Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-106 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Malczyk, Mariusz Sorysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Efekty kształcenia:

Zna naczelne zasady obowiązujące w sądowym postępowaniu cywilnym K_W05(3), K_W09 (1), K_W10(2), K_W13(3), K_U03(1), K_K01(2)

Zna regulację prawną procesowego postępowania rozpoznawczego oraz ogólne zagadnienia dotyczące innych postępowań cywilnych K_W12(1) , K_W10(2), K_U06(2), K_K01(2), K_K02(2), K_K08(1)

Potrafi powiązać przepisy normujące poszczególne instytucje procesowe, znajdujące się w różnych częściach lub księgach Kodeksu postępowania cywilnego, w celu dokonania ich prawidłowej wykładni K_U03(2), K_W10(2), K_W11(1), K_K01(2)

Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe K_W10(2), K_U06(2), K_U07(2), K_K01(2), K_K02(2)

Ma świadomość znaczenia etyki w działalności zawodowej prawnika polegającej na reprezentacji procesowej stron (uczestników) w postępowaniu cywilnym K_K01(2), K_K02(2), K_K08(2)

Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji zasad obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym: K_W02(2), K_W07(2), K_U03(2), K_U10(2), K_K01(2), K_K02(2)


Wymagania wstępne:

brak ograniczeń

Forma i warunki zaliczenia:

1. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test wielokrotnego wyboru.

2. Terminy egzaminów mogą być wspólne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Test egzaminacyjny składa się z 15 pytań.

4. Egzamin trwa 20 minut.

5. Skala ocen: 8-9 pkt dst, 10-11 pkt +dst, 12-13 pkt db, 14 pkt +db, 15 pkt bdb.

6. Wyniki egzaminu są ogłaszane w systemie USOS.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną. Jest to test wielokrotnego wyboru.

2. Terminy egzaminów mogą być wspólne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Test egzaminacyjny składa się z 15 pytań.

4. Egzamin trwa 20 minut.

5. Skala ocen: 8-9 pkt dst, 10-11 pkt +dst, 12-13 pkt db, 14 pkt +db, 15 pkt bdb.

6. Wyniki egzaminu są ogłaszane w systemie USOS.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

• Metody podające

o prezentacja multimedialna

o wykład informacyjny

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – metoda przypadków

o metody aktywizujące – wykład konwersatoryjny


Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa


Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin= 100 godzin

W tym: 51 godzin kontaktowych, 49 godzin niekontaktowych (samodzielna praca studenta)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, rok 1

Skrócony opis:

POSTĘPOWANIE CYWILNE. Wykład z tego przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia : pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego; źródła prawa procesowego cywilnego; zakres ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym - dopuszczalność drogi sądowej i stosunek do innych postępowań przed organami państwa; naczelne zasady postępowania cywilnego; podmioty postępowania cywilnego - sąd, strony i uczestnicy postępowania oraz inne podmioty; przedmiot postępowania cywilnego; czynności procesowe i koszty postępowania; postępowanie przed sądem I instancji; orzeczenia sądowe - wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia; środki zaskarżenia - zwyczajne, szczególne i nadzwyczajne; postępowania odrębne w procesie: postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, postępowanie nakazowe i upominawcze, postępowanie uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze, europejskie postępowania w sprawach transgranicznych; podstawy postępowania nieprocesowego; postępowanie zabezpieczające; podstawy postępowania egzekucyjnego; międzynarodowe postępowanie cywilne;

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

Kodeks postępowania cywilnego

Literatura podstawowa:

W. Broniewicz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2008, 2014,

J. Jankowski: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Cz. I i II, Monitor Prawniczy 2012, nr 1-4.

Literatura uzupełniająca:

S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008;

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I i II, Warszawa 2011;

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne. Art. 758-1088, pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.