Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American constitutional law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3244 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: American constitutional law
Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kozłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- student ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle innych nauk społecznych,

- student zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne,

- student ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym),

- student posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa,

- student ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa (norm, zasad, instytucji, agend).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

- student rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi,

- student potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa,

- student potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa,

- student potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa,

- student potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne,

- student posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym.


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich,

- student ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika,

- student rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie,

- student rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości,

- student rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny na koniec kursu w trakcie sesji letniej. Podczas egzaminu student będzie zobowiązany do napisania dwóch krótkich esejów na tematy związane z kursem.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie efektów kształcenia odbywało się będzie w oparciu o kryteria zawarte w zaplanowanych efektach kształcenia.


Sprawdzenie efektów kształcenia nastąpi w drodze egzaminu, który będzie oceniany w oparciu o kryteria zaplanowane w efektach kształcenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zostały oznaczone za pomocą poniższego słownika.

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 5 punktów ECTS, na które składają się:

- 2 punkty ECTS za uczestnictwo w zajęciach,

- 2 punty ECTS za przygotowanie się do zajęć, w tym zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz własne poszukiwanie materiałów,

- 1 punkt ECTS za przygotowanie się do egzaminu oraz uczestnictwo w konsultacjach.


Z przyznanych 5 punktów ECTS przypada:

- 2 punkty za uczestnictwo w zajęciach (godziny kontaktowe),

- 3 punkty za pracę własną studiującego (praca własna).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot specjalizacyjny począwszy od drugiego roku - wykład prowadzony w języku angielskim. 30 godzin wykładowych. 5 punktów ECTS.

Pełny opis:

CEL:

Celem kursu jest przedstawienie regulacji konstytucyjnych i funkcjonowania systemu politycznego Stanów Zjednoczonych.

PLAN KURSU:

1. Historia amerykańskiej konstytucji. Rola Ojców Założycieli oraz framersów. Komentarze Blackstone'a.

2. Podstawowe zasady konstytucyjne.

3. Prawa podstawowe.

4. Źródła prawa.

5. System wyborczy.

6. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Wykonywanie urzędu. Prawa, obowiązki oraz przywileje.

7. Administracja federalna.

8. Kongres. System partyjny.

9. Władza sądownicza. Sąd Najwyższy.

10. Kraj federalny. Federacja i stany.

11. Doktryna state action. Judicial review.

Literatura:

- K. Sullivan, G. Gunther, Constitutional Law, 17th edition, 2012

- O. Stephens, American Constitutional Law, 1998

- L. Tribe, American Constitutional Law (University Textbook Series), 1999

- E. Chemerinsky, Constitutional Law. Third Edition, 2009

- US Supreme Court decision Marbury vs. Madison 1803

- US Supreme Court decision Roe v. Wade (1973)

- US Supreme Court decision McCulloch v. Maryland (1819)

- US Supreme Court decision Brown v. Board of Education (1954)

- US Supreme Court decision Gideon v. Wainwright (1961)

- US Supreme Court decision Miranda v. Arizona (1966)

- US Supreme Court decision Gibbons v. Ogden (1824)

- US Supreme Court decision Dred Scott v. Sandford (1857)

- US Supreme Court decision Plessy v. Ferguson (1896)

- US Supreme Court decision Texas v. Johnson (1989)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.