Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-269-P-I Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 103 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Laskowska-Litak, Ewa Nowińska
Prowadzący grup: Ewa Laskowska-Litak, Ewa Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z publicznoprawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej ochrony w działalności naukowo-badawczej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.


Efekty kształcenia:

1. Świadomość znaczenia ochrony własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce, w tym wykorzystywania procedur administracyjnych w celu uzyskiwaniu takich praw oraz roli organów udzielających praw własności intelektualnej : K_W01 (3), K_W04 (3), K_K01 (2)


2. Znajomość i umiejętność interpretacji polskich, unijnych i międzynarodowych regulacji określających zasady udzielania i unieważniania praw własności przemysłowej: K_W03 (3), K_W07 (2), K_U03 (3)

3. Znajomość i umiejętność identyfikacji przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności wyjaśniania i rozwiązywania kwestii związanych z procedurami uzyskiwania praw w trybie administracyjnym K_U01 (2), K_U7 (2), K_U08 (2), K_K06 (3)


4. Znajomość i umiejętność posługiwania się fachową terminologią i pojęciami, w szczególności przy analizie dokumentacji dotyczącej praw własności intelektualnej: K_W02 (3) K_W11 (2), K_U04 (3)


5. Znajomość i umiejętność korzystania z narzędzi (w szczególności baz danych urzędów patentowych) do pozyskiwania danych niezbędnych do analizy problemów z zakresu prawa własności intelektualnej: K_W08 (3), K_U02 (2), K_U05 (3), K_K06 (3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas trwania egzaminu 40 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie, kiedy studenci są na bieżąco z wiedzą zdobytą w trakcie kursu. Terminy kolejne zaliczenia w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia przedmiotu w formie ustnej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda sprawdzająca efekty kształcenia:

- metoda ciągła - pytania nawiązujące do poprzednich wykładów i traktowane w niektórych wypadkach jako wstęp do omówienia kolejnych zagadnień, pytania sprawdzające wiedzę zdobytą na poprzednich wykładach,

- metoda okresowa - test sprawdzający wiedzę zdobytą na wykładach


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny połączony z omawianiem i objaśnianiem

- pogadanka

Metody problemowe:

- analiza problemów na praktycznych przykładach (kazusach)

Metody aktywizujące:

- dyskusja dydaktyczna

- pytania związane z aktualną tematyką wykładu

Metody eksponujące:

- prezentacja multimedialna (pokaz slajdów przy użyciu programu Power Point)


Ćwiczenia: warsztaty grupowe – rozwiązywanie kazusów


Bilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS x 25 godzin = 175 godzin, w tym:

98 godzin kontaktowych

77 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Skrócony opis:

Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej

M_K-1, przedmiot podstawowy administracja, studia I stopnia stacjonarne

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z publicznoprawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej, w szczególności z administracyjnymi procedurami udzielania i unieważnienia praw własności przemysłowej, postępowaniem spornym przed urzędami patentowymi na poziomie krajowym, regionalnym (unijnym i międzynarodowym).

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.Międzynarodowy, unijny i krajowy system praw własności intelektualnej (koncepcja, cel, źródła prawa)

2.Formalne i „nieformalne” sposoby nabycia praw własności intelektualnej.

3.Prawa własności przemysłowej uzyskiwane w drodze procedur administracyjnych przed urzędami patentowymi:

- patent

- prawo ochronne na wzór użytkowy,

- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy,

- prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego)

4.Procedury uzyskiwania praw własności przemysłowej na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym

- procedura przed UPRP

- procedury regionalne (patent europejski, postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym)

- procedury unijne (wspólnotowy znak towarowy, wspólnotowy wzór przemysłowy, postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego)

- procedury międzynarodowe (Układ o współpracy patentowej, system haski międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych)

5.Rejestracja oznaczeń geograficznych (procedura przed Ministerstwem Rolnictwa, przed Komisją Europejską)

6.Charakter, moc obowiązywania decyzji wydawanych w sprawach dotyczących własności przemysłowej

7.Dokumentacja zgłoszeniowa

8.Procedury unieważniania praw własności przemysłowej

9.Postępowanie sporne

- przed UP RP,

- przed sądami administracyjnymi,

- przed NSA w sprawach własności przemysłowej

10.Organizacja urzędu patentowego RP

11.Opłaty pobierane przez urzędy patentowe

12.Rejestracja domen internetowych na poziomie unijnym, krajowym

- spory z zakresu domen internetowych,

- sądownictwo powszechne i polubowne w zakresie sporów o domeny internetowe,

13.Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;

- uchwalanie i stosowanie tabel wynagrodzeń; stosowanie kpa

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776 ze zm.)

- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)

- Układ o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2017.154.1)

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych

- Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Literatura:

• J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020

• M. du Vall, Prawo patentowe, (red. E. Traple), Warszawa 2017, wyd. 2

• E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014, wyd. 1

• A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, wyd. 2

• A. Pyrża (red.), Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym, Warszawa 2009

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.