Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria języka z elementami historii języka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/AK.lic/tj/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria języka z elementami historii języka 1
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Tutak
Prowadzący grup: Kinga Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:


K_W04 Student ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia języków, zwłaszcza historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego.

K_U09 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczną z zakresu językoznawstwa ogólnego i polskiego; potrafri przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk językowych i kulturowych.

K_K05 Student ma świadomość znaczenia wspolnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych.


Wymagania wstępne:

zgodne z programem studiów

Forma i warunki zaliczenia:

podstawa zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajeciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ustny egzamin końcowy po semestrze letnim z teorii i historii języka

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:


metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka

Bilans punktów ECTS:


uczestnictwo w zajęciach 1 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

współczesne teorie językoznawcze; językoznawstwo historyczne i typologiczne; język polski wsrów innych języków słowiańskich; kształtowanie się polskiego języka ogólnego

Pełny opis:

Teoria języka:

1.Języki etniczne żywe i martwe

2.Ważniejsze rodziny językowe

3.Genealogiczna klasyfikacja języków

4.Rodzina indoeuropejska i jej podział

5.Typologia językow

6.Rozwój pisma

7.Podstawowe zagadnienia teorii znaku

8.Znaki językowe, kody i subkody

9.Strukturalizm europejski

10.Strukturalizm amerykański

11.Teoria aktów mowy

12.Językoznawstwo kulturowe

13.Językowy obraz świata

14.Semantyka kognitywna

15.Pojęcie stereotypu językowego.

Literatura:

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995;

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007;

T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969;

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2002;

A. Wierzbicka, Język-umysł-kultura, Warszawa 1999;

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.