Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika książki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/e/2/15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika książki
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Frodyma
Prowadzący grup: Teresa Frodyma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia z grafiki książki mają rozwinąć u studenta(tki) umiejętność wyboru najlepszej koncepcji edytorskiej i graficznej książki. Mają zwrócić uwagę na zewnętrzną formę artystyczną książki, na jej koncepcję plastyczną, estetykę, jak i walory poznawcze, a także jak ważna jest czytelność i logika, umiejętność kojarzenia, zdolności obserwacyjne i analityczne otaczającej rzeczywistości. Ćwiczenia również mają uzmysłowić studentowi(ce) to, że dzieło żyje dopiero wtedy, gdy po całej pracy przygotowawczej i wykonawczej dotrze do odbiorcy, gdy zaistnieje kontakt (sprzężenie) – autor – dzieło – odbiorca – dzieło. Każde działanie musi być proste i czytelne, i co ważne ma w przyszłości dobrze służyć odbiorcy. Program ma umożliwić rozpoznanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji studenta(tki).


Wymagania wstępne:

Student(tka) powinien(na) zaliczyć przedmioty: historia książki, poligrafia współczesnej książki, redakcja techniczna, komputerowe przygotowanie publikacji, pracownia komputerowa, powinien(na) interesować się wydarzeniami w dziedzinie kultury (wystawy, targi, sympozja dotyczące grafiki książki, projektowania etc.), powinien(na) znać historię sztuki w zakresie szkoły średniej.


Forma i warunki zaliczenia:

Student(tka) uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonuje na nich zadane ćwiczenia, porównuje pokazywane mu(jej) pozycje książkowe, poznaje nowe rozwiązania projektowe (makiety książek), uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych, oceniany(a) jest ciągle, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i jego(jej) zaangażowanie w zajęciach. Ostatecznie ocena wystawiona jest na podstawie wykonanej prezentacji lub napisanego tekstu porównawczego, z podanego wcześniej zestawu tematów do wyboru. Student(tka) może również sam dokonać własnego wyboru interesującego go(ją) tematu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ważna jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział;

Ocena wystawiona jest na podstawie wykonanej prezentacji (małego wykładu z prezentacją multimedialną albo pokazem rzeczywistych eksponatów, publikacji)lub napisanego tekstu porównawczego, z podanego wcześniej zestawu tematów do wyboru. Student(tka) może również sam dokonać własnego wyboru interesującego go(ją) tematu.

oceniany jest zasób wiedzy wykazanej w prezentacji (w tekście). Kontakt ze słuchaczami (czytającym), wzbudzenie zainteresowania,

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zajęcia obejmują:

• warsztaty grupowe (pracownia graficzna /techniki grafiki warsztatowej, pracownia typograficzna - drukarnia ASP, skład czcionki ruchomej) ;

• ćwiczenia/zajęcia praktyczne (typografia, makiety, oglądanie i porównywanie wydawnictw - światowe tłumaczenia i wydania literatury polskiej - współpraca z Instytutem Książki, systematyczne pogłębianie wiedzy teoretycznej, poznawanie wpływu kierunków artystycznych na kształt współczesnych publikacji, etc.);

• inne metody/formy (spotkania w galerii, w muzeum na aktualnych wystawach, przeglądanie stron internetowych, sympozja, etc.).Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

edytorstwo

Skrócony opis:

Student(ka) poznaje wszystkie elementy kompozycji graficznej i typograficznej, które mogą mieć wpływ na podniesienie waloru estetycznego książki albo też jego zniszczenie. Porównuje dobre i złe przykłady projektowania książki publikacji). Bardzo ważne jest odniesienie się do przedstawienia w sposób subiektywny (autorski), jak również w sposób obiektywny (dostosowanie się do wymagań odbiorcy). Ćwiczenia mogą obejmować również przygotowanie makiety książki i będą prowadzone na uczelni (bardzo ważny jest stały kontakt z prowadzącym i korekty/rozmowy indywidualne. Na ćwiczeniach student poznaje również wpływ kierunków artystycznych, doświadczenia i osiągnięcia sztuk pięknych. W miarę możliwości organizowane jest zwiedzanie wystaw w galeriach sztuki współczesnej czy muzeach, pobyt w pracowni graficznej w celu poznania technik grafiki warsztatowej, pobyt w pracowni typografii. Student(ka) ma również obowiązek systematycznego pogłębiania swojej wiedzy teoretycznej poprzez studiowanie albumów o sztuce, jak i czytanie zalecanej literatury.

Pełny opis:

1. Krótki rys historyczny opracowania graficznego książki – pod kątem estetyki;

2. Pismo i styl – historyczny rozwój;

3. Typografia, liternictwo – opracowanie typograficzne ze względu na rodzaj książki, dobór kroju pisma, zasady składania tekstu, układ kolumn;

4. Elementy składowe książki – elementy graficzne;

5. Ilustracja, grafika – rozwój historyczny grafiki, ilustracji, przykłady. Początek poligrafii. Grafika w poligrafii, jej rozwój i wpływ na poligrafię;

6. Zajęcia w pracowni graficznej i w pracowni typografii;

7. Papier – rodzaje papierów (wzorniki), przykłady wykorzystania, nowości;

8. Farby drukarskie – rodzaje, przykłady wykorzystania;

9. Makieta – wykonanie makiety, pomoc w podstawowym projektowaniu (także na przykładach już istniejących projektów czy prac);

10. Nowe rozwiązania – praktyczne rady przy wydawaniu książki, styl książki;

11. Zwiedzanie wystaw, muzeów, etc;

Literatura:

(obowiązkowe, nadobowiązkowe, opracowania, źródła)

student(ka) sam(a) decyduje o wyborze czytanej bibliografii, to jest propozycja studiowania zadanych problemów;

- „Encyklopedia wiedzy o książce”;

- Robert Bringhurst „Elementarz stylu w typografii”, wydawca d2d.pl, Kraków 2008;

- „Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki, Mały słownik encyklopedyczny”, pod redakcją Brunona Kleszczyńskiego i Krzysztofa Racinowskiego, seria Książki o książce, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1982;

- Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska „Zarys dziejów książki”, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1987;

- Barbara Bieńkowska, współpraca Elżbieta Maruszak „Książka na przestrzeni dziejów”, wydawca Centrum Edukacji Bibliofilskiej, Informacyjnej Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005;

- Filip Trzaska „Podstawy techniki wydawniczej”, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967;

- Tekla Malinowska, Ludwik Syta „Redagowanie techniczne książki”, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1981;

- Leonard Cichocki, Tomasz Pawlicki, Iwona Ruczka „Poligraficzny słownik terminologiczny”, wydawca Polska Izba Druku, Warszawa 1999;

- Leonard Cichocki, Grażyna Czech, Tomasz Dąbrowa, Jacek Hamerliński, Jan Kowalczyk, Leszek Markowski, Przemysław Śleboda, Andrzej Tomaszewski, Joanna Wasilewska „Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2010;

- Robert Chwałowski „Typografia typowej książki”, wydawca Helion, Gliwice 2001;

- Jost Hochuli „Projektowanie książki w Szwajcarii”, przekład Jacek Kowalski, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1995;

- Jost Hochuli „Detal w typografii”, przekład Agnieszka Buk, wydawca d2d.pl, Kraków 2009;

- Tibor Szanto „Pismo i styl”, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Naukowy im. Ossolińskich 1986;

- James Felici „Kompletny przewodnik po typografii, zasady doskonałego składania tekstu”, wydawca Adobe Press 2003, przekład Marcin Kotwicki, Paweł Biłda, wydawca słowo / obraz, terytoria, Biblioteka typografii pod redakcją Janusza Górskiego, Gdańsk 2006;

- Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”, Verlag Hermann Schmidt Mainz 1999, przekład Marek Szalsza, wydawca słowo / obraz, terytoria, Biblioteka typografii pod redakcją Janusza Górskiego, Gdańsk 2004;

- Jan Tschichold „Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności”, tłumaczenie Eliza Borg, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2011;

- Jacek Mrowczyk „Niewielki słownik typograficzny”, wydawca słowo / obraz, terytoria, Gdańsk 2007;

- Phil Baines i Andrew Haslam „Pismo i typografia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;- Timothy Samara „Kroje i kolory pisma przewodnik dla grafików”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

- Stefan Bernaciński „Liternictwo”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978;

- Andrzej Tomaszewski „Leksykon pism drukarskich”, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996;

- Andrzej Tomaszewski „Architektura książki, dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2011;

- Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”, współpraca Horst Heiderhof, przeł. Czesława Tomaszewska, wyd. 2, wydawca Do i Optima, Warszawa 2005, wydawca d2d, Kraków 2010;

- Krzysztof Tyczkowski „Lettera Magica”, wydawca Polski Drukarz, Łódź 2001;

- David Diringer „Alfabet”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972;

- Jacek Mrowczyk i Michał Warda „PGR. Projektowanie graficzne w Polsce”, wydawca Karakter, Kraków 2010;

- Piotr Rypson „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949”, wydawca Karakter, Kraków 2011;

- Piotr Rypson „Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku”, wydawca Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2000;

- „WIDZIEĆ /WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie”, wydawca Karakter, Kraków 2011;

- Krzysztof Lenk „Krótkie teksty o sztuce projektowania”, wydawca słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011;

- Krzysztof Lenk „Projekty i bazgroły”, wydawca słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009;

- John Thackara „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie”, przekład Łukasz Kotyński i Adriana Ronżewska-Kotyńska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010;

- Magdalena Frankowska, Artur Frankowski „BERLEWI”, wydawca czysty warsztat, Gdańsk 2010;

- Gavin Ambrose, Paul Harris „Pre-press. Poradnik dla grafków”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

- Aleksandra i Daniel Mizielińscy (wybór) „Tysiąc polskich okładek”, wydawca Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2010;

- T.J. Tedesco, Dave Clossey, Jean-Marie Hershey „Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2010;

- Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka”, przekład Jolanta Mach, wydawca WA i F, Warszawa 1978, wydawca słowo / obraz, terytoria, Gdańsk 2005;

- Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe”, przekład Marek Chojnacki, wydawca słowo / obraz, terytoria. Gdańsk 2011;

- Wassilij Kandinski „Punkt, linia a płaszczyzna”, przeład

J. Fijałkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986;

- Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974;

- Władysław Tatarkiewicz „Dzieje sześciu pojęć”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982;

- wydawnictwa dotyczące krojów liter firm np. Letraset, Mecanorma, Alfac;

- katalogi wystaw dotyczących grafiki artystycznej i użytkowej;

- wydawnictwa firmy MAP Polska (Ecco- Papier) dotyczące papierów, druku, farb, etc.;

- wzorniki kolorów (PANTONE), papierów;

- wszelkie wydawnictwa dotyczące materiałów projektowych książki;

- oglądanie, czytanie i analiza dostępnych publikacji artystycznych i naukowych, do wyboru;

- interesowanie się wszelkimi wydarzeniami artystycznymi, zwłaszcza dotyczącymi grafiki książki, wystawy w muzeach i w galeriach;

- czasopisma:h

2 + 3D Grafika Plus Produkt;

- grafia;

T& C, text and cover, Wydawnicttwo ANTALIS;

Wydawca;

Graphis Design Journal;

Print;

Projekt, /egzemplarze archiwalne/;

Świat druku;

Arteon,

Art. & Business;

Magazyn Sztuki;

- strony internetowe, dotyczące informacji bieżących:

www.wikipedia.pl

www.ams.com.pl

http://typografia.ogme.pl

design po polsku lub www.zsah.pl

www.stgu.pl

- śledzenie na bieżąco nowych wydawnictw dotyczących projektowania książki;

Uwagi:

moduł w całości realizowany w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów;

poprawka:

moduł z uwagi na Covid-19 oraz zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzony jest zdalnie, do ogłoszenia ewentualnych zmian;

zaliczenia i ich forma nie ulegają zmianie, z tym, że obecnie w całości przebiegają zdalnie (bez pokazu/dotyku publikacji);

efekty kształcenia, ponieważ zajęcia prowadzone są zdalnie, mogą w połowie zostać zaakceptowane, bo nie spełniają wszystkich wymagań ujętych w opisie, warunkujących odbycie zajęć;

opis nie został zmieniony, ponieważ w każdej chwili może zostać przywrócona możliwość zajęć w murach uczelni;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Frodyma
Prowadzący grup: Teresa Frodyma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Zajęcia z grafiki książki mają rozwinąć u studenta(tki) umiejętność wyboru najlepszej koncepcji edytorskiej i graficznej książki. Mają zwrócić uwagę na zewnętrzną formę artystyczną książki, na jej koncepcję plastyczną, estetykę, jak i walory poznawcze, a także jak ważna jest czytelność i logika, umiejętność kojarzenia, zdolności obserwacyjne i analityczne otaczającej rzeczywistości. Ćwiczenia również mają uzmysłowić studentowi(ce) to, że dzieło żyje dopiero wtedy, gdy po całej pracy przygotowawczej i wykonawczej dotrze do odbiorcy, gdy zaistnieje kontakt (sprzężenie) – autor – dzieło – odbiorca – dzieło. Każde działanie musi być proste i czytelne, i co ważne ma w przyszłości dobrze służyć odbiorcy. Program ma umożliwić rozpoznanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji studenta(tki).


Wymagania wstępne:

Student(tka) powinien(na) zaliczyć przedmioty: historia książki, poligrafia współczesnej książki, redakcja techniczna, komputerowe przygotowanie publikacji, pracownia komputerowa, powinien(na) interesować się wydarzeniami w dziedzinie kultury (wystawy, targi, sympozja dotyczące grafiki książki, projektowania etc.), powinien(na) znać historię sztuki w zakresie szkoły średniej.


Forma i warunki zaliczenia:

Student(tka) uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonuje na nich zadane ćwiczenia, porównuje pokazywane mu(jej) pozycje książkowe, poznaje nowe rozwiązania projektowe (makiety książek), uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych, oceniany(a) jest ciągle, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i jego(jej) zaangażowanie w zajęciach. Ostatecznie ocena wystawiona jest na podstawie wykonanej prezentacji lub napisanego tekstu porównawczego, z podanego wcześniej zestawu tematów do wyboru. Student(tka) może również sam dokonać własnego wyboru interesującego go(ją) tematu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ważna jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział;

Ocena wystawiona jest na podstawie wykonanej prezentacji (małego wykładu z prezentacją multimedialną albo pokazem rzeczywistych eksponatów, publikacji)lub napisanego tekstu porównawczego, z podanego wcześniej zestawu tematów do wyboru. Student(tka) może również sam dokonać własnego wyboru interesującego go(ją) tematu.

oceniany jest zasób wiedzy wykazanej w prezentacji (w tekście). Kontakt ze słuchaczami (czytającym), wzbudzenie zainteresowania,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zajęcia obejmują:

• warsztaty grupowe (pracownia graficzna /techniki grafiki warsztatowej, pracownia typograficzna - drukarnia ASP, skład czcionki ruchomej) ;

• ćwiczenia/zajęcia praktyczne (typografia, makiety, oglądanie i porównywanie wydawnictw - światowe tłumaczenia i wydania literatury polskiej - współpraca z Instytutem Książki, systematyczne pogłębianie wiedzy teoretycznej, poznawanie wpływu kierunków artystycznych na kształt współczesnych publikacji, etc.);

• inne metody/formy (spotkania w galerii, w muzeum na aktualnych wystawach, przeglądanie stron internetowych, sympozja, etc.).Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

edytorstwo

Skrócony opis:

Student(ka) poznaje wszystkie elementy kompozycji graficznej i typograficznej, które mogą mieć wpływ na podniesienie waloru estetycznego książki albo też jego zniszczenie. Porównuje dobre i złe przykłady projektowania książki publikacji). Bardzo ważne jest odniesienie się do przedstawienia w sposób subiektywny (autorski), jak również w sposób obiektywny (dostosowanie się do wymagań odbiorcy). Ćwiczenia mogą obejmować również przygotowanie makiety książki i będą prowadzone na uczelni (bardzo ważny jest stały kontakt z prowadzącym i korekty/rozmowy indywidualne. Na ćwiczeniach student poznaje również wpływ kierunków artystycznych, doświadczenia i osiągnięcia sztuk pięknych. W miarę możliwości organizowane jest zwiedzanie wystaw w galeriach sztuki współczesnej czy muzeach, pobyt w pracowni graficznej w celu poznania technik grafiki warsztatowej, pobyt w pracowni typografii. Student(ka) ma również obowiązek systematycznego pogłębiania swojej wiedzy teoretycznej poprzez studiowanie albumów o sztuce, jak i czytanie zalecanej literatury.

Pełny opis:

1. Krótki rys historyczny opracowania graficznego książki – pod kątem estetyki;

2. Pismo i styl – historyczny rozwój;

3. Typografia, liternictwo – opracowanie typograficzne ze względu na rodzaj książki, dobór kroju pisma, zasady składania tekstu, układ kolumn;

4. Elementy składowe książki – elementy graficzne;

5. Ilustracja, grafika – rozwój historyczny grafiki, ilustracji, przykłady. Początek poligrafii. Grafika w poligrafii, jej rozwój i wpływ na poligrafię;

6. Zajęcia w pracowni graficznej i w pracowni typografii;

7. Papier – rodzaje papierów (wzorniki), przykłady wykorzystania, nowości;

8. Farby drukarskie – rodzaje, przykłady wykorzystania;

9. Makieta – wykonanie makiety, pomoc w podstawowym projektowaniu (także na przykładach już istniejących projektów czy prac);

10. Nowe rozwiązania – praktyczne rady przy wydawaniu książki, styl książki;

11. Zwiedzanie wystaw, muzeów, etc;

Literatura:

(obowiązkowe, nadobowiązkowe, opracowania, źródła)

student(ka) sam(a) decyduje o wyborze czytanej bibliografii, to jest propozycja studiowania zadanych problemów;

- „Encyklopedia wiedzy o książce”;

- Robert Bringhurst „Elementarz stylu w typografii”, wydawca d2d.pl, Kraków 2008;

- „Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki, Mały słownik encyklopedyczny”, pod redakcją Brunona Kleszczyńskiego i Krzysztofa Racinowskiego, seria Książki o książce, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1982;

- Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska „Zarys dziejów książki”, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1987;

- Barbara Bieńkowska, współpraca Elżbieta Maruszak „Książka na przestrzeni dziejów”, wydawca Centrum Edukacji Bibliofilskiej, Informacyjnej Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005;

- Filip Trzaska „Podstawy techniki wydawniczej”, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967;

- Tekla Malinowska, Ludwik Syta „Redagowanie techniczne książki”, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1981;

- Leonard Cichocki, Tomasz Pawlicki, Iwona Ruczka „Poligraficzny słownik terminologiczny”, wydawca Polska Izba Druku, Warszawa 1999;

- Leonard Cichocki, Grażyna Czech, Tomasz Dąbrowa, Jacek Hamerliński, Jan Kowalczyk, Leszek Markowski, Przemysław Śleboda, Andrzej Tomaszewski, Joanna Wasilewska „Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2010;

- Robert Chwałowski „Typografia typowej książki”, wydawca Helion, Gliwice 2001;

- Jost Hochuli „Projektowanie książki w Szwajcarii”, przekład Jacek Kowalski, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1995;

- Jost Hochuli „Detal w typografii”, przekład Agnieszka Buk, wydawca d2d.pl, Kraków 2009;

- Tibor Szanto „Pismo i styl”, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Naukowy im. Ossolińskich 1986;

- James Felici „Kompletny przewodnik po typografii, zasady doskonałego składania tekstu”, wydawca Adobe Press 2003, przekład Marcin Kotwicki, Paweł Biłda, wydawca słowo / obraz, terytoria, Biblioteka typografii pod redakcją Janusza Górskiego, Gdańsk 2006;

- Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”, Verlag Hermann Schmidt Mainz 1999, przekład Marek Szalsza, wydawca słowo / obraz, terytoria, Biblioteka typografii pod redakcją Janusza Górskiego, Gdańsk 2004;

- Jan Tschichold „Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności”, tłumaczenie Eliza Borg, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2011;

- Jacek Mrowczyk „Niewielki słownik typograficzny”, wydawca słowo / obraz, terytoria, Gdańsk 2007;

- Phil Baines i Andrew Haslam „Pismo i typografia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;- Timothy Samara „Kroje i kolory pisma przewodnik dla grafików”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

- Stefan Bernaciński „Liternictwo”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978;

- Andrzej Tomaszewski „Leksykon pism drukarskich”, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996;

- Andrzej Tomaszewski „Architektura książki, dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2011;

- Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”, współpraca Horst Heiderhof, przeł. Czesława Tomaszewska, wyd. 2, wydawca Do i Optima, Warszawa 2005, wydawca d2d, Kraków 2010;

- Krzysztof Tyczkowski „Lettera Magica”, wydawca Polski Drukarz, Łódź 2001;

- David Diringer „Alfabet”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972;

- Jacek Mrowczyk i Michał Warda „PGR. Projektowanie graficzne w Polsce”, wydawca Karakter, Kraków 2010;

- Piotr Rypson „Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949”, wydawca Karakter, Kraków 2011;

- Piotr Rypson „Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku”, wydawca Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2000;

- „WIDZIEĆ /WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie”, wydawca Karakter, Kraków 2011;

- Krzysztof Lenk „Krótkie teksty o sztuce projektowania”, wydawca słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011;

- Krzysztof Lenk „Projekty i bazgroły”, wydawca słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009;

- John Thackara „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie”, przekład Łukasz Kotyński i Adriana Ronżewska-Kotyńska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010;

- Magdalena Frankowska, Artur Frankowski „BERLEWI”, wydawca czysty warsztat, Gdańsk 2010;

- Gavin Ambrose, Paul Harris „Pre-press. Poradnik dla grafków”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;

- Aleksandra i Daniel Mizielińscy (wybór) „Tysiąc polskich okładek”, wydawca Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2010;

- T.J. Tedesco, Dave Clossey, Jean-Marie Hershey „Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii”, wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2010;

- Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka”, przekład Jolanta Mach, wydawca WA i F, Warszawa 1978, wydawca słowo / obraz, terytoria, Gdańsk 2005;

- Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe”, przekład Marek Chojnacki, wydawca słowo / obraz, terytoria. Gdańsk 2011;

- Wassilij Kandinski „Punkt, linia a płaszczyzna”, przeład

J. Fijałkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986;

- Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974;

- Władysław Tatarkiewicz „Dzieje sześciu pojęć”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982;

- wydawnictwa dotyczące krojów liter firm np. Letraset, Mecanorma, Alfac;

- katalogi wystaw dotyczących grafiki artystycznej i użytkowej;

- wydawnictwa firmy MAP Polska (Ecco- Papier) dotyczące papierów, druku, farb, etc.;

- wzorniki kolorów (PANTONE), papierów;

- wszelkie wydawnictwa dotyczące materiałów projektowych książki;

- oglądanie, czytanie i analiza dostępnych publikacji artystycznych i naukowych, do wyboru;

- interesowanie się wszelkimi wydarzeniami artystycznymi, zwłaszcza dotyczącymi grafiki książki, wystawy w muzeach i w galeriach;

- czasopisma:h

2 + 3D Grafika Plus Produkt;

- grafia;

T& C, text and cover, Wydawnicttwo ANTALIS;

Wydawca;

Graphis Design Journal;

Print;

Projekt, /egzemplarze archiwalne/;

Świat druku;

Arteon,

Art. & Business;

Magazyn Sztuki;

- strony internetowe, dotyczące informacji bieżących:

www.wikipedia.pl

www.ams.com.pl

http://typografia.ogme.pl

design po polsku lub www.zsah.pl

www.stgu.pl

- śledzenie na bieżąco nowych wydawnictw dotyczących projektowania książki;

Uwagi:

moduł w całości realizowany w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.