Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1ŻC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Student uzyska kompleksową wiedzę dotyczącą wpływu nieprawidło¬wego żywienia i/lub niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności na rozwój chorób dietozależnych. Student potrafi wyjaśnić światowe i krajo¬we wytyczne dotyczące zaleceń żywieniowych oraz regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. uzasadnia zalecenia żywieniowe na poziomie ogólnoświatowym i krajowym oraz ocenia krytycznie wpływ żywienia na zdrowie człowieka

2. stosuje wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa żywnościowo-żywieniowego w aspekcie regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim

3. przewiduje skutki nieprawidłowego żywienia i/lub niewłaściwej pakości zdrowotnej żywności na rozwój chorób dietozależnych


Umiejętności – student/ka:

4. potrafi zastosować metodę EvidenceBasedNutrition w ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach życia i stanu zdrowia

5. potrafi podać warunki higieniczno-sanitarne pomieszczeń z wykorzystaniem systemu HACCP

6. potrafi przedstawić program profilaktyczny lub edukacyjny związany z żywieniem określonej grupy ludności


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. demonstruje nabytą wiedzę w promocji prozdrowotnych zachowań w środowisku


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W06 w stopniu podstawowym; K_W10 w stopniu średnim; K_W01 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U19 w stopniu podstawowym; K_U06 w stopniu średnim; K_U01 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K03 i K_K05 w stopniu podstawowym; K_K02 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu nauki o żywieniu człowieka

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny.


Zaliczenie modułu składa się z 3 części – zaliczenia ćwiczeń, spełnienia dodatkowych wymagań, egzaminu ustnego z materiału wykładowego i posiadanie ogólnej wiedzy z przedmiotu.


Zaliczenie ćwiczeń:

Ocena 2 – brak 50% obecności na ćwiczeniach oraz brak ich indywi¬dualnego zaliczenia, brak wykonania zadanych zadań praktycznych oraz brak przedstawienia prezentacji, brak zaliczenia testów.

Ocena 3 – brak 50% obecności, które zostały zaliczone indywidualnie, zliczenie zadanych zadań praktycznych oraz przedstawienie prezentacji, dwa testy zaliczone pozytywnie (zaliczenie testu - uzyskanie 60-69% punktów).

Ocena 4 – liczba nieobecności poniżej 50%, wszystkie nieobecności zaliczone indywidualnie, zaliczenie zadanych zdań praktycznych oraz przedstawienie prezentacji, dwa testy zaliczone na ocenę dobrą.

Ocena 5 – liczba nieobecności poniżej 20%, wszystkie nieobecności zaliczone indywidualnie, zaliczenie zadanych zdań praktycznych oraz przedstawienie prezentacji, średnie zaliczenie testów na ocenę ponad dobry.


Wymogi dodatkowe:

Wszyscy studenci – przedstawienie programu edukacyjnego/ informacyjnego uwzględniającego wpływ żywienia na zdrowie oraz udział w dwóch odczytach/konferencjach uwzględniających zagadnienia żywności i/lub żywienia potwierdzonych certyfikatem.


Zaliczenie modułu:

Egzamin ustny jest warunkiem zaliczenia modułu, do jego dopuszczenia wymagane jest zaliczenie ćwiczeń oraz potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymogów.

Egzamin ustny polega na odpowiedzi na 3 pytania wylosowane z puli pytań obejmujących materiał wykładowy i zalecaną literaturę. Pytania są przekazane studentom na co najmniej tydzień przed ustalonym terminem zaliczenia. Termin zaliczenia jest uzgadniany ze starostą roku.

Ocena 2 – niedopuszczenie do egzaminu ustnego – brak spełnienia warunków zaliczenia modułu lub brak pozytywnej odpowiedzi na 3 pytania.

Ocena 3 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na co najmniej 2 pytania.

Ocena 4 – dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania w tym na dwa w pełni wyczerpująco.

Ocena 5 - dopuszczenie do egzaminu ustnego, pozytywna wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla moduły efektów z zakresu wiedzy i umiejętności (1-6) sprawdzone będzie na egzaminie ustnym. Osiągnięcie efektów dotyczących kompetencji społecznych (7) zostanie sprawdzone poprzez ocenę przygotowanej prezentacji oraz aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, zajęcia praktyczne - rozwiązywanie pewnych zadań, praca własna, konsultacje u prowadzących zajęcia

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 45 godz. - 1,3 ETCS

• przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. - 1 ETCS

• przygotowanie się i uczestnictwo w egzaminie: 20 godz. - 0,7 ETCS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Wykorzystanie metody Evidence Based Nutrition w opracowywaniu norm żywienia, ocenie sposobu żywienia ludności w różnych okresach życia i stanu zdrowia.

2) Bezpieczeństwo żywnościowo-żywieniowe w aspekcie regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim.

3) Formy edukacji żywieniowej - programy profilaktyczne.

4) Żywienie ludzi w różnych okresach życia.

5) Żywienie człowieka chorego - dieta, prawa pacjenta.

6) Higiena artykułów żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku mających kontakt z żywnością.

7) Substancje dodatkowe i obce w żywności. Środowiskowe uwarunkowania skażeń żywności.

8) Formy ochrony ludności.

9) Suplementy żywności - prawo unijne.

10) Rola oznakowania żywności w podejmowaniu właściwych wyborów żywieniowych - oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

11) Produkty żywnościowe mające wpływ na antyzdrowotne zachowania człowieka i ich toksyczne uwarunkowania.

12) Nutrigenomika i nutrigenetyka.

13) Problemy etyczne w żywieniu i produkcji żywności.

14) Składniki żywności a profilaktyka wybranych chorób przewlekłych.

Ćwiczenia:

1) Wartość odżywcza środków spożywczych wyliczana na podstawie gęstości odżywczej.

2) Zmiany wartości odżywczej produktów spożywczych zależne od przechowywania żywności i stosowanych technik kulinarnych.

3) Gospodarka wodno-elektrolitowa oraz wpływ żywienia na równowagę kwasowo-zasadową.

4) Ocena stanu odżywienia - badania antropometryczne: ocena masy ciała i wzrostu, pomiary grubości tkanki tłuszczowej, zastosowanie i ocena wskaźników do oceny nadmiaru masy ciała i otłuszczenia.

5) Ocena niedoboru masy ciała w zaburzeniach odżywiania. Pogłębione metody oceny sposobu żywienia.

6) Ocena zawartości wybranych składników odżywczych oraz indywidualnych racji pokarmowych na podstawie przeprowadzonego 24-godzinnego wywiadu przy zastosowaniu programu komputerowego.

7) Ocena jakościowa zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego na przykładzie szpitala.

8) System HACCP - studium przypadku

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Bal J. (red.) (2011), Biologia molekularna w medycynie, w: Elementy genetyki klinicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) (2010), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Jarosz M. (red.) (2012), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

• Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2012), Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Gawęcki J. (red.) (2010) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Gertig H., Przysławski J. (2006), Bromatologia, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

• Gertig H., Duda G. (2004), Żywność a zdrowie i prawo, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.