Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-66-P-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Ośrodek Badań nad Prawem Rolnym
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perzyna, Zygmunt Truszkiewicz
Prowadzący grup: Zygmunt Truszkiewicz
Strona przedmiotu: http://zygmunt.truszkiewicz@uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1.Znajomość źródeł prawa regulującego gospodarkę gruntami, znaczenia stosunków własnościowych dla funkcjonowania społeczeństwa i państwa: K_W05(2), K_W06(2).

2. Znajomość przemian w stosunkach własnościowych w powojennej Polsce: K_W04(2).

3. Znajomość podstawowych instytucji prawnych oddziałujących na gospodarkę gruntami publicznymi i prywatnymi: K_W09(2), K_W16(2).

4. Znajomość zależności pomiędzy instrumentami prawa prywatnego i publicznego związanymi gospodarki gruntami: K_W05(2), K_W09(2), K_W16(2).

5. Umiejętność rozumienia zależności między rolą państwa a stosunkami własnościowymi, a tym samym znajomość mechanizmów gospodarki gruntami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi: K_U04(2).

6. Umiejętność ustalania właściwych źródeł prawa dotyczącego gospodarowania oznaczonymi gruntami: K_U04(2), K-K01(1).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 35 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 16 punktów. Wyznacza się cztery terminy egzaminów: dwa w sesji letniej i dwa w sesji poprawkowej. Zapisy na egzaminy są możliwe do trzeciego dnia przed terminem egzaminu za pośrednictwem USOS na miesiąc przed wyznaczonymi terminami.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład); prezentacja komputerowa (wykład)

Bilans punktów ECTS:

7 pkt ECTS, tj. (7 x 25 godz. = 175 godz.)

w tym:

52 godziny kontaktowe

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma wymogu praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Administracja, rok 2

Skrócony opis:

instrumenty prawne oddzaiłujące na gospodarkę gruntami.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się stosunków własnościowych

2. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki gospodarowania gruntami

3. Formy prawne władania gruntami.

4. Wykonywanie własności. Stosunki sąsiedzkie.

5. Wpływ planowania przestrzennego na wykonywanie prawa własności i lokalizacja inwestycji.

6. Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej. Pozwolenie na budowę oraz inne podstawowe instytucje prawa budowlanego

7. Rozgraniczenie nieruchomości. Scalenie i podział nieruchomości. Scalenie rolnicze. Podział nieruchomości.

8. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków

9. Kompetencje w zakresie gospodarowania nieruchomościami

10. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. I)

11. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. II)

12. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania.

Literatura:

1. G.Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004.

2. G.Bieniek, S.Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007.

3. G.Bieniek, S.Kalus, Z.Marmaj, E.Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2008.

4. K.Buczyński, M.Przychodzki, Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa de lege ferenda. Rejent 2008 nr 1 s.9-36.

5. M.Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2003.

6. Nieruchomości. Zagadnienia prawne pod red. H.Kisilowskiej, Warszawa 2009.

7. J.Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000.

8. J.Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2005.

9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. prof. Z.Niewiadomskiego, Warszawa 2008.

10. R.Pessel, Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa 2008.

11. B.Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne. Warszawa 2007.

12. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, C.H. Beck 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.