Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw104 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - ćwiczenia
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 1000 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Olaś
Prowadzący grup: Bartłomiej Kowalczyk, Małgorzata Malczyk, Andrzej Olaś, Mariusz Sobuś, Mariusz Sorysz, Aleksander Wróbel
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zna naczelne zasady obowiązujące w sądowym postępowaniu cywilnym

K_W06(3), K_W10(2), K_W12(3), K_U07(1), K_K01(3)


Zna gruntownie regulację prawną procesowego postępowania rozpoznawczego oraz ogólne zagadnienia dotyczące innych postępowań cywilnych

K_W12(3), K_W06(3), K_W10(2), K_U06(2), K_K01(3), K_K04(1)


Potrafi prawidłowo powiązać przepisy normujące poszczególne instytucje procesowe, znajdujące się w różnych częściach lub księgach Kodeksu postępowania cywilnego, w celu dokonania ich prawidłowej wykładni

K_U09(3), K_U08(3), K_W06(3), K_W10(2), K_W11(1), K_U06(2), K_K01(3)


Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe (poznał zasady prawidłowego sporządzania i formułowania pism procesowych)

K_W10(2), K_U06(2), K_U07(1), K_K03(1), K_K04(1)


Ma świadomość znaczenia etyki w działalności zawodowej prawnika polegającej na reprezentacji procesowej stron (uczestników) w postępowaniu cywilnym.

Ma świadomość konsekwencji zwiazanych z naruszeniem dóbr osobistych innych osób - zarówno w treści pism procesowych, jak i w trakcie podejmowanych czynności procesowych.

K_K03(1), K_K05(3), K_K09(1), K_K10(1)Wymagania wstępne:

Udział w ćwiczeniach uwarunkowany jest uprzednim zdaniem egzaminu z całości prawa cywilnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdanie kolokwium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium w formie testu.

Skala ocen w zależności od ilości uzyskanych punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące, w tym: metody ćwiczeniowo – praktyczne oparte na wykorzystaniu systemów informacji prawnych, zbiorów orzecznictwa w celu interpretacji źródeł; metody problemowe i sytuacyjne w celu rozwiązywania kazusów.

Bilans punktów ECTS:

11 pkt. ECTS x 25 godzin= 275 godzin

W tym:

148 godzin kontaktowych

127 godzin niekontaktowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Postępowanie procesowe (w tym postępowanie ogólne i postępowania odrębne), postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające i postępowanie egzekucyjne.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia : pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego; źródła prawa procesowego cywilnego; przesłanki procesowe; zakres ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym – dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed organami państwa; naczelne zasady postępowania cywilnego; podmioty postępowania cywilnego – sąd, strony i uczestnicy postępowania oraz inne podmioty; przedmiot postępowania cywilnego; czynności procesowe i koszty postępowania; postępowanie przed sądem I instancji (w tym mediacja i postępowanie pojednawcze); orzeczenia sądowe – wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia; środki zaskarżenia – zwyczajne, szczególne i nadzwyczajne; postępowania odrębne w procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania, postępowanie nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze, europejskie postępowania w sprawach transgranicznych; podstawy postępowania nieprocesowego; postępowanie zabezpieczające; podstawy postępowania egzekucyjnego; międzynarodowe postępowanie cywilne; postępowanie przed sądem polubownym (postępowanie arbitrażowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014;

J. Jankowski: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Cz. I i II, Monitor Prawniczy 2012, nr 1-4.

Literatura uzupełniająca:

S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008;

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, red. A. Góra - Błaszczykowska, Warszawa 2013;

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I i II, Warszawa 2011;

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne. Art. 758-1088, pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2011

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie egzekucyjne, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.