Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3005 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dzieje parlamentaryzmu polskiego
Jednostka: Katedra Historii Prawa Polskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lewandowska-Malec
Prowadzący grup: Izabela Lewandowska-Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Pogłębienie wiedzy z zakresu ustroju państwa, jego organizacji i funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem parlamentu w jego historycznym rozwoju

K_W03 (3), K_W05 (3), K-W07 (2).


2. Pogłębiona wiedza z zakresu procesów stanowienia prawa w przeszłości i współcześnie oraz o zjawiskach nadużyć w trakcie realizacji tej procedury

K_W06 (2), KW_09 (3)


3. Znajomość podstawowych pojęć, którymi posługują się nauki społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwiązywania konfliktów społecznych na forum parlamentu

K_W02 (1), K-W04 (2)


4. Umiejętność analizy polskiego prawa konstytucyjnego z perspektywy historycznej

K_U03 (3)


5. Umiejętność wyjaśnienia procesów tworzenia prawa

K_U05 (3)


6. Umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w języku polskim

K-U14


7. Uświadomienie zmienności norm prawnych oraz konieczności podejmowania działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie


K_K01 (1), K_K04 (2)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na kazusu bez warunków wstępnych

Egzamin testowy bez warunków wstępnych

Prezentacja ustna wybranego zagadnienia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (25 pytań), zaliczenie po uzyskaniu minimum 13 punktów.

Czas trwania egzaminu 20 minut.

Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przez wyznaczonymi terminami za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego bez warunków stępnych (dla zainteresowanych).

Możliwość zaliczenia przedmiotu w oparciu o prezentację (dla zainteresowanych)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzącego oraz prezentacja przygotowana przez studenta w oparciu o wskazane przez prowadzącego źródło (dzieła najwybitniejszych myślicieli polskich i światowych z zakresu ustroju państwa i funkcjonowania parlamentu)

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest opis organizacji i funkcjonowania sejmu we wszystkich okresach istnienia Rzeczypsopolitej Polskiej (I RP, II RP, PRL, III RP)

Pełny opis:

Wykład jest poświęcony pojęciu demokracji bezpośredniej i pośredniej oraz najważniejszej jej instytucji – parlamentowi, genezie, sposobowi jego funkcjonowania, przyczynom jego upadku w czasach staropolskich i próby reformy w ostatnim okresie istnienia I RP. Kolejnym problemem jest kształt demokracji w okresie międzywojennym oraz przyczyny krytyki sejmowładztwa w tym okresie. W trakcie wykładu poruszony zostaje także temat pojęcia demokracji ludowej i funkcjonowania sejmu w okresie PRL. Zaznaczone zostają także wątki dotyczące nowych koncepcji rozwoju demokracji deliberatywnej oraz rola sejmu na tym tle.

Literatura:

Obowiązują treści, przedstawione na wykładzie, a ponadto celem uzupełnienia: I. Lewandowska-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy, Kraków 2009, W. Uruszczak, Podręcznik: Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966-1795), Wolters Kluwer 2010., Historia sejmu polskiego, t. I-III, Dzieje sejmu polskiego, koord. J. Bardach (dowolne wydanie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.