Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - Egzamin na poziomie B2 plus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-AB2+ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski - Egzamin na poziomie B2 plus
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Batko
Prowadzący grup: Beata Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Zadaniem kursu jest wzmocnienie kompetencji językowej umożliwiającej posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb towarzyskich, naukowych lub zawodowych. Cel kursu jest realizowany przez rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych) w stopniu odpowiadającym zakresowi materiału w podręczniku kursowym oraz poprzez wykorzystanie literatury fachowej. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo i problematykę fachową.

Wymagania wstępne:

Aby zostać zakwalifikowanym na lektorat języka angielskiego na poziomie B2+, student powinien:

• rozumieć większość punktów rozmowy, gdy używany jest język standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc

• sprawnie radzić sobie w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego.

• wypowiadać się w sposób płynny na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem nas poziomie B2+. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z 2 semestrów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Elementem zaliczenia roku są 2 testy, pod koniec semestrów. Egzamin obejmuje słownictwo, gramatykę, umiejętność czytania, pisania i zrozumienia ze słuchu. Podczas kursu studenci przygotowują prezencje, projekty i opracowują zadane materiały,

Skala ocen (0 – 100 pkt.):

• 60-70 pkt. – ocena dst

• 71-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb

Ocenie podlega także

• Aktywny udział w zajęciach (ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych prac domowych, prezentacji i projektów) – 0-30 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w parach, praca w grupach, praca własna studentów (poszukiwania w źródłach informacji, przegląd prasy, opracowywanie tematów związanych z administracją i prawem), prezentacja, projekty.

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Poziom B2+

Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się posiada:

Umiejętności

Komunikuje się i włącza do rozmowy spontanicznie, bez dużego wysiłku, parafrazując wypowiedzi własne tak, aby dotrzeć do wszystkich rozmówców

Potrafi dość swobodnie przedstawić zagadnienia abstrakcyjne oraz interpretować informacje przedstawione w formie graficznej jeśli dotyczą znanego /ogólnego tematu

Przedstawia dłuższą wypowiedz (ustną i pisemną) zbudowaną zgodnie z konwencją na tematy zawodowe, związane z tematyką studiów czy zainteresowaniami naukowymi prezentując własne zdanie w sposób dość spójny i logiczny , systematycznie rozwijając argumentację podkreślając znaczące wybrane kwestie i podając istotne przykłady czy odnosząc się do wypowiedzi innych, jeśli zajdzie taka potrzeba

Czyta ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody (ze względu na dość bogate słownictwo) artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy związane z jego specjalnością ale także spoza swojej dziedziny związane ze współczesnymi ogólnymi zagadnieniami

Szybko przegląda długie i skomplikowane teksty znajdując potrzebne informacje szczegółowe

Czyta ze zrozumieniem dłuższe, skomplikowane instrukcje (np., formalne procedury

w kontekście akademickim i zawodowym) pod warunkiem ponownego przeczytania trudniejszych fragmentów

Syntetyzuje, streszcza i interpretuje pisemnie i ustnie informacje pochodzące z różnych źródeł także wyspecjalizowanych źródeł w swojej dziedzinie oraz na tematy ogólne, podkreślając istotne punkty

Rozumie wykłady, prezentacje z własnej dziedziny nawet jeśli treści i język są złożone

Monitoruje własne wypowiedzi ustne i pisemne aby skorygować niektóre błędy

Wiedza i kompetencje społeczne

Dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą a kulturą innych krajów

Akceptuje wielość i różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich

Sprawnie współpracuje w grupie i efektywnie wyznacza zadania sobie i innym zadania

Wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach

Identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera najbardziej odpowiedni dla siebie sposób samokształcenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.