Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-269-P-I Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marcinkowska, Ewa Nowińska
Prowadzący grup: Joanna Marcinkowska, Ewa Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z publicznoprawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej ochrony w działalności naukowo-badawczej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Efekty kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z publicznoprawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej, w szczególności z administracyjnymi procedurami udzielania i unieważnienia praw własności przemysłowej, postępowaniem spornym przed urzędami patentowymi na poziomie krajowym, regionalnym (unijnym i międzynarodowym).


W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:


1. Międzynarodowy, unijny i krajowy system praw własności intelektualnej

2. Prawa własności przemysłowej uzyskiwane w drodze procedur administracyjnych przed urzędami patentowymi (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego)

3. Procedury uzyskiwania praw własności przemysłowej na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym

o procedury krajowe

o procedury regionalne (patent europejski)

o procedury unijne (unijny znak towarowy, wspólnotowy wzór przemysłowy)

o procedury międzynarodowe

4. Rejestracja oznaczeń geograficznych (procedura przed Ministerstwem Rolnictwa, przed Komisją Europejską)

5. Procedury unieważniania praw własności przemysłowej

6. Postępowanie sporne przed UP RP, sądami administracyjnymi, NSA w sprawach własności przemysłowej

o charakter, moc obowiązywania decyzji wydawanych w sprawach dotyczących własności przemysłowej

7. Organizacja urzędu patentowego RP

8. Rejestracja domen internetowych na poziomie unijnym, krajowym

9. Prawo autorskie i prawa pokrewne – warunki i przesłanki uzyskiwania ochrony

10. Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;

o uchwalanie i stosowanie tabel wynagrodzeń; stosowanie kpaWymagania wstępne:

Wykład dla studentów od II roku

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas trwania egzaminu 40 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Zapisy na egzaminy (bez wstępnych warunków) na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie, kiedy studenci są na bieżąco z wiedzą zdobytą w trakcie kursu. Terminy kolejne zaliczenia w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczej Dla studentów niedowidzących, słabosłyszących przewidziana możliwość zaliczenia przedmiotu w formie ustnej.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy (test)

Inne metody sprawdzania wiedzy i umiejętności: analiza tekstów źródłowych podczas wykładu, casusy, dyskusja problemowa


Metody dydaktyczne:

Metoda sprawdzająca efekty kształcenia:

- metoda ciągła - pytania nawiązujące do poprzednich wykładów i traktowane w niektórych wypadkach jako wstęp do omówienia kolejnych zagadnień, pytania sprawdzające wiedzę zdobytą na poprzednich wykładach,

- metoda okresowa - test sprawdzający wiedzę zdobytą na wykładachEgzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas trwania egzaminu 40 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Zapisy na egzaminy (bez wstępnych warunków) na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie, kiedy studenci są na bieżąco z wiedzą zdobytą w trakcie kursu. Terminy kolejne zaliczenia w tej samej formie w sesji. Do I terminu egzaminu student nie musi przystąpić w sesji zasadniczejBilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS (9x25=175 godzin) w tym:

50 godzin kontaktowych (28 h wykład, egzamin, 22 h konsultacje)

125 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca własna, przygotowanie się do egzaminu)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej

M_K-1, przedmiot podstawowy administracja, studia I stopnia stacjonarne

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z publicznoprawnymi aspektami ochrony własności intelektualnej, w szczególności z administracyjnymi procedurami udzielania i unieważnienia praw własności przemysłowej, postępowaniem spornym przed urzędami patentowymi na poziomie krajowym, regionalnym (unijnym i międzynarodowym).

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.Międzynarodowy, unijny i krajowy system praw własności intelektualnej (koncepcja, cel, źródła prawa)

2.Formalne i „nieformalne” sposoby nabycia praw własności intelektualnej.

3.Prawa własności przemysłowej uzyskiwane w drodze procedur administracyjnych przed urzędami patentowymi:

- patent

- prawo ochronne na wzór użytkowy,

- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy,

- prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego

4.Procedury uzyskiwania praw własności przemysłowej na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym

- procedura przed UPRP

- procedury regionalne (patent europejski, postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym)

- procedury unijne (znak towarowy Unii Europejskiej, wspólnotowy wzór przemysłowy, postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO))

- procedury międzynarodowe (Układ o współpracy patentowej, system haski międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych)

5.Rejestracja oznaczeń geograficznych (procedura przed Ministerstwem Rolnictwa, przed Komisją Europejską)

6.Charakter, moc obowiązywania decyzji wydawanych w sprawach dotyczących własności przemysłowej

7.Dokumentacja zgłoszeniowa

8.Procedury unieważniania praw własności przemysłowej

9.Postępowanie sporne

- przed UP RP,

- przed sądami administracyjnymi,

- przed NSA w sprawach własności przemysłowej

10.Organizacja urzędu patentowego RP

11.Opłaty pobierane przez urzędy patentowe

12.Rejestracja domen internetowych na poziomie unijnym, krajowym

- spory z zakresu domen internetowych,

- sądownictwo powszechne i polubowne w zakresie sporów o domeny internetowe,

13.Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;

- uchwalanie i stosowanie tabel wynagrodzeń; stosowanie kpa

Literatura:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776 ze zm.)

- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)

- Układ o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2017.154.1)

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych

- Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Literatura:

• J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020

• M. du Vall, Prawo patentowe, (red. E. Traple), Warszawa 2017, wyd. 2

• E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014, wyd. 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.