Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie matki i dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2ZMiD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie matki i dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Stepaniak
Prowadzący grup: Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Studenci zdobędą wiedzę na temat głównych problemów zdrowotnych u kobiet w ciąży i u dzieci i na temat czynników ryzyka wybranych chorób w tym okresie. Poznają metody oceny stanu zdrowia matki i dziecka. Dowiedzą się jak zorganizowana jest opieka zdrowotna nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi. Zapoznają się z działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na kobiety w ciąży i dzieci, np. badania profilaktyczne w ciąży, szkoły rodzenia, karmienie naturalne, badania przesiewowe u dzieci.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych u kobiet w ciąży i u dzieci, związanych ze stylem życia, sposobem żywienia i innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. wyjaśnia schemat organizacji opieki zdrowotnej nad zdrowiem matki i dziecka w Polsce


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię i wyniki


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01, K_W12 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U21 i K_U22 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena końcowa: 90% - test zaliczeniowy, 10% - ocena z prezentacji

Warunki dopuszczenia do testu zaliczeniowego: przygotowanie prezentacji na zadany temat (lista tematów do opracowania przedstawiona jest studentom na pierwszych zajęciach). Uzyskanie zaliczenia z prezentacji nie zachowuje swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.

Test zaliczeniowy - składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie.


Efekty 1-2: do zaliczenia testu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania; ocena dst: 61-65%; dst plus: 66-70%; dobry: 71-75%; dobry plus: 76-80%; bdb: 81-100%.


Efekt 3: Prezentacja studenta oceniana jest przez prowadzącego zajęcia w skali 2-5.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

efekt 1-2: test zaliczeniowy; efekt 3: ocena z prezentacji

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,6 ECTS

• oraz przygotowanie się do testu zaliczeniowego i udział w zaliczeniu: 25 godz. - 0,9 ECTS

• praca własna - przygotowanie prezentacji: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Stan zdrowia i umieralność dzieci i matek; podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem kobiet i dzieci.

2) Opieka perinatalna, cele i organizacja opieki okołoporodowej.

3) Szkoła rodzenia.

4) Ciąże młodocianych jako problem zdrowia publicznego.

5) Żywienie kobiet w ciąży.

6) Ciąża i wybrane problemy zdrowotne związane z ciążą, np: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, HIV, toksoplazmoza, otyłość, depresja poporodowa.

7) Mała urodzeniowa masa ciała i wcześniactwo.

8) Palenie a ciąża.

9) Cięcia cesarskie na życzenie.

10) Prawidłowy rozwój dziecka i badania profilaktyczne, organizacja opieki nad dziećmi w Polsce i innych krajach.

11) Karmienie naturalne.

12) Wybrane problemy zdrowotne dzieci, np.: zakażenia, wybrane choroby cywilizacyjne u dzieci, próchnica zębów, alergie.

Literatura:

Literatura podstawowa do wyboru:

• Donaldson L., Donaldson R. (2000), Mothers and Children, w: Donaldson L., Donaldson R., Essential Public Health, Petroc Press, Plymouth, UK

• Bożkowa K., Sito A. (red) (2003), Opieka zdrowotna nad rodziną, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Krawczyński M. (2009), Propedeutyka pediatrii, Wyd. PZWL, Warszawa

• Latkowski J.B., Godycki-Ćwirko M., Lukas W. (red.) (2017) Medycyna rodzinna, w: Problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego PZWL, Warszawa, rozdz. 15

• Jankowski A. (red) (2003), Podstawy Pediatrii, Volumed i Joto, Wrocław

• Narodowy Program Zdrowia 2007-2015; 2016-20 (www.mz.gov.pl)

• Artykuły w czasopismach tematycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.