Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Qualitative and quantitative research methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-QQRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Qualitative and quantitative research methods
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Program kursu obejmuje zdobycie podstawowych umiejętności w planowaniu i analizie badań jakościowych oraz praktycznym zastosowaniu metod statystycznych do analizy danych w badaniach medycznych dotyczących zdrowia populacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i rozumie sytuacje, w których stosuje się badania jakościowe

2. rozumie pojęcia prawdopodobieństwa zdarzeń, statystycznych zależności i testowania hipotez

3. zna podstawy badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, podstawy obliczeń statystycznych i analizy danych


Umiejętności – student/ka:

4. potrafi zaplanować badanie jakościowe

5. potrafi wykonać podstawową analizę w badaniach jakościowych

6. potrafi rozróżnić problemy badawcze wymagające zastosowania odpowiednio badań jakościowych lub ilościowych

7. potrafi zebrać dane, utworzyć bazę danych i przygotować dane do analizy

8. potrafi dobrać odpowiednie metody statystyczne do analizy postawionego problemu

9. potrafi wykonać analizę statystyczną za pomocą programu statystycznego

10. potrafi przedstawić wyniki analizy w postaci pisemnego raportu oraz przedstawić je ustnie


Kompetencje społeczne – student/ka:

11. potrafi skutecznie współpracować i komunikować się z profesjonalistami z dziedzin pokrewnych


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01, K_W06 i K_W27 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U01 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K08 i K_K010 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu epidemiologii oraz biostatystyki (statystyka opisowa, podstawowe testy statystyczne)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Opracowanie i wykonanie projektu analizy statystycznej w zespołach 2-osobowych w formie pisemnej. Ocena projektu punktowa 0-40 punktów, minimum niezbędne do zaliczenia 24 punkty

Oceny:

ndst - <24 pkt.

dst – 24-27 pkt.

+ dst – 28-29 pkt.

db – 30-33 pkt.

+ db – 34-35 pkt.

bdb – 36-40 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Ocena poprawności wyboru odpowiednich procedur stosowanych do analizy danych jakościowych podczas zajęć i w pracach domowych – efekty 1, 4-6

• Ocena raportu merytorycznego (projektu ) przedstawionego w formie pisemnej z analizy zadanego problemu badawczego – efekty 2-3, 7-10


Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie teoretyczne do omawianych zagadnień,

ćwiczenia polegające na praktycznym opracowaniu problemu z zastosowaniem profesjonalnego komputerowego pakietu statystycznego


Bilans punktów ECTS:

• Udział w wykładach i ćwiczeniach: 18 godz. – 0,8 ECTS

• Analiza publikacji naukowych: 6 godz. – 0,2 ECTS

• Wykonanie pełnej analizy statystycznej i przedstawienie wyników w postaci raport: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Badania Jakościowe:

Założenia i cele badań jakościowych

Gromadzenie danych: typy pozyskiwania danych (wywiad standaryzowany i niestandaryzowany, grupy fokusowe, analiza dokumentów, obserwacja bezpośrednia, analiza przypadku)

Typy Pomiarów oraz budowa skal pomiarowych

Typy danych oraz, kodowanie danych i analiza

Ocena badań jakościowych, kryteria krytycznej oceny wyników

Metody ilościowe

Założenia i cele badań ilościowych, narzędzia pomiarowe

Gromadzenie danych i przygotowanie do analizy

Metody opisu danych

Wnioskowanie statystyczne, pojęcie przedziału ufności, analiza związku pomiędzy cechami, porównanie rozkładu cechy pomiędzy grupami, modelowanie statystyczne za pomocą regresji

Praktyczne wykorzystanie metod statystycznych w analizie danych przy użyciu programu statystycznego

Zasady sporządzania raportów z analizy i prezentacji wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały do ćwiczeń przygotowane przez prowadzących

• Strauss A.L. (1989), Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, Cambridge

• Pope C., Ziebland S., Mays N. (2000), Analysing qualitative data, BMJ, Vol. 320, pp. 114–6

• Rosner B. (2010), Fundamentals of biostatistics, Cengage Learning Inc., Boston

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.