Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional systems of contemporary Democratic States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3102 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Constitutional systems of contemporary Democratic States
Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- student ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle innych nauk społecznych,

- student zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne,

- student ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym),

- student posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa,

- student ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa (norm, zasad, instytucji, agend).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

- student rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi,

- student potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa,

- student potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa,

- student potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa,

- student potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne,

- student posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym.


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich,

- student ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika,

- student rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie,

- student rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości,

- student rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny na koniec kursu w trakcie sesji letniej. Podczas egzaminu student będzie zobowiązany do napisania dwóch krótkich esejów na tematy związane z kursem.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie efektów kształcenia odbywało się będzie w oparciu o kryteria zawarte w zaplanowanych efektach kształcenia.


Sprawdzenie efektów kształcenia nastąpi w drodze egzaminu, który będzie oceniany w oparciu o kryteria zaplanowane w efektach kształcenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zostały oznaczone za pomocą poniższego słownika.

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 7 punktów ECTS, na które składają się:

- 3 punkty ECTS za uczestnictwo w zajęciach,

- 3 punty ECTS za przygotowanie się do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz własne poszukiwanie materiałów,

- 1 punkt ECTS za przygotowanie się do egzaminu oraz uczestnictwo w konsultacjach.


Z przyznanych 7 punktów ECTS przypada:

- 3 punkty za uczestnictwo w zajęciach (godziny kontaktowe),

- 4 punkty za pracę własną studiującego (praca własna).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot specjalizacyjny począwszy od drugiego roku - wykład prowadzony w języku angielskim. 45 godzin wykładowych. 7 punktów ECTS.

Pełny opis:

CEL:

Celem kursu jest przedstawienie regulacji konstytucyjnych i funkcjonowania systemów politycznych wybranych państw zachodnich. Omawiane tematy to: wpływ globalizacji i integracji europejskiej na sferę funkcjonowania systemów konstytucyjnych państw członkowskich UE, systemy partyjne, podstawowe zasady konstytucyjne (demokracja, rządy prawa, zasady dotyczące polityki gospodarczej i społecznej), podstawowe zasady konstytucyjne (niezależność władz, struktura władzy wykonawczej, relacje pomiędzy władzą wykonawczą i władzą ustawodawczą), źródła prawa, systemy wyborcze, organy wykonawcze, parlamenty, sądy konstytucyjne i wymiar sprawiedliwości, jak również struktura terytorialna państw.

PLAN KURSU:

1. Globalizacja i prawo konstytucyjne.

2. Zmiany w wykonywaniu władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w ostatnim półwieczu.

3. Erozja państwa narodowego.

4. Wielopoziomowy konstytucjonalizm. Przynależność do globalnej społeczności prawa konstytucyjnego.

5. Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na funkcjonowanie współczesnych państw.

6. Wpływ UE na ustroje konstytucyjne państw członkowskich UE.

7. Europejski system konstytucyjny.

8. Doktryna "judicial review" i nowe sądownictwo. Doktryna działania państwa.

9. Nowe myśli: "dual democracy", "Gerrymandering", Merytokracja, organizacje pozarządowe, podmioty biznesowe, nowe rozumienie obywatelstwa.

10. Kontrowersyjne tematy: aborcja i eutanazja, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, wolność słowa i mowa nienawiści, wolność religijna.

11. Francja:

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- Referendum.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Prezydent Republiki.

- Rząd i premier.

- Parlament.

- Rada Konstytucyjna.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Struktura terytorialna.

12. Hiszpania:

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Parlament.

- Monarcha.

- Rząd i premier.

- Trybunał Konstytucyjny.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Państwo regionalne. Państwo i regiony.

13. Niemcy:

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Bundestag i Bundesrat.

- Prezydent Republiki.

- Rząd i kanclerz.

- Federalny Trybunał Konstytucyjny.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Struktura terytorialna.

- Państwo federalne.Federacja i kraje związkowe (landy).

14. Stany Zjednoczone Ameryki:

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Prezydent Stanów Zjednoczonych.

- Administracja federalna.

- Kongres.

- Władza sądownicza. Sąd Najwyższy.

- Państwo federalne. Unia i stany.

15. Szwajcaria.

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- Demokracja bezpośrednia.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Parlament.

- Prezydent Konfederacji.

- Rada Federalna.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Państwo federalne. Federacja i kantony.

16. Włochy:

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- Demokracja bezpośrednia.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Parlament.

- Prezydent Republiki.

- Rząd i premier.

- Trybunał Konstytucyjny.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Państwo i regiony.

17. Wielka Brytania.

- System partyjny.

- Źródła prawa.

- Podstawowe zasady konstytucyjne.

- Prawa podstawowe.

- System wyborczy.

- Podstawowe zasady ustroju konstytucyjnego.

- Monarchia.

- Parlament.

- Rząd i premier.

- Wymiar sprawiedliwości.

- Struktura terytorialna.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Constitution of the French Republic

Constitution of the Italian Republic

Constitution of the Kingdom of Spain

Constitution of the Swiss Confederation

Constitution of the United States

Fundamental Law of the Federal Republic of Gerrmany

Human Rights Act (1998) – United Kingdom

US Supreme Court decision Marbury vs. Madison 1803

German Constitutional Court decision from 12 October 1993, BVerfGE 89, 155; Brunner v European Union Treaty

Dalsze lektury:

Constitutional Law of 15 EU Member States, L. Prakke and C. Kortmann, eds. Deventer 2004.

M. Crepas, J. Steiner, European Democracies, London 2006.

P. Lavaux, Les grandes démocraties contemporaines, Paris 2004.

Political institutions in Europe, J. Colomer ed., London 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.