Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie nieprocesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3153 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie nieprocesowe
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Malczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Ma znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji zasad obowiązujących w postępowaniu nieprocesowym:

K_W02(3), K_W03(2), K_W04(3), K_W12(2), K_U08(3), K_U09(3),K_U10(3), K_K01(3), K_K02(2) , K_K06(2)

Ma znajomość treści przepisów normujących postępowanie nieprocesowe objętych zakresem wykładu oraz ich wykładni:

K_W02(3), K_W10(2), K_W04(3), K_W06(3), K_W12(2), K_W14(2), K_W015(2), K_U04(3), K_U06(2), K_U07(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3), K_U17(2), K_K01(3), K_K05(2)

Posiada umiejętność analizy obowiązujących przepisów prawa

K_W02(3), K_W06(3), K_W09(2), K_W10(2), K_W14(2), K_W15(2) , K_U01(2) , K_U02(2), K_U08(3), K_U09(3) , K_U10(3), K_W12(3), K_U16(3), K_K01(3), K_K04(2),

posiada umiejętność praktycznego zastosowania poznanych przepisów , normujących postępowanie nieprocesowe

K_W02(3), K_W03(2),K_W06(2),K_W13(3), K_W14(2), K_UW15(2), K_W16(2), K_U02(2), , K_U08(3), K_U09(3), K_U10(3), K_U11(3) , K_U14(2), K_K01(3), K_K02(3), K_K05(2)


Wymagania wstępne:

Znajomość prawa cywilnego materialnego, poświadczona zdanym egzaminem z tego przedmiotu.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest znajomością prawa cywilnego materialnego, poświadczoną zadanym egzaminem z tego przedmiotu.

2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test jednokrotnego wyboru.

3. Test składa się z 30 pytań, nie zawiera tzw. pytań pustych

4. Egzamin trwa 30 minut.

5. Skala ocen: 21 - 22 pkt dst, 23 - 24 pkt +dst, 25 - 26 pkt db, 27 - 28 pkt +db, 29 - 30 pkt bdb.

6. Zapisy na egzamin za pośrednictwem sytemu USOS

6. Wyniki ogłoszone będą w systemie USOS.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, jest to test jednokrotnego wyboru.

Test składa się z 30 pytań, nie zawiera tzw. pytań pustych.

Egzamin trwa 30 minut.

Skala ocen: 21 - 22 pkt dst, 23 - 24 pkt +dst, 25 - 26 pkt db, 27 - 28 pkt +db, 29 - 30 pkt bdb.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: założenia i cele przedmiotu realizowane są w drodze wykładu informacyjnego ( metoda podająca ) i dyskusji dydaktycznej ( metoda problemowa - metody aktywizujące ).

Bilans punktów ECTS:

5 pkt. ECTS x 25 godzin= 125 godzin

W tym:

63 godziny kontaktowe

62 godziny niekontaktowe (samodzielna praca studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo, rok 3

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja postępowania nieprocesowego jako trybu postępowania rozpoznawczego w sądowym postępowaniu cywilnym.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest prezentacja postępowania nieprocesowego jako trybu postępowania rozpoznawczego, źródeł prawa postępowania nieprocesowego, naczelnych zasad i przesłanek tego postępowania. Treścią wykładu jest: przedmiot postępowania nieprocesowego, sąd, jurysdykcja krajowa, uczestnicy postępowania, prokurator i organizacje pozarządowe w postępowaniu nieprocesowym, wszczęcie postępowania nieprocesowego i jego skutki, rozprawa i wysłuchanie, postępowanie dowodowe, środki obrony uczestnika., zawieszeniu postępowania, umorzenie postępowania, koszty, zasady orzekania, rodzaje orzeczeń, prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń, środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym, nadzwyczajne środki odwoławcze, sprawy z zakresu prawa osobowego, prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, postępowanie spadkowe, rejestrowe, wieczystoksięgowe, postępowanie w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, postępowanie dotyczące przymusowego leczenia alkoholików, postępowanie w sprawach z zakresu praw o notariacie, odtworzenie dyplomów i świadectw ukończenia nauki, umarzanie utraconych dokumentów.

Literatura:

W. Broniewicz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2010 r., Dział IV

W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001 r.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz ( Art. 1 - 729 ), red. A. Góra - Błaszczykowska, C.H.Beck 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.