Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Legal History and the History of administration and constitutional system of Spain and Latin America Countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-239-S-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: The Legal History and the History of administration and constitutional system of Spain and Latin America Countries
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Pęksa
Prowadzący grup: Andrzej Bryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

(Wykład w języku angielskim)

1. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych kierunków historycznego rozwoju prawa w okresie począwszy od początków formowania się struktur państwowych na Półwyspie Iberyjskim oraz na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz Południowej do okresu po II wojnie światowej: K_W01 (2), K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W12 (1), K_W15 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U05 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U16 (2), K_K01 (3), K_K10 (2)

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad kształtujących instytucje administracyjne oraz ustrój w okresie X – XX w. na obszarze Hiszpanii oraz Ameryki Południowej i Łacińskiej: K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W11 (2) , K_W12 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U05 (2), K_K02 (2), K_K04 (2), K_U05 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U16 (2), K_K10 (2)

3. Znajomość procesów funkcjonowania prawa oraz ustroju państwowego w kontekście politycznym, społecznym i gospodarczym oraz umiejętność wyodrębnienia i określenia najważniejszych zjawisk tego procesu. K_W01 (2), K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U10 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U17 (2), K_K01 (3), K_K02 (2), K_K10 (2)

4. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa i ustroju w Hiszpanii na tle europejskim: K_W01 (2), K_W03 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3),K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_K04 (2), K_U05 (2), K_U07 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_K01 (3), K_K02 (2), K_K10 (2)

5. Znajomość najważniejszych pomników dawnego prawa obowiązującego na półwyspie Iberyjskim oraz w Ameryce Południowej i Łacińskiej oraz umiejętność zinterpretowania ich znaczenia i kontekstu historycznego oraz społecznego K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3), K_W11 (2), K_W14 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U05 (2), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3), K_U16 (2), K_K02 (2), K_K04 (2), K_K05 (2)

6. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych (akty prawne i, ewentualnie, orzecznictwo z epoki) z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej: K_W02 (3), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W14 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U05 (2) K_U06 (2), K_U07 (2),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_U12 (3), K_U17 (2), K_K04 (2), K_K05 (2)

7. Znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza historycznoprawnej): K_W01 (2), K_W03 (2), K_W08 (3), K_W14 (2), K_W15 (2), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U16 (2), K_U17 (2), K_K01 (3), K_K06 (2)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin. Bez dodatkowych warunków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie: testu jednokrotnego wyboru (20 pytań) oraz trzech pytań opisowych (analiza wskazanego problemu).

Czas trwania egzaminu 45-60 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

(Także samodzielnie przygotowane opracowanie może być podstawą uzyskania zaliczenia, w wyjątkowych wypadkach.)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład. Metody tradycyjne, formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja źródeł), prezentacja komputerowa, możliwe samodzielne opracowanie wskazanego zagadnienia przez studenta pod nadzorem prowadzącego.

Bilans punktów ECTS:

ECTS 125 (5x25 hours)

30 godzin kontaktowych

95 godzin nie-kontaktowych (praca własna studenta)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Skrócony opis:

Wykład prezentuje zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych Hiszpanii oraz krajów wchodzących niegdyś w skład jej Imperium. Ponadto omawia instytucje ustrojowe tworów państwowych istniejących na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz Południowej w okresie Imperium oraz przedstawia obszernie konstytucyjne zasady ustroju tych państw po 1945 i 1975 (upadek reżimu Franco oraz demokratyzacja). Obejmuje także krótki opis zasad ustrojowych oraz konstytucji niektórych krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej (w zależności od wyboru: Meksyk, Argentyna, Peru, Chile)

Pełny opis:

Wykład prezentuje zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych Hiszpanii oraz krajów wchodzących niegdyś w skład jej Imperium. Ponadto omawia instytucje ustrojowe tworów państwowych istniejących na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz Południowej oraz przedstawia obszernie konstytucyjne zasady ustroju tych państw po 1945 i 1975. Treść wykładu skupia się na przestawieniu zasad ustroju państwowego w świetle ówczesnej doktryny prawnoustrojowe oraz praktyki politycznej. Drugi blok zagadnień obejmuje problematykę historii prawa Hiszpanii oraz krajów jej Imperium jako tła porównawczego w układzie: źródła prawa w znaczeniu źródeł tworzenia prawa oraz poznawania prawa, omówienie najważniejszych instytucji prawa prywatnego (cywilnego) i ich ewolucji, instytucji prawa karnego i ich ewolucji, procesu sądowego (karnego i cywilnego) oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości. Materia przedmiotu w części końcowej obejmuje także podstawowe problemy teorii i praktyki prawa w okresie międzywojennym, oraz podstawowe kierunki jego ewolucji po uzyskaniu przez byłe kolonie Hiszpanii niepodległości. Blok zagadnień obejmuje przede wszystkim problematykę historii prawa tzw. sądowego jak cywilne i karne ale także ewolucję administracji i jej instytucji. Wykład omawia także szczegółowe zagadnienia okresu feudalnego oraz okresu niewolniczego w Imperium, jak: źródła prawa w znaczeniu źródeł tworzenia prawa oraz poznawania prawa, omówienie najważniejszych instytucji prawa prywatnego (cywilnego) i ich ewolucji, instytucji prawa karnego i ich ewolucji, procesu sądowego (karnego i cywilnego) oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji administracyjnych i zarządu ogromnego Imperium.

Literatura:

Segado Francisco Fernandez, Las Constitutiones Historicas Esoanolas (Un analisis historico-juridico). Editorial Civitas S.A. Madrid 1986

Escudero Jose Antonio, Curso de Historia del Derecho, Madrid 2003

Carr Raymond, Modern Spain 1875-1980, Oxford University Press 1980

Burkholder Mark A., Johnson Lyman, Colonial Latin America, Oxford University Press, 2001

Beezleey William, Meyer Michael (ed.) The Oxford History of Moxico, Oxford University Press 2010

Hedges Jill, Argentina - A modern history, Tauris, London 2011

Collier Simon, Sater William F., A history of Chile 1808-2002, Cambridge University Press, second edition 2004

Elliot J.H. Imperial Spain 1469-1716, Panguin 2002 (or other ediotions)

Uwagi:

(lista lektur może być aktualizowana co roku)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.