Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3001 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Katedra Prawa Administracyjnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dobosz
Prowadzący grup: Piotr Dobosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych kierunków historycznego rozwoju prawa ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym i powojennym z wyodrębnieniem okresu państwa socjalistycznego i Polski niepodległej: K_W02 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), K_U03 (3), K_U05 (2), K_K01 (2)

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych wybranych instytucji administracyjnoprawnych z zakresu ochrony zabytków z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_W02 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), K_U03 (3), K_U05 (2), K_K02 (2), K_K04 (2)

3. Znajomość i umiejętność oceny prawa ochrony zabytków w Polsce na tle europejskim: K_W07 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K-U05 (1), K_U16 (1), K_K01 (2),K_K04 (2),

4. Znajomość i umiejętność stosowania prawa ochrony zabytków w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądownictwa powszechnego, ETS i ETPC: K_W05 (3), K_W10 (2), K_U06 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_U12 (3),K_K01 (2), K_K08 (2)

5. Znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza w zakresie obowiązującego prawa, prawa i projektów aktów normatywnych): K_W14 (2), K_W15 (2), K_U12 (3), K_U16 (2), K_K01 (2), K_K04 (2), K_K06 (2)


Wymagania wstępne:

Przedmiot można wybierać od 2 do 5 roku studiów do po uprzednim pozytywnym złożeniu egzaminu z prawa administracyjnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin. Studenci uczestniczący regularnie w wykładzie mogą uzyskać zaliczenie do 10 pkt na poczet egzaminu za poprawne opracowania kazusów. Osoby uczestniczące w konferencjach naukowych z zakresu prawa ochrony zabytków organizowanych w ramach UJ, którzy przygotują i wygłoszą referat, otrzymują automatycznie minimum 7 punktów z egzaminu pisemnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (40 pytań).

Czas trwania egzaminu 45 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego organizowanego po zakończeniu cyklu wykładów. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza tekstów źródłowych prawa ochrony zabytków podczas wykładu (akty prawne i orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony zabytków), samodzielne pisemne opracowania kazusów w oparciu o aktualny stan prawny, ocena projektów legislacyjnych (dla zainteresowanych), charakterystyka polskich i obcych instytucji prawa ochrony zabytków.


Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład) a także metody audiowizualne, formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja źródeł prawa ochrony zabytków), e-learning (opracowania 2 kazusów (dla zainteresowanych studentów uczestniczących regularnie w wykładzie) w konsultacji z prowadzącym wykład)

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja historii i aktualnego systemu prawnej ochrony dziedzictwa kulturalnego, także w aspekcie komparatystycznym.Zagadnienia problemowe dotyczą przede wszystkim problemów administracyjnoprawnych, w tym także na tle prawodawstwa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

1. Geneza ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy), prawna ochrona zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

2. Wpływ konstytucyjnego ujęcia systemu źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego w Polsce na aktualny model ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, miejsce systemu prawa ochrony zabytków, prawa konserwatorskiego i muzealniczego w systemie prawa publicznego.

3. Obowiązki prawne administracji publicznej w dziedzinie ochrony zabytków, administracyjno-prawne formy ochrony zabytków a sytuacja prawna właściciela i użytkownika obiektu zabytkowego w Polsce.

4. Dziedzictwo kulturowe, kulturalne w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu

Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądownictwa powszechnego, ETS i ETPC.

5. Zabytki a zagospodarowanie przestrzenne na tle tzw. władztwa planistycznego samorządu terytorialnego.

6. Zabytki i obiekty historyczne a prawodawstwo regulujące zakładanie i użytkowanie cmentarzy komunalnych, państwowych (wojennych i wojskowych) oraz wyznaniowych.

7. Zasady obrotu dziełami sztuki w polskim systemie prawnym i prawie wspólnotowym.

8. Problem tzw. reprywatyzacji zabytków.

9. Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).

10. Znamiona krajowego (narodowego) systemu ochrony dziedzictwa kulturowego i cechy ponadnarodowego (ponadpaństwowego) modelu ochrony dziedzictwa kulturowego na tle integracji europejskiej.

11. Wpływ prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy na ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce, konwencje UNESCO i umowy międzynarodowe bilateralne zawarte przez RP z jej sąsiadami i ich wpływ na kształtowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. prawna ochrona zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Literatura:

Materiał podstawowy:

1. Materiał podawany na wykładzie,

2. J. P. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna. Wyd. Zakamycze, t. I-II (Kraków 2001),

3. P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Oficyna Wydawnicza „Dajwór” Kraków 1997,

Literatura uzupełniająca:

4. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Zakamycze, Wolters 2007,

5. K. Zeidler, Prawo muzeów [red:] K. Zeidler, J. Włodarski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008,

6. K. Zeidler [red:],Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010,

7. K. Zalasińska - Ochrona zabytków. Seria: Orzecznictwo z komentarzem, Wydawnictwo: LexisNexis 2010

8. K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.