Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w warunkach zmiany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-2ZwWZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w warunkach zmiany
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka II, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Współczesne organizacje musza się dopasowywać do nieustannie zmie-nia¬jących się warunków otoczenia, a także reagować na różnego rodzaju czynniki wewnętrzne wymuszające zmiany ich funkcjonowania. Zarządza¬nie zmiana organizacyjną to dziedzina wiedzy, której znajomość pomaga skuteczne wprowadzać takie zmiany. Celem przedmiotu jest zrozumienie przyczyn i mechanizmów zmian organizacyjnych oraz wyzwań jakie te zmiany stawiają przed organizacją i osobami zarzą¬dzającymi

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. identyfikuje specyficzne uwarunkowania planowania i zarządzania w warunkach zmiany: w szczególności: zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i komunikacji

2. wykazuje się znajomością podstawowych narzędzi w dziedzinie diagnozowania konieczności zmiany organizacyjnej oraz zasad tworzenia i realizowania planu zmian organizacyjnych


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi zebrać dane, przeanalizować i przedstawić wyniki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu – zawierających opis i uzasadnienie celu, przyjętą metodologię oraz plan wprowadzania zmian w danej organizacji - opartych o literaturę przedmiotu.

4. potrafi oceniać działania w obszarze zmiany organizacyjnej i proponować stosowne rozstrzygnięcia w tym zakresie


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. potrafi projektować w zespole zadania w dziedzinie zmian organizacyjnych zespołu dla wybranej organizacji


Efekty kształcenia dla tego modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W21 i K_W31 w stopniu podstawowym; K_W22 w stopniu średnim; K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05 w stopniu podstawowym; K_U15 i K_U16 w stopniu średnim; K_U17, K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

wiedza z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i operacyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach

Pozytywne zaliczenie wszystkich prac pisemnych, terminowe i merytorycznie poprawne przygotowanie kolejnych fragmentów projektu, . pozytywna ocena prezentacji i pisemnej wersji ostatecznej opracowanego projektu


Zaliczenie na ocenę na podstawie: wykonania kompletu zadanych prac i poszczególnych etapów przygotowywanego projektu zespołowego, opracowania pisemnego i prezentacji ostatecznej wersji projektu grupowego, przedstawienia indywidualnej prezentacji ustnej, aktywności podczas zajęć, obecności na wszystkich zajęciach.


Efekty 1-2 – Student będzie potrafił ocenić problemy projektowania i wprowadzania zmian w organizacjach.

Efekty 3-5 - Student będzie potrafił dobrać i zastosować odpowiednie do problemu metody zarządzania zmianą, opisać je, przeanalizować i sformułować wnioski oraz je zaprezentować pracując samodzielnie i w zespole.

Metoda sprawdzania Efektów 1-5: ocena prezentacji, prac pisemnych i opracowanego projektu i prezentacji.


Skala ocen: 3 - Student wykazuje ogólne zrozumienie istoty wprowadzania zmian w organizacjach i rozumie podstawowe koncepcje oraz potrafi je opisać i zaprezentować. 4 - Student wykazuje pogłębione zrozumienie istoty zmian organizacyjnych oraz potrafi poprawnie wykorzystać podstawowe narzędzia diagnozy i wprowadzania zmian oraz przygotować ich opis i plan działania oraz dobrze go zaprezentować. 5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie problemów dotyczących zmian w organizacjach, potrafi bezbłędnie wykorzystać wszystkie omówione narzędzia do analizy oraz samodzielnie proponować koncepcje rozwiązywania podobnych problemów w organizacjach w postaci planu i przekonywującej prezentacji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1-4 - ocena projektu i jego prezentacji

Efekt 5 - ocena aktywności studentów podczas zajęć i pracy w zespole projektowym


Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia w grupach: prezentacje i omawianie rzeczywistych przypadków, dyskusje, analizy literatury, przygotowanie i prezentacja projektu

Bilans punktów ECTS:

• przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ETCS

• przygotowanie zadanych prac: 30 godz. - 1 ETCS

• przygotowanie projektu i jego prezentacji : 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie zmiany organizacyjnej

2) Rodzaje zmian w organizacjach

3) Przyczyny zmian

4) Wieloetapowy proces wprowadzania zmian oraz jego uwarunkowania i zagrożenia

5) Błędy w procesie wprowadzania zmian i ich unikanie

6) Rola liderów zmian

7) Podstawowe koncepcje dotyczące zmiany w organizacjach i strategie zmian

8) Przygotowanie projektu zmian i jego prezentacji

9) Bariery i czynniki sprzyjające zmianom

10) Organizacja ucząca się

Ćwiczenia polegają na poprzedzonej samodzielnym poszukiwaniu i analizie literatury - indywidualnej prezentacji dotyczącej wybranej organizacji, oraz na systematycznym przygotowaniom projektu zespołowego, a następnie opracowaniu jego końcowej wersji i zaprezentowaniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kotter J.P., Rathgeber H., Mueller P. (2008), Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, Onepress, Gliwice

• Kotter J.P., Cohen D. (2005), Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieniły oblicza firm na całym świecie, One Press, Gliwice

• Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (2008), Wydawnictwo Helion, Gliwice

• Kotter J.P. (2004), Przewodzenie procesowi zmian i przyczyny niepowodzeń, Harvard Business, Review Polska, 7/2004

• Materiały wręczane/prezentowane Studentom na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

• Senge P. M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

• Kübler-Ross E. (2002), Rozmowy o śmierci u umieraniu. Media Rodzina, Poznań

• Schlesinger P., Sathe V., Schlesinger L., Kotter J.P. (1999), Projektowanie organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

• Krupa K. (2003), Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje, Łódź, www.kkrupa.pl/Ewolucja%20procesu%20zmian%20organizacyjnych.pdf

• Daniecki W. (2004), Strategia zmian - refleksje nad praktyką, Wyd. Academica, Warszawa

• Luecke R. (2005), Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wyd. MT Biznes, Warszawa

• Kübler-Ross E., (2002) Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina. Poznań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.