

• przygotowanie projektu oceny stanu zdrowia populacji (4 godz.) i prezentacji projektu - badania ekologicznego (5 godz.): 9 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie się do seminariów: 10 godz. - 0,4 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Wstęp do epidemiologii. Rola epidemiologii w zdrowiu publicznym. Podstawowe pojęcia.

2) Trafność testów diagnostycznych. Powtarzalność testów diagnostycznych. Pojęcie normy.

3) Ocena stanu zdrowia ludności. Wskaźniki stanu zdrowia populacji.

4) Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji. Materiały pierwotne i wtórne. Statystyka publiczna.

5) Rodzaje związków. Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy narażeniem a chorobą w epidemiologii. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób.

6) Strategia i metodologia badań epidemiologicznych.

7) Dobór próby losowej w badaniu epidemiologicznym.

8) Standaryzacja pomiarów. Budowa kwestionariusza.

9) Podział badań naukowych. Badania opisowe.

10) Badania ekologiczne.

11) Badania przekrojowe.

12) Badania kliniczno-kontrolowane i badania prospektywne (kohortowe).

13) Badania eksperymentalne.

14) Meta-analiza.

15) Problemy etyczne dotyczące badań epidemiologicznych - zasady Good Clinical Practice.

Ćwiczenia:

Badania historyczne. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Narażenia a przyczyny chorób. Trafność i powtarzalność testu diagnostycznego –zada-nia praktyczne. Trafność i powtarzalność testu diagnostycznego -artykuł naukowy. Standaryzacja pomiaru ciśnienia tętniczego. Ocena stanu zdro¬wia ludności. Mierniki stanu zdrowia wykorzystywane w epidemiologii: pozytywne i negatywne. Standaryzacja współczynników - zadania. Bada¬nia opisowe (ocena artykułu naukowego). Badania ekologiczne (projekto¬wanie badania). Badania ekologiczne (prezentacja wyników). Badania przekrojowe i przesiewowe (ocena artykułu naukowego). Badania retro-spektywne (ocena artykułu naukowego). Badania prospektywne (ocena artykułu naukowego). Badanie eksperymentalne (ocena artykułu nauko-wego). Meta-analiza (ocena artykułu naukowego). Rak sutka - case study. Epidemiologiczne kryteria efektywności działań medycznych i opieki zdrowotnej. Określanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, systemy zbierania danych o stanie zdrowia populacji (ocena artykułu naukowego). Problemy zdrowotne ludności Polski, główne zagrożenia zdrowia Polaków (analiza i ocena danych epidemiologicznych). Epidemiologia chorób zakaźnych.

Główne założenia epidemiologii chorób zakaźnych, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, źródła danych nt. zachorowań na choroby zakaźne oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej

Metody kontroli i główne problemy zdrowia publicznego związane z kontrolą chorób zakaźnych: programy szczepień ochronnych, zakażenia szpitalne, antybiotykooporność. Wybrane choroby zakaźne i ich znaczenie dla zdrowia publicznego: grypa, gruźlica, choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, HIV/AIDS, WZW) choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe choroby zakaźne - analiza przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa do wyboru:

• Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2007), Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, Geneva

• Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2002), Podstawy Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź

• Jędrychowski W. (2010), Epidemiologia w medycynie i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Corocznie aktualizowana lista prac badawczych i opracowań naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.