Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Criminal Justice System in Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-ER-20 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Criminal Justice System in Poland
Jednostka: Katedra Postępowania Karnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czarnecki, Adam Górski, Andrzej Światłowski
Prowadzący grup: Paweł Czarnecki, Piotr Hofmański, Andrzej Światłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Pogłębiona wiedza o instytucji systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych sensu largo (sądy, policja, prokuratura, adwokatura, więziennictwo) w systemie prawa oraz w relacji z innymi systemami społecznymi: K_W03 (1), K_W11 (2), K_U01 (1)

2. Gruntowna wiedza o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach prawa karnego procesowego oraz o organach istotnych dla tych postępowań, także na tle porównawczym: K_W02 (3), K_W12 (3), K_W13 (2), K_W04 (2), K_W05 (2), K_W08 (1)

3. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny bieżącej polityki prawa, rozumienie konieczności i umiejętność podejmowania konkretnych działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa: K_U13 (2), K_K04 (2)

4. Rozumienie potrzeby podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z organami państwa i na rzecz ochrony praw człowieka: K_K05 (2), K_K10 (1)

5. Znajomość i rozumienie procesów stosowania prawa, umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji: K_W10 (2), K_W14 (2), K_U06 (2), KU_08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3),

6. Rozumienie ewolucyjnej zmienność sposobów prawnej reakcji na zjawiska społeczne: K_W07 (1), K_K01 (1),

7. Rozumienie przyczyn naruszania prawa i konsekwencji tego zjawiska: K_W06 (2), K_K07 (2)


Wymagania wstępne:

przewidziany dla uczestników programu Erasmus i podobnych

Forma i warunki zaliczenia:

esej pisemny, egzamin ustny w formie rozmowy i dyskusji ukierunkowanej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena udziału i aktywności na zajęciach, przygotowanie eseju zaliczeniowego, egzamin ustny w postaci rozmowy i dyskusji ukierunkowanej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład, metody opisowe, prezentacja multimedialna, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, inne

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS x 25 godzin = 125 godzin, w tym:

- 63 godzin kontaktowych

- 62 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagranicznym podstawowych zagadnień stosowania prawa karnego w Polsce, w szczególności wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, rozumianego jako system obejmujący sądy (wymiar sprawiedliwości w znaczeniu ścisłym) oraz organy zajmujące się ściganiem i oskarżaniem w sprawach karnych, jak również podmioty zajmujące się obsługą i pomocą prawną, w szczególności adwokaturę i radców prawnych. Program przedmiotu obejmuje także podstawowe kwestie polskiego modelu procesu karnego i jego międzynarodowy, europejski i konstytucyjny kontekst, jak również kwestie ochrony pokrzywdzonego. Uwaga będzie też poświęcona zagadnieniom szczegółowym - instrumentom zwalczania i wymierzania sprawiedliwości a sprawach karnych gospodarczych, skarbowych, w sprawach nieletnich sprawców czynów zabronionych, jak również wykroczeń.

Pełny opis:

policja

prokuratura

adwokatura

system sądów orzekających w sprawach karnych

postępowanie przygotowawcze i środki przymusu

dowody

postępowania szczególne i konsensualizm

postępowanie zwyczajne

ochrona pokrzywdzonego

system środków zaskarżenia

wykonywanie kar

konstytucyjne i konwencyjne aspekty prawa karnego

międzynarodowy i europejski wymiar

przestępczość gospodarcza, skarbowa, zorganizowana, prawo nieletnich i wykroczenia

Literatura:

będzie na bieżąco sugerowana przez prowadzących

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.