Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - przedmiot obowiązkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-104 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - przedmiot obowiązkowy
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 42 godzin, 600 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Malczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Znajomość naczelnych zasad obowiązujących w sądowym postępowaniu cywilnym

K_W06(3), K_W10(2), K_W12(1), K_U07(1), K_K01(3)

Znajomość regulacji postępowania rozpoznawczego procesowego i ogólnych zagadnień dotyczących innych sądowych postępowań cywilnych

K_W06(3), K_W10(2), K_W12(1), K_U06(2), K_U07(1), K_K01(3), K_K04(1)

Umiejętność powiązania przepisów normujących poszczególne instytucje procesowe, znajdujących się w różnych częściach lub księgach Kodeksu postępowania cywilnego

K_W10(2), K_W11(1), K_W12(1), K_U06(2), K_K01(3)

Umiejętność praktycznego stosowania instytucji procesowych oraz uregulowań kodeksowych

K_W06(3), K_W10(2),K_W11(1),K_W12(1), K_U06(2), K_U07(1), K_K01(3), K_K04(


Wymagania wstępne:

zdany egzamin z Prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem egzaminu z całości prawa cywilnego.

2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test wielokrotnego wyboru.

3. Organizowane jest 5 terminów : 1 przedtermin, 2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej.

4. Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej, niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej.

5. Do egzaminu przedterminowego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

6. Studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń z poprzedniego roku będą mogli przystąpić do egzaminu w przedterminie, pod warunkiem że uzyskają przepisanie zaliczenia na bieżący rok akademicki.

7. Terminy egzaminów są wspólne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

8. Test składa się z 21 pytań.

9. Egzamin trwa 21 minut.

10. Skala ocen: 12 -13 pkt dst, 14 -15 pkt +dst, 16 -17 pkt db, 18 -19 pkt +db, 20 -21 pkt bdb.


11. Wyniki ogłoszone będą w systemie USOS.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem egzaminu z całości prawa cywilnego.

2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test wielokrotnego wyboru.

3. Organizowane jest 5 terminów : 1 przedtermin, 2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej.

4. Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej, niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej.

5. Do egzaminu przedterminowego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

6. Studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń z poprzedniego roku będą mogli przystąpić do egzaminu w przedterminie, pod warunkiem że uzyskają przepisanie zaliczenia na bieżący rok akademicki.

7. Terminy egzaminów są wspólne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

8. Test składa się z 21 pytań.

9. Egzamin trwa 21 minut.

10. Skala ocen: 12 -13 pkt dst, 14 -15 pkt +dst, 16 -17 pkt db, 18 -19 pkt +db, 20 -21 pkt bdb.


11. Wyniki ogłoszone będą w systemie USOS.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

11 ECTS

11 pkt. ECTS x 25 godzin= 275 godzin

W tym:

87 godzin kontaktowych

188 godzin niekontaktowych (samodzielna praca studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

POSTĘPOWANIE CYWILNE. Wykład z tego przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia : pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego; źródła prawa procesowego cywilnego; przesłanki procesowe; zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym – dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed organami państwa; naczelne zasady postępowania cywilnego; podmioty postępowania cywilnego – sąd, strony i uczestnicy postępowania oraz inne podmioty; przedmiot postępowania cywilnego; czynności procesowe i koszty postępowania; postępowanie przed sądem I instancji (w tym mediacja i postępowanie pojednawcze); orzeczenia sądowe – wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia; środki zaskarżenia – zwyczajne i nadzwyczajne; postępowania odrębne : postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania, postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowanie nakazowe i upominawcze oraz postępowanie uproszczone; postępowanie nieprocesowe; postępowanie zabezpieczające; postępowanie egzekucyjne; międzynarodowe postępowanie cywilne; sądownictwo polubowne (arbitrażowe).

Pełny opis:

1. Pojęcia ogólne

- pojęcie postępowania cywilnego i prawa procesowego cywilnego, cel

i funkcja postępowania, pojęcie sprawy cywilnej, rodzaje postępowania cywilnego

- droga sądowa, stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań

2. Sądowe postępowanie cywilne

- prawo do sądu

- naczelne zasady postępowania

3. Podmioty postępowania

- sąd, jurysdykcja krajowa

- właściwość sądów w sprawach cywilnych

- strony i uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa, postulacyjna, legitymacja procesowa

- współuczestnictwo w sporze

- udział osób trzecich, przekształcenia podmiotowe

4. Przedmiot postępowania

- powództwo, przedmiot postępowania nieprocesowego

- czynności procesowe

- posiedzenie sądowe

-terminy w procesie cywilnym

- koszty postępowania

5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

- wszczęcie postępowania i jego skutki

- obrona pozwanego

- rozprawa i jej przebieg

6. Dowody

- przedmiot dowodu

- środki dowodowe

7. Orzeczenia sądu

- rodzaje orzeczeń

- zasady orzekania

- rodzaje wyroków

- prawomocność orzeczeń sądowych

- wykonalność i skuteczność orzeczeń sądowych

8. Zaskarżenie orzeczeń sądowych

- apelacja

- zażalenie

- skarga kasacyjna

- skarga o wznowienie postępowania

- skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

9. Postępowanie odrębne

- podział i odrębność poszczególnych postępowań odrębnych

10. Postępowanie nieprocesowe

- charakterystyka postępowania nieprocesowego

- kategorie spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym

11. Postępowanie pomocnicze

12. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

13. Postępowanie egzekucyjne

- rodzaje i dopuszczalność egzekucji sądowej

- sposoby i ograniczenia egzekucji

14. Uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych

- uregulowania k.p.c.

- uregulowania Konwencji z Lugano i rozporządzenie brukselskie

15. Sądownictwo polubowne

- istota i zakres sądownictwa polubownego

- arbitrzy, postępowanie i orzeczenie sądu polubownego

- skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 5, Warszawa 2004 (w zakresie określonym przez prowadzącego przedmiot)

- W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2016 (w zakresie określonym przez prowadzącego przedmiot)

Literatura uzupełniająca:

- R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016;

- S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008;

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, art. 1-729, pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, wyd. 2, Warszawa 2016;

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, art. 730-1217, pod red. J. Jankowskiego, wyd. 2, Warszawa 2015.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.