Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialized English in Public Health

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-SEiPH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specialized English in Public Health
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Nowak-Bończa
Prowadzący grup: Maja Nowak-Bończa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

• rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnej studentów, szczególnie w zakresie Zdrowia Publicznego

• poszerzanie specjalistycznego słownictwa

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych i materiałów źródłowych

• zwiększanie umiejętności sporządzania prezentacji dotyczących zdrowia publicznego, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (artykuł, raport, opinia, esej),

• zwiększanie autonomii studenta, poprzez przyjęcie w trybie nauczania właściwych strategii


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada wysoki poziom kompetencji w języku angielskim – jest w stanie zrozumieć i odpowiednio zinterpretować teksty, zarówno na konkretne tematy, jak i abstrakcyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką zdrowia publicznego


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi się komunikować w języku angielskim pisemnie i ustnie,

3. efektywnie prezentuje w języku angielskim swoje przemyślenia, pytania i sugestie podpierając się argumentami wypracowanymi przez różne teorie przestrzegając przy tym zasad etycznych.

4. potrafi pracować w grupie

5. potrafi opisać w języku angielskim podstawowe koncepcje odnoszące się do zdrowia populacji


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie umiejętnościach: K_U23 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym lub zaawansowanym

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: prezentacja

Na ocenę końcową przedmiotu Specjalistyczny język angielski w Zdrowiu Publicznym składa się:

30% ocena prac domowych, w tym pisemnych i sprawdzianów

30% czynny udział na zajęciach i wymagana obecność

40% ocena z egzaminu końcowego

95-100% = 5

90-94% = 4,5

80-89% = 4,0

70-79% = 3,5

60-69% = 3

<59% daje 2


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocena prezentacji ustnych, prac pisemnych – efekty 1-3

• ocena pracy indywidualnej, pracy zespołowej, dyskusji grupowych - efekty 2-5


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia organizowane w formie prac i zadań grupowych, prac indywidualnych, dyskusji grupowych, indywidualnych i grupowych prezentacji, dyskusja na zadane tematy, sesje burzy mózgów; studia przypadków, prezentacje, gry komunikacyjne

Bilans punktów ECTS:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 60godz. 2 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu w postaci prezentacji: 60godz. 2 ECTS


Pełny opis:

Zapoznanie studentów z głównymi problemami zdrowia publicznego w języku angielskim i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie dyscypliny, z umiejętnym stosowaniem terminów specjalistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa: artykuły opublikowane w języku angielskim dla nauczania zdrowia publicznego w Europie ‘Specjalistyczna Kurs dla studentów i profesjonalistów’, Maastricht University Press 2007

- Materiały opracowane przez prowadzących zajęcia

- Inne materiały edukacyjne udostępniane podczas kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.