Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-cw219 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Dudzik
Prowadzący grup: Monika Kawczyńska, Małgorzata Kożuch
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/strona/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość zasad ogólnych oraz szczegółowych uregulowań z zakresu prawa ustrojowego Unii Europejskiej i umiejętność ich zastosowania do oceny konsekwencji prawnych podanego stanu faktycznego: K_W02 (3), K_W10 (3), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K_K02 (2), K_K05 (2).


2. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych (aktów prawnych i orzecznictwa) z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_U06 (3), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3).


3. Umiejętność dokonania analizy i oceny wpływu prawa ustrojowego Unii Europejskiej na systemy prawne państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego: K_W08 (2), K_W13 (3), K_U02 (2), K_K01 (3), K_K04 (2).


4. Znajomość ogólnodostępnych źródeł informacji o prawie Unii Europejskiej i umiejętność ich wykorzystywania: K_W15 (3), K_W16 (3), K_U16 (3).

Wymagania wstępne:

przedmiot przeznaczony dla studentów od III do V roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego; prowadzący poszczególne grupy zajęciowe mogą wprowadzić modyfikacje w zakresie warunków zaliczenia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena aktywności studentów w czasie zajęć (w szczególności udziału w rozwiązywaniu kazusów i innych zadań oraz analizowaniu orzecznictwa), kolokwium zaliczeniowe, ewentualnie (w zależności od decyzji prowadzącego) – ocena zadań wykonanych samodzielnie poza zajęciami

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

analiza orzecznictwa, rozwiązywanie kazusów oraz innego typu zadań (np. testowych lub polegających na uzupełnianiu schematów), dyskusja na forum grupy, praca w podgrupach

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu z przedmiotu Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Służą przede wszystkim analizie orzecznictwa, którego znajomość jest wymagana na egzaminie z tego przedmiotu.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń omawiane są w szczególności następujące zagadnienia:

1. Źródła prawa unijnego (prawo pierwotne i prawo wtórne).

2. Pierwszeństwo prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich.

3. Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa unijnego.

4. Wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem unijnym.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego.

6. Pojęcie i zakres autonomii organizacyjnej i proceduralnej państw członkowskich.

7. Najważniejsze rodzaje skarg bezpośrednich do sądów unijnych:

a. skarga na naruszenie obowiązków przez państwa członkowskie,

b. skarga na działania (akty prawne) instytucji Unii,

c. skarga na zaniechania instytucji Unii,

d. skarga o odszkodowanie przeciwko Unii.

8. Zagadnienie legitymacji skargowej w postępowaniach przed sądami unijnymi.

9. Postępowanie w celu wydania orzeczenia prejudycjalnego.

10. Obywatelstwo Unii.

11. Ochrona praw podstawowych w prawie unijnym.

Literatura:

Literatura zalecana:

• M. M. Kenig – Witkowska (red.), „Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011;

• Kuś (red.), „Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Wyd. KUL 2010, rozdział VIII. Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej;

Literatura uzupełniająca:

• M. Ahlt, M. Szpunar, „Prawo Europejskie”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011;

• J. Barcz (red.), „Ustrój Unii Europejskiej”, Tom 1 i 2, Wyd. 2, EuroPrawo Warszawa 2010;

• J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, „Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji”, Wyd. 2, LexisNexis Warszawa 2011;

• J. Barcz (red.), „Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej”, dostępny pod adresem: http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf

• J. Galster (red.), „Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Toruń 2010;

• A. Kuś (red.), „Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Wyd. KUL 2010, pozostałe rozdziały.

• J. Maliszewszka-Nienartowicz, „System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej”, Toruń 2010.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.