Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Consumer Protection Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3239 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Consumer Protection Law
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rachwał, Anna Tischner
Prowadzący grup: Anna Rachwał, Anna Tischner
Strona przedmiotu: http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?tresc=kontakt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Umiejętność zrozumienia

ekonomicznych uwarunkowań

potrzeby ochrony konsumenta:

K_W01 (3),K_W 03 (2), K_W04 (2),

K_U04 (2), K_U17 (2)

2. Znajomość podstawowego schematu

oraz umiejętność poprawnej

interpretacji podstawowych zasad

prawa ochrony konsumentów: K_W08

(3), K_W13 (3), K_U02 (2), K_U06

(3), K_K04 (3)

3. Znajomość i umiejętność oceny

ewolucji polskiego i unijnego prawa

ochrony konsumentów oraz

perspektyw jego dalszego rozwoju, w

szczególności w świetle rozwoju

prawa cywilnego: K_W03 (2), K_W04

(2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09

(2), K_U02 (3), K_U03 (1), K_U05

(3), K_U12 (3), K_U13 (3), K_K04

(3)

4. Umiejętność krytycznej analizy

obowiązujących regulacji z zakresu

prawa ochrony konsumentów w

świetle pojawiających się problemów

praktycznych: K_W08 (3)K_W10 (3),

K_W11 (1), K_W12 (1), K_W14 (3),

K_W15 (2), K_U02 (3), K_U06 (3),

K_U07 (1), K_U08 (3), K_U09 (3),

K_U10 (3), K_U11 (3), K_U12 (3),

K_K01 (2)


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego

zaliczony II roku studiów

przedmiot dostępny także dla studentów Erasmus, obcokrajowców (wymiana) i słuchaczy studiów doktoranckich


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

zapisy na egzamin poprzez system

USOS

brak zaliczeń częściowych

[egzamin pisemny w formie pytań opisowych i

krótkich kazusów, obecność na wykładach (2 nieobecności dopuszczalne) premiowana podniesieniem oceny z egzaminu o 0,5 stopnia, w tzw. przedterminie egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru]


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny w formie pytań opisowych i

krótkich kazusów, obecność na wykładach (2 nieobecności dopuszczalne) premiowana podniesieniem oceny z egzaminu o 0,5 stopnia, w tzw. przedterminie egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metoda tradycyjna (wykład) z elementami

interaktywnymi (dyskusja), prezentacje multimedialne


Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

63 godz. kontaktowe:

i 62 godziny niekontaktowe (praca własna

studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

------------

Skrócony opis:

Podstawy unijnego i polskiego prawa

ochrony konsumentów, prywatnoprawne i publicznoprawne instytucje ochrony konsumentów, proceduralne zasady realizacji praw konsumenta – analiza polskiego prawa na tle prawa unijnego.

Pojęcie konsumenta i polityka UE w zakresie ochrony konsumentów. Źródła prawa Unii Europejskiej i źródła prawa polskiego – metody regulacji. Specyfika regulacji polskiej – ewolucja ochrony konsumentów w prawie polskim. Model (przeciętnego) konsumenta w prawie unijnym i polskim.

Omówienie założeń oraz trendów rozwoju ochrony konsumentów w prawie unijnym w kontekście tendencji do unifikacji europejskiego prawa cywilnego. Analiza obowiązujących przepisów i orzecznictwa (na przykładach wybranych orzeczeń TSUJ oraz sądów krajowych).

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych na wykładzie w języku angielskim:

1. Introduction. Evolution of consumer policy in EU. From minimum to full harmonisation

2. Negative harmonisation. The concept of average consumer. The notion of “consumer”

3. Consumer law in Poland. Evolution. Overview of Polish consumer law regulations

4. Marketing and advertising law. Unfair commercial practices. Development of EU law on unfair commercial practices. The notion of fairness. The role and function of the general clause

5. Misleading practices

6. Aggressive practices

7. Unfair terms in consumer contracts

8. Consumer contract law. Introduction. Evolution of European contract law. Right to information and withdrawal. Distance & off premises contracts

9. Sale of consumer goods

10. Financial services. Consumer credit

11. Product liability. Product safety regulations

12. Passenger & travel law. Timesharing

13. Access to justice. Litigation, redress, cross-border-enforcement

14. The challenges of Polish and EU consumer law

Literatura:

Ze względu na brak literatury w języku angielskim dotyczącej polskiego prawa ochrony konsumentów istnieje konieczność bazowania na materiałach prezentowanych przez wykładowców na zajęciach (prezentacje udostępniane studentom).

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

dostępne na stronie www.curia.europa.eu

S. Weatherill, EU Consumer Law and Policy, Cheltenham 2013

H.-W. Micklitz, N. Reich, P. Rott, Understanding EU Consumer Law, Antwerp-Oxford-Portland 2009

H-W. Micklitz, J. Stuyck, E. Terryn, Cases Materials and Text on Consumer Law, Oxford-Portland 2010 (series: Ius Commune casebooks for the Common Law of Europe)

Literatura uzupełniająca (w jęz. polskim):

A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne, Warszawa 2013

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

I. Nestoruk, Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cebula, Zakamycze 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.