Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych w badaniach biomedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2ADwBB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych w badaniach biomedycznych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Prowadzący grup: Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Podstawowym celem kursu jest nabranie praktycznych umiejętności w statystycznym opracowaniu wyników badania z zakresu nauk medy-cznych przeprowadzonego w populacji. W oparciu o wybrany temat analizy oraz otrzymane dane numeryczne student rozwija umiejętności zaplanowania analizy danych, wykonania obliczeń w pakiecie statysty-cznym, interpretacji wyników oraz przedstawienia ich w postaci pisem-nego raportu posiadającego strukturę artykułu naukowego. Po zakończe¬niu kursu student potrafi postawić hipotezy badawcze, przygotować dane do analizy, prawidłowo opisać badaną grupę, wybrać odpowiednie metody statystyczne do zweryfikowania postawionych hipotez oraz wyciągnąć wnioski z badania.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada wiedzę na temat metod i technik opracowania statystycznego badania naukowego


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi zaprojektować opracowanie statystyczne problemu z zakresu nauk o zdrowiu

3. potrafi postawić odpowiednie hipotezy badawcze i statystyczne oraz wykonać analizy opisowe i analizy zależności przy użyciu pakietu statystycznego

4. potrafi opisać uzyskane wyniki, zilustrować je odpowiednio dobranymi tabelami i wykresami oraz zinterpretować wyniki analizy


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. potrafi zaplanować zadanie, wykonać je i podjąć właściwe decyzje w oparciu o uzyskane wyniki


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27, K_W28 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U21 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K07 i K_K11 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z zakresu biostatystyki i epidemiologii obowiązujących na studiach II stopnia, umiejętność posługiwania się narzędziami komputerowymi, w tym znajomość pakietu statystycznego STATISTICA

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za ocenę raportu merytorycznego (waga=0,7) oraz ocenę raportu technicznego (waga=0,3). Uzyskanie łącznej punktacji poniżej 60% punktów wiąże się z niezaliczeniem modułu. Oceny: poniżej 60% - ndst, 60-69% - dst, 70-74% - plus dst, 75-84% - db, 85-89% - plus db, 90-100% - bdb.


Raport techniczny przedstawiony w formie pisemnej zawierać powinien kopie wykonanych analiz w programie Statistica. Ocenie podlegać będzie poprawność zastosowanych procedur statystycznych oraz trafność podejmowanych decyzji. Ocena punktowa raportu technicznego w skali 0-50 punktów; minimum niezbędne do zaliczenia raportu 30 pkt.


Raport merytoryczny z analizy powinien mieć formę pracy przygotowanej do publikacji. Ocenie podlegać będą: (a) opis materiału badawczego i zastosowanych metod statystycznych, (b) prezentacja wyników w postaci tabel i wykresów, (c) opis uzyskanych wyników, (d) sformułowanie wniosków. Ocena punktowa raportu technicznego w skali 0-100 punktów; minimum niezbędne do zaliczenia raportu 60 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1: Ocena raportu technicznego z wykonanej analizy

Efekty 2-5: Ocena raportu merytorycznego (projektu ) przedstawionego w formie pisemnej


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia polegające na praktycznym opracowaniu problemu z zastosowaniem profesjonalnego komputerowego pakietu statystycznego

Bilans punktów ECTS:

• wykonanie pełnej analizy statystycznej w ramach zajęć kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• wykonanie raportu technicznego oraz raportu merytorycznego z przeprowadzonej analizy: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1) Utrwalenie metod przeprowadzenia badania naukowego.

2) Praktyczne wykorzystanie metod i technik opracowania statystycznego badania naukowego.

3) Krytyczna ocena wyników analizy statystycznej.

4) Wybór sposobu przedstawienia wyników analiz statystycznych.

5) Przygotowanie opracowania statystycznego problemu do publikacji lub prezentacji multimedialnej.

Literatura:

• Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

• Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I/II), StatSoft, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.