Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Styl życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-ST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Styl życia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka I, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga
Prowadzący grup: Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat podstawowych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stylu życia i oddziaływań środo¬wiskowych. Ponadto, przedmiot ma na celu ukształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii i socjologii zdrowia do wyjaśniania mechanizmów zachowań zdrowotnych człowie¬ka w różnych kontekstach środowiskowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje rozpowszechnienie i wyjaśnia zasady zapobiegania najważniejszym problemom zdrowotnym mających związek ze stylem życia

2. porównuje wady i zalety metod stosowanych do oceny zachowań zdrowotnych i stylu życia


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi zaplanować interwencję z zakresu promocji zdrowia ukierunkowaną na zmianę stylu życia w różnych grupach docelowych


Kompetencje – student/ka:

4. wykazuje wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w kontekście wielokulturowym


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01, K_W08 i K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U09 i K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw: promocji zdrowia, psychologii, metod badań społecznych, epidemiologii, socjologii, żywienia człowieka

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywność w trakcie ćwiczeń oraz opracowanie interwencji ukierunkowanej na zmianę stylu życia w określonej grupie docelowej.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za przygotowanie w grupie zadaniowej projektu interwencji, której celem jest zmiana stylu życia wybranej grupy docelowej (50% ostatecznej oceny), prezentację przygotowaną na podstawie projektu interwencji (20% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (30% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1, 2, 4

Ocena 3

Student podaje dane epidemiologiczne dotyczące najczęstszych problemów zdrowotnych zależnych od stylu życia. Potrafi wskazać najważniejsze elementy stylu życia wpływające na ich rozwój. Wymienia pojedyncze metody oceny zachowań zdrowotnych. Potrafi podać przykład wpływu kulturowych uwarunkowań na styl życia i występowanie określonego schorzenia. Deklaruje zrozumienie dla kwestii społecznych i zdrowotnych w kontekście wielokulturowym.

Ocena 4

Student podaje dane epidemiologiczne ustrukturyzowane według cech społecznoekonomicznych dla najczęstszych problemów zdrowotnych zależnych od stylu życia. Potrafi wskazać różne elementy stylu życia wpływające na ich rozwój. Wymienia różne metody oceny zachowań zdrowotnych i wyjaśnia możliwości ich zastosowania w przypadku konkretnych problemów zdrowotnych. Wyjaśnia wpływ uwarunkowań kulturowych na styl życia i występowanie różnych schorzeń, wskazując także znaczenie doboru odpowiednich narzędzi z zakresu promocji zdrowia. Pokazuje w swoich wypowiedziach wrażliwość i zrozumienie dla kwestii społecznych i zdrowotnych w kontekście wielokulturowym.

Ocena 5

Student wykazuje się wszechstronną wiedzą na temat występowania problemów zdrowotnych zależnych od stylu życia. Potrafi kompleksowo omówić wpływ różnych aspektów stylu życia na występowanie problemów zdrowotnych, a także wykazać różnice pomiędzy różnymi populacjami. Swobodnie proponuje metody ocen zachowań zdrowotnych i wyjaśnia możliwości ich zastosowania na licznych przykładach problemów zdrowotnych. Wyjaśnia wpływ uwarunkowań kulturowych na styl życia i występowanie różnych schorzeń w różnych społecznościach. Pokazuje w swoich wypowiedziach i postawach zrozumienie dla kwestii społecznych i zdrowotnych w kontekście wielokulturowym i gotowość podejmowania działań wyjaśniających i wspierających.


Efekt 3

Ocena 3

Student potrafi zaplanować prostą interwencję z zakresu promocji zdrowia i wyjaśnić możliwość jej zastosowania w określonej grupie docelowej, a także wykazać jej wpływ na styl życia.


Ocena 4

Student potrafi zaplanować złożoną interwencję z zakresu promocji zdrowia, odnoszącą się do różnych aspektów stylu życia wybranej grupy docelowej. Wykazanie możliwości jej zastosowania w grupie docelowej i jej wpływ na styl życia jest oparte częściowo na dostępnych wynikach opracowań systematycznych dowodów.

Ocena 5

Student potrafi zaplanować kompleksową interwencję z zakresu promocji zdrowia, odnoszącą się do różnych aspektów stylu życia wybranej grupy docelowej. Uzasadnienie jej przydatności w grupie docelowej i wpływ na styl życia opiera się na wszechstronnym przeglądzie dostępnych wyników opracowań systematycznych. Student rozróżnia elementy interwencji o wpływie na styl życia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1, 2, 4 – ocena aktywności i wypowiedzi w czasie zajęć

Efekt 3 - ocena interwencji zaplanowanej przez studenta


Metody dydaktyczne:

dyskusja w trakcie zajęć kontaktowych, praca tematyczna, praca w zespołach zadaniowych, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 15 godz. – 0,5 ECTS

• zaplanowanie interwencji ukierunkowanej na zmianę wybranych elementów stylu życia: 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Podstawowe pojęcia związane ze stylem życia

2) Jakość życia i kultura

3) Typologia stylów życia

4) Koncepcje zdrowia i choroby w kulturach dalekiego wschodu i w kulturze zachodniej

5) Normy i zdrowie społeczne w różnych kulturach

6) Zmiany stylu życia Polaków na przestrzeni ostatnich dekad

7) Powiązania pomiędzy stylem życia i kulturą w odniesieniu do nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, higieny snu, zachowań seksualnych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

8) Nowe formy uzależnień

9) Implikacje dla stylu życia wynikające z religii

10) Zdrowie emigrantów oraz mniejszości kulturowych i etnicznych

11) Koncepcja szoku kulturowego

12) Wpływ czynników kulturowych, społecznych na styl życia różnych grup społecznych i etnicznych

13) Wpływ czynników ekonomicznych na styl życia różnych grup społecznych i etnicznych

14) Styl życia a zdrowie w różnych subkulturach

15) Znaczenie medycyny naturalnej, tradycyjnej w różnych kulturach

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Pękala-Gawęcka D. (2012), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań (wybrane rozdziały)

• Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Problemy wielokulturowości w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Matsumoto D., Juang L. (2010), Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk (wybrane rozdziały)

• Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Brzeziński JM., Cierpiałkowska L. (2008), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• Malinowski A., Stolarczyk H. (2000), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Standage T. (2007), Historia świata w sześciu szklankach. Wydawnictwo CIS, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.