Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-154-P-I Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne
Jednostka: Ośrodek Badań nad Prawem Rolnym
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Bender, Paweł Blajer
Prowadzący grup: Patryk Bender, Paweł Blajer, Zygmunt Truszkiewicz
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpr/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość i pogłębiona wiedza z zakresu prawa rolnego na tle innych gałęzi prawa: K_W01 ( 2), K_W03 ( 3), K_W09 (3), K_W13 (3), K_U06 ( 2), K_U11 (3)


2. Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią dotycząca prawa rolnego zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym K_W02 (2) K_U04 ( 2)

3. Znajomość podstawowych rozwiązań prawnych dotyczących stosunków rolnych zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym, a także regulacji unijnych K_W011 (3), K_U04 (2), K_K01 (1), K_W15(3)

4. Umiejętność przedstawiania zdobytych wiadomości w formie ustnej oraz pisemnej K_U02 (2), K_U06 (2), K_K01 (2)

5. Umiejętność stosowania prawa do określonych stanów faktycznych K_W10 (2), K_U10 (2), K_U11 (2),K_K06(3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład 45 godzin, ćwiczenia 30 godzin, egzamin:3 godziny,

Konsultacje wykładowcy(dyżur): 5 godzin

Konsultacje osób prowadzących zajęcia (dyżur) 10 godzin

Łącznie 93 tzw. godzin kontaktowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (35 pytań) . Czas trwania egzaminu 40 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Zaliczenie ćwiczeń nie jest konieczne, ale osoby które uzyskają zaliczenia z ćwiczeń mogą uzyskać na egzaminie dodatkowe punkty. Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas ćwiczeń: kolokwia, referaty, analiza tekstów prawnych, analiza orzecznictwa, rozwiązywanie casusów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne: wykład, forma kontaktu interaktywnego ( ćwiczenia ) referaty, kolokwia

Bilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS t.j (7 x 25 godz. = 175 godz.) w tym:

98 godzin kontaktowych i 77 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Administracja, rok 3

Skrócony opis:

Celem wykładu z prawa rolnego jest przedstawienie podstawowych zagadnień zarówno zakresu prawa prywatnego jak i publicznego. Przedmiot dotyczy problematyki gospodarki gruntami rolnymi oraz sytuacja prawna producenta rolnego. Szczególna uwaga położona jest na problematykę obrotu nieruchomościami rolnymi, dziedziczenia gospodarstw rolnych, odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Uwzględniona jest problematyka dotycząca sytuacji prawnej cudzoziemców jako podmiotów obrotu nieruchomościami położonymi na terenie Polski. Przedmiot obejmuje również zagadnienia dotyczące form prawnych dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. A także zagadnienia dotyczące płatności w ramach sytemu wsparcia bezpośredniego, oraz problematykę wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy problematyki gospodarki gruntami rolnymi oraz sytuacja prawna producenta rolnego. Szczególna uwaga położona jest na problematykę obrotu nieruchomościami rolnymi, dziedziczenia gospodarstw rolnych, odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Uwzględniona jest problematyka dotycząca sytuacji prawnej cudzoziemców jako podmiotów obrotu nieruchomościami położonymi na terenie Polski. Przedmiot obejmuje również zagadnienia dotyczące form prawnych dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. A także zagadnienia dotyczące płatności w ramach sytemu wsparcia bezpośredniego, oraz problematykę wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Literatura:

1.Materiał podawany na wykładzie oraz na ćwiczeniach

2. Podręcznik: Prawo rolne, pod red.P.Czechowskiego, Wydawnictwo LexisNexis 2010

3. Materiały pomocnicze, przygotowany program ćwiczeń obejmujący materiał normatywny, dodatkową literaturę, orzecznictwo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.