Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Español juridico

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-415 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Español juridico
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angel Barrajon Moragon
Prowadzący grup: Angel Barrajon Moragon
Strona przedmiotu: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WPA-10.P-415
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W01 (3) ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle innych nauk społecznych


K_W07 (3) ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach


K_W09 (3) ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa

K_W12 (3)ma gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa materialnego i procesowego (o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach

K_W15 (3) zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych

K_W17 (3) ma wiedzę o formach indywidualnego zawodowego rozwoju, zna zasady podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach


UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (3)rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi

K_U04 (3)potrafi identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawaK_U09 (3)potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (3) ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

K_K03 (3) ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach, które przynależą do roli prawnika

K_K04 (3)rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie


rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości

ma świadomość możliwości dalszego kształcenia

potrafi samodzielnie opracowywać strategię swojego rozwoju

ma świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo

ma świadomość znaczenia poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika

rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka


Wymagania wstępne:

Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na kursie opanowały język obcy na minimum poziomie B1.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenia w trakcie cursu oraz egzamin końcowy- 50 punktów


2. Regularna obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - 20 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

lektorat – 30 godz.

egzamin – 1 godz. (w każdym przypadku)

konsultacje z prowadzącym ćwiczenia – 15 godz. (w ramach dyżurów)Oceny wystawiane według nastepującej skali:


0 – 41 punktów – niedostateczny (2.0)

42 – 47 punktów – dostateczny (3.0)

46 – 51 punktów – dostateczny plus (3.5)

52 – 57 punktów – dobry (4.0)

58 – 63 punktów – dobry plus (4.5)

64 – 70 punktów – bardzo dobry (5.0)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Uczący się poznają elementy prawa hiszpańskiego oraz pogłębiają i rozwijają swoją znajomość hiszpańskiego języka prawniczego nabywając sprawności językowych oraz strategii uczenia się. Lektor jest organizatorem procesu nauczania i uczenia się, doradcą oraz przewodnikiem.Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

W trakcie trwania kursu, lektor zwraca szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie opanowanych treści nauczania stosując podejście zadaniowe w trakcie procesu glottodydaktycznego. Studenci w sposób praktyczny w trakcie kursu mogą wykorzystać nabytą wiedzę i praktyczne umiejętności.

Jednym z celów kursu jest również zaznajomienie uczestników z najbardziej typowymi formami pisemnymi używanymi w

Pełny opis:

Wstęp do prawa

I. Definicja i pochodzenie

II. Gałęzie i dziedziny prawa

III. Język prawny

IV. Teksty prawne

V. Konstytucja

VI. Konstytucja hiszpańska z 1978

VII. Wymiar sprawiedliwości

VIII. Jurysprudencja

IX. Hierarchia aktów normatywnych

X. Źródła prawa

Prawo karne

I. Prawo karne ogólne

II. Prawo karne a prawo konstytucyjne

III. Gwarancje w procesie karnym

IV. Prawo karne specjalne

V. Zamiar contra Nieumyślność

VI. Okoliczności obrony, obciążające i łagodzące

VII. Przestępstwo i kara

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

I. Definicja i elementy marki

II. Wartość marki

III. Ochrona prawna marki

IV. Patenty i wzory użytkowe

V. Definicja

VI. Prawa i obowiązki dotyczące stosowania patentów i wzorów użytkowych oraz ich ochrona prawna.

VII. Konkurencja

VIII. Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji

IX. Własność intelektualna

X. Opłaty CL

XI. Piracstwo

XII. Prawo moralne artysty do jego dzieła

Prawo cywilne

I. Zakres prawa cywilnego

II. Obowiązki

III. Źródła obowiązków cywilnych

IV. Spełnienie obowiązku: płatność

V. Inne formy spełniania obowiązków

VI. Odpowiedzialność cywilna

VII. Umowy

VIII. Rodzaje umów

IX. Sprzedaż nieruchomości

X. Leasing

XI. Prawo rzeczowe

XII. Rodzaje własności

Prawo rodzinne

I. Definicja i charakterystyka ogólna

II. Małżeństwo

III. Małżeństwo cywilne

2

IV. Małżeństwo kościelne

V. Patria potestas

VI. Synostwo

VII. Opieka

VIII. Prawo spadkowe

IX. Definicja i charakterystyka ogólna

X. Dziedziczenie beztestamentowe

Prawo pracy

I. Pojęcieprawa pracy

II. Umowa o pracę

III. Wynagrodzenie

IV. Etat

V. Urlopy pracownicze i okolicznościowe

VI. Rozwiązanie umowy o pracę

VII. Wypadek w pracy

VIII. Związki zawodowe

IX. Układy zbiorowe pracy

Prawo administracyjne

I. Definicja i struktura

II. Uprawnienia administracyjne

III. Regulamin

IV. Akt administracyjny

V. Zasoby administracyjne

VI. Wywłaszczenie

Prawo finansowe i podatkowe

I. Definicja

II. Hiszpański system podatkowy

III. Podatki

IV. Rozliczenie podatkowe

V. Budżet państwa

Prawo prywatne międzynarodowe

I. Prawo prywatne międzynarodowe

II. Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego

III. Cele i źródła prawa prywatnego międzynarodowego

IV. Forum i prawo właściwe

V. Międzynarodowe prawo spadkowe

VI. Adopcje międzynarodowe

VII. Małżeństwo międzynarodowe

VIII. exequátur

Prawo handlowe

I. Definicja i charakterystyka

II. Akty handlowe

III. Umowy handlowe

IV. Noweprawo upadłościowe

Międzynarodowe prawo publiczne

I. Prawo międzynarodowe

II. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

III. Prawodawstwo europejskie

IV. Układ Schengen

V. Traktaty i umowy międzynarodowe

Literatura:

• BUSTINDUY, A. y SANJUÁN, F. (2006). Español jurídico. Manual de español profesional. Universidad de Alcalá.

• CARBÓ, C. y MORA, M. (2012). De ley. Alcobendas Madrid. SGEL.

• CUQUERELLA, A. –DE PRADA, M. - DE PRADA, M. (2011) Español jurídico para Extranjeros. A Coruña. Netlibo.

• DE JUAN, C. y FERNÁNDEZ, C. (2010). Temas de derecho. Manual para la preparación del Español en el ámbito jurídico. Madrid. Edinumen.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.