Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-66-P-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Ośrodek Badań nad Prawem Rolnym
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Truszkiewicz
Prowadzący grup: Zygmunt Truszkiewicz
Strona przedmiotu: http://zygmunt.truszkiewicz@uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1.Znajomość funkcji, cech i źródeł prawa prywatnego z podziałem na poszczególne części, a tym samym jego miejsca w systemie prawnym: K_W01(2).

2. Znajomość struktury norm prywatnoprawnych i reguł interpretacyjnych takich norm: K_W09(2).

3. Znajomość podstawowych instytucji prawa prywatnego o charakterze ogólnym oraz z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego, spadkowego, rodzinnego i na dobrach niematerialnych: K_W07(2), K_W09(2).

4. Znajomość podstawowych mechanizmów działania instytucji prawa prywatnego w zakresie regulowania relacji między osobami fizycznymi i prawnym, w tym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego: K_W06(2), K_W13(2).

5. Znajomość znaczenia instytucji prawa prywatnego dla ochrony praw podmiotów stosunków prywatnoprawnych: K_W13(2).

6. Umiejętność stosowania podstawowych norm prywatnoprawnych i dostrzegania związków prawa prywatnego z innymi gałęziami prawa: – K_U03(2), K_U04(2), K_U10(1), K_K01(1), K_K06(2).


Wymagania wstępne:

Grupy uruchamiane dla zainteresowanych studentów, zaliczenie ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych, obecność na ćwiczeniach, aktywność podczas zajęć; udział w kolokwiach,

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy obejmuje 35 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 45 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 18 punktów. Wyznacza się cztery terminy egzaminów: dwa w sesji letniej i dwa w sesji poprawkowej. Zapisy na egzaminy są możliwe do trzeciego dnia przed terminem egzaminu za pośrednictwem USOS na dwa tygodnie przez wyznaczonymi terminami.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład); prezentacja komputerowa (wykład); formy kontaktu interaktywnego (ćwiczenia);

Bilans punktów ECTS:

9 pkt ECTS; tj. (9 x 25 godz. = 225 godz.)

w tym: 143 godzin kontaktowych i 82 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak wymogu odbywania praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Administracja, rok 2

Skrócony opis:

Rola prawa cywilnego w systemie prawnym. Instytucje prawa cywilnego oddziałujące na stosunki prywatnoprawne. Mechanizmy ochrony praw cywilnych.

Pełny opis:

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawnym. Źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Prawo podmiotowe w świetle doktryny prawa cywilnego. Struktura stosunku cywilnoprawnego: strona podmiotowa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych, strona przedmiotowa. Podstawowe instytucje prawa cywilnego. Zamknięty katalog praw rzeczowych - natura prawna praw rzeczowych. Posiadanie. Prawo własności, ze szczególnym uwzględnieniem własności publicznej. Prawo użytkowania wieczystego. Ograniczone prawa rzeczowe. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków. Natura prawna praw obligacyjnych. Struktura stosunku obligacyjnego. Zawiązanie, zmiana i ustanie stosunku obligacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych. Odpowiedzialność deliktowa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności podmiotów publicznych i funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność kontraktowa ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności podmiotów publicznych. Wybrane umowy obligacyjne. Rola prawa spadkowego - pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe. Zapis. Zachowek. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Rola prawa rodzinnego. Podstawowe instytucje prawa rodzinnego: małżeństwo, stosunki majątkowe między małżonkami, pokrewieństwo, władza rodzicielska, przysposobienie, alimentacja, kuratela, opieka. Podstawowe zagadnienia prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Literatura:

Podstawy prawa cywilnego pod red. Edwarda Gniewka, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.