Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/wspólne/15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1918-1945
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Adamczyk, Mateusz Antoniuk, Wojciech Ligęza, Dorota Siwor, Łukasz Tischner, Józef Wróbel, Joanna Zach, Zofia Zarębianka
Prowadzący grup: Mateusz Antoniuk, Magdalena Brodacka, Artur Grabowski, Karina Jarzyńska, Dorota Siwor, Anna Spiechowicz, Józef Wróbel, Joanna Zach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student(ka):

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej lat 1918-1945 w kontekście literatury światowej,

- zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury polskiej lat 1918-1945,

- ma wiedzę w zakresie literatury polskiej tego okresu,

- zna najważniejszych prozaików poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury

- ma orientację w życiu kulturalnym w Polsce w latach 1918-1945,

- umie napisać prace badawcze dotyczące literatury polskiej 1918-1945 na podstawowym poziomie.

Efekty kształcenia:

K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

K_W03 ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk

K_U01 potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

K_U03 prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie.Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii Polski, znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest systematyczne w nich uczestniczenie, zgodnie z ustaleniami podanymi przez prowadzącego na pierwszych zajęciach; znajomość wymaganej przez prowadzącego zajęcia literatury oraz aktywność w czasie zajęć (ocenianie ciągłe), a także pozytywna ocena z pisanych w trakcie zajęć 2 prac pisemnych: na roku I szkicu interpretacyjnego, na roku II rozprawki historycznoliterackiej (szczegóły dotyczące prac podane zostają przez prowadzącego ćwiczenia na pierwszych zajęciach). Zaliczenie ćwiczeń jest na ocenę.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest systematyczne w nim uczestniczenie, zgodnie z ustaleniami podanymi przez prowadzącego wykład na pierwszym spotkaniu. Egzamin ustny po III semestrze (rok II). Egzamin dotyczy znajomości literatury polskiej lat 1918-45; podstawą egzaminu jest spis lektur znajdujący się w sylabusie oraz na stronie internetowej Wydziału Polonistyki.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach; aktywność w trakcie ćwiczeń; znajomość omawianej literatury; prace pisemne: na roku I szkic interpretacyjny, na roku II rozprawka; terminowość oddawania prac; przygotowanie referatów (opcjonalnie).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, anegdota, objaśnienie, wyjaśnienie, odczyt, opis, pogadanka.

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu, ćwiczenia przedmiotowe.

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa, wykład problemowy.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 60 godz. = 2 pkt.

Udział w ćwiczeniach 60 godz. = 2 pkt.

Przygotowanie prac pisemnych 30 godz. = 1 pkt.

Przygotowanie się do egzaminu 90 godz. = 3 pkt.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie

Skrócony opis:

Moduł „Historia literatury polskiej 1918-1945” obejmuje wykład dotyczący dziejów literatury polskiej od 1918 do 1945 roku oraz dwa semestry dotyczące literatury tego okresu. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszym zjawiskami w literaturze polskiej lat 1918-1945 w kontekście literatury światowej.

Pełny opis:

Moduł obejmuje wykład dotyczącego dziejów literatury w latach 1918- 1945 roku oraz dwa semestry dotyczące literatury tego okresu. Literatura polska lat 1918-1945: próby klasyfikacji (granice okresu, nowoczesność, modernizm, postmodernizm i inne). Najważniejsze tendencje w literaturze polskiej i europejskiej po roku 1918: awangarda, futuryzm, ekspresjonizm, nadrealizm i inne. Życie literackie w II RP: główne ośrodki, grupy literackie i czasopisma. Doświadczenie wojny, rewolucji i niepodległości. Główne nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego: Skamander, Awangarda Krakowska, grupa Kwadrygi, Druga Awangarda (Cz. Miłosz, J. Czechowicz, J. Łobodowski). Poezja Bolesława Leśmiana. Stanisław Ignacy Witkiewicz i katastrofizm w literaturze do 1945 roku. Twórczość Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Ważne zjawiska w prozie do 1945: powieść polityczna (S. Żeromski, J. Kaden-Bandrowski), powieść historyczna (W. Berent, J. Iwaszkiewicz. Z. Kossak-Szczucka), powieść religijna (J. Andrzejewski), powieść psychologiczna (Z. Nałkowska). W kręgu literatury faktu (reportaż, dziennik). Dramat po 1918. Krytyka literacka i eseistyka po 1918. Cezura roku 1939 i wojna w literaturze 1939-45. Twórczość pokolenia wojennego (K. K. Baczyński, T. Borowski, T. Gajcy i grupa „Sztuki i Narodu”). Literatura polska na emigracji. Dzienniki wojenne (A. Bobkowski, Z. Nałkowska, K. L. Koniński). Eseistyka i krytyka okresu II wojny (Cz. Miłosz, B. Miciński, K. Wyka).

Literatura:

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, obowiązują podane wydania lub późniejsze. W przypadku wydań w serii Bibliotek Narodowa wymagana jest też znajomość wstępów.

I. PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA

OBOWIĄZKOWE:

J. Jarzębski, Proza Dwudziestolecia, Kraków 2006.

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000 (lub inne wydania).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997 (lub inne wydania).

ZALECANE:

W. Bolecki, Modalności modernizm: studia, analizy, interpretacje, Warszawa 2012.

A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1981.

G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, Warszawa 1975; t. 2: 1933-1944, Warszawa 1996.

Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, t. I, Kraków 1997.

W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992.

Markowski M. P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 2013 (lub inne edycje)

Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia: teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.

Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie międzywojennym, t. I-II, Kraków 1979; t. III-IV, Kraków 1993.

Literatura polska 1918-1975; t. 1: 1918-1932, Warszawa 1975; t. 2: 1933-1944, Warszawa 1993.

J. Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1995.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

II. TEKSTY LITERACKIE

OBOWIĄZKOWE:

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, wstęp M. Głowiński, J. Sławiński, BN I 253.

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp Z. Jarosiński, BN I 230.

A. Bobkowski, Szkice piórkiem¸ Warszawa 1995 (lub edycje późniejsze).

K.K. Baczyński, Wybór poezji, wstęp J. Święch, BN I 265.

W. Broniewski, Wybór wierszy, oprac. T. Bujnicki, BN I 322.

.J. Czechowicz, Wybór poezji, wstęp T. Kłak, BN I 199.

M. Dąbrowska, Noce i dnie (t. I-II); Dzienniki 1918-39 [wybór]

T. Gajcy, Wybór poezji. Misterium niedzielne, wstęp S. Bereś, BN I 283.

K.I. Gałczyński, Wybór poezji, wstęp M. Wyka, BN I nr 189 (wyd. VI,

Wrocław 2003).

W. Gombrowicz, Ferdydurke

J. Iwaszkiewicz, Wiersze. Tom I, Warszawa 1977 lub inne wydania.

J. Iwaszkiewicz, Opowiadania wybrane, wstęp. A. Zawada, BN I nr 303

(tu: Brzezina; Młyn nad Utratą, Panny z Wilka; Bitwa na równinie Sedgemoor; Matka Joanna od Aniołów)

J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, wstęp M. Sprusiński, BN I 223 lub Biblioteka Polska, Kraków 1997, lub Czarne skrzydła

M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka

J. Lechoń, Poezje, wstęp R. Loth, BN I 256.

B. Leśmian, Poezje wybrane, wstęp J. Trznadel, BN I 217.

Cz. Miłosz, Poezje wybrane, oprac. Z. Łapiński, BN I 320.

Z. Nałkowska, Granica, wstęp W. Wójcik, BN I 204 lub Romans Teresy

Hennert (BN I 302) lub Niecierpliwi.

Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, wstęp J. Kwiatkowski, BN I 194

T. Peiper, Pisma wybrane, wstęp S. Jaworski, BN I 235.

J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, BN I 266.

S. Rembek, W polu, Warszawa 1993 (lub wydania późniejsze)

B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, wstęp J. Jarzębski, BN I 264.

J. Szaniawski, Wybór dramatów, wstęp A. Hutnikiewicz, BN I 263.

J. Tuwim, Wiersze wybrane, wstęp M. Głowiński, BN I 184.

A. Wat, Wybór wierszy, oprac. A. Dziadek, BN I 300

K. Wierzyński, Wybór poezji, wstęp K. Dybciak, BN I 275.

S.I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, oprac. W. Bolecki, BN I 323.

S.I. Witkiewicz,Wybór dramatów, wstęp J. Błoński, BN I nr 221.

J. Wittlin, Sól ziemi, wstęp E. Wiegandt, BN I nr 278.

K. Wyka, Życie na niby: szkice z lat 1939-1945, Kraków 2010 (lub inne wydania)

S. Żeromski, Przedwiośnie, BN I 242.

UZUPEŁNIAJĄCE (4 teksty do wyboru)

A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1932, t. I-II, Kraków 1969.

Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu, wybór tekstów i wstęp J. Ratajczak, Poznań 1987.

Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian - Witkacy - Schulz - Gombrowicz), wybór i wprowadzenie T. Wójcik, Warszawa 1995.

J. Andrzejewski, Ład serca

W. Berent, Żywe kamienie, wstęp M. Popiel, BN I nr 280; Opowieści biograficzne, wstęp W. Bolecki, wyd. II, Kraków 2000.

J. Brzękowski, Wiersze wybrane

M. Choromański, Zazdrość i medycyna

T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, wstęp A. Baluch, BN I nr 273.

T. Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy

F. Goetel, Pisma podróżnicze, wstęp I. Sadowska, Kraków 2004.

F. Goetel, Z dnia na dzień, wstęp W. Bolecki, Kraków 2005; Opowiadania, wstęp K. Polechoński, Kraków 2005.

P. Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek

W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda; Pamiętnik z okresu dojrzewania (Bakakaj)

S. Grabiński, Demon ruchu

J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; Książka moich wspomnień

B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan; Palę Paryż

K. L. Koniński, Uwagi 1940-1942, wstęp B. Mamoń, Poznań 1987.

K. Iłłakowiczówna, Wybór poezji

J. Kaden-Bandrowski, Łuk

Z. Kossak-Szczucka, Krzyżowcy; Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919.

M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce

J. Liebert, Poezje zebrane, Warszawa 1973.

J. Łobodowski, Wybór wierszy

J. Mackiewicz, Bunt rojstów, Londyn 2002

E. Małaczewski, Koń na wzgórzu, posł. A. Lam, Warszawa 1991 [lub późniejsze edycje]

Cz. Miłosz, J. Andrzejewski, Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne, Kraków 1996 [lub

późniejsze edycje].

Z. Nałkowska, Niedobra miłość; Charaktery; Dom nad łąkami; Dzienniki

1918-39

J. Parandowski, Niebo w płomieniach; Dysk olimpijski

S. Rembek, Nagan, oprac. T. Burek, Warszawa 2006.

K.H. Rostworowski, Niespodzianka [w:] tenże, Wybór dramatów, wstęp J. Popiel BN I 281.

W. Sebyła, Poezje zebrane, wstęp A. Makowiecki, Warszawa 1981.

A. Rudnicki, Szczury; Żołnierze; Niekochana

A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1939 (Warszawa 2001-2004, wybrany

tom); Dwa końce świata; Torpeda czasu

Z. Stroiński, Ród Anhellich, wstęp Z. Bartelski, Warszawa 1982 (lub inne wybory wierszy).

A. Strug, Pokolenie Marka Świdy; Mogiła nieznanego żołnierza; Żółty Krzyż

A. Trzebiński, Aby podnieść różę [dramat], Warszawa 1970 lub wydanie późniejsze; Pamiętnik, wstęp P. Rodak, Warszawa 2000.

Z. Uniłowski, Wspólny pokój, wstęp B. Faron, BN I 224

M. Wańkowicz, Na tropach Smętka; Szczenięce lata; Bitwa o Monte Cassino

A. Wat, Bezrobotny Lucyfer, wstęp W. Bolecki, Warszawa 1993

J. Wittlin, Hymny

K. Wojtyła, Hiob; Renesansowy psałterz [w:] tenże, Poezje. Dramaty.

Szkice, Kraków 2004.

H. Worcell, Zaklęte rewiry

E. Zegadłowicz, Zmory, wstęp M. Wójcik, BN I nr 309

KRYTYKA LITERACKA, ESEJ (3 teksty do wyboru)

„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, wstęp M. Wyka, Kraków 2004.

Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944. Antologia, wstęp Z. Jastrzębski, Kraków 1973.

W. Borowy, T.S. Eliot jako krytyk literacki i teoretyk tradycji; Wędrówka nowego Parsyfala. Poezje T.S. Eliota, [w:] tenże, Studia i szkice literackie, wybór i opracowanie Z. Stefanowska i A. Paluchowski, t. 1,Warszawa 1983.

L. Fryde, Dwa pokolenia; Trzy pokolenia literackie [w:] tenże, Wybór pism krytycznych, oprac. i wstęp A. Biernacki, Warszawa 1966.

K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich [tu: Beniaminek, Słoń wśród porcelany], wstęp W. Głowala, BN I 222.

B. Miciński, Podróże do piekieł; Portret Kanta, Trzy eseje o wojnie [w:] tenże, Podróże do piekieł i inne eseje, Kraków 1994.

J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe, wstęp J. Timoszewicz Warszawa 1988.

S. I. Witkiewicz, Niemyte dusze. Narkotyki

K. Wyka, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1944 [wybrane szkice i recenzje], oprac. M. Urbanowski, Kraków 2000

T. Żeleński (Boy), Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki [wybrane szkice z lat 1918-45], wstęp A. Z. Makowiecki, Warszawa 1978.

III. OPRACOWANIA (3 teksty do wyboru)

S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa 1990.

J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

J. Błoński, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, Kraków 1996.

J. Błoński, Witkacy, Kraków 2001.

W. Bolecki, Historia i biografia. „Opowieści biograficzne” Wacława Berenta, Wrocław 1978.

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy-Gombrowicz-Schulz i inni, Kraków 1996.

T. Bujnicki, Szkice wileńskie, Kraków 2004.

P. Czapliński, Poetyka manifestu literackiego 1918-1939, Warszawa 1997.

Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1994.

M. Delaperrière, Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej, Katowice 2004

T. Drewnowski, Rzecz russowska. O pisarstwie M. Dąbrowskiej, Kraków 2000.

K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Wrocław 1981.

J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba pantografii Tadeusz Peipera, Kraków 2010.

E. Frąckowiak-Wiegandtowa, Sztuka powieściopisarska Zofii Nałkowskiej 1935-1954, Wrocław 1975.

U. Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014.

M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981.

E. Hurnikowa, Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Warszawa 1995.

K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół „Soli ziemi”, Wrocław 1977.

M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998 [lub inna edycja]

J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

J. Jarzębski, Prowincja Centrum. Przypisy do Schulza, Kraków 2005.

Z. Jastrzębski, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa 1969.

S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper pisarz i teoretyk, Kraków 1980.

T. Kłak, Czechowicz - mity i magia, Kraków 1973.

A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego: tradycjonaliści i nowatorzy, Wrocław 1989.

E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.

J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1975.

J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1971.

Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński, J. Sławiński,

Wrocław 1976.

J. Leociak, Tekst wobec zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997.

M. Lalak, Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka, Szczecin 1991.

J. Margański, Gombrowicz, wieczny debiutant, Bydgoszcz 2003.

A. Micińska, Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wrocław 2003

Portrety twórców „Sztuki i Narodu”, pod red. J. Tomaszkiewicza, Warszawa 1983.

A. Nasiłowska, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 1990.

A. Nawarecki, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Katowice 1993.

M. Nowak, Na łuku elektryczny. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.

J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie, Kraków 2004.

E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.

R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938, Warszawa 1970.

G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, Kraków 2000.

P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego, Wrocław 2000.

J. M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001.

I. Sadowska, Egzotyzm i swojszczyzna w prozie F. Goetla z lat 1919-1939, Kielce 2000.

J. Sawicka, „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Wrocław 1975.

D. Skórczewski, Spór o krytykę literacka w Dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2002.

Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski S. Rosiek, Warszawa 2003.

J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Kraków 1998.

S. Stabro, Chwila bez imienia. O poezji K.K. Baczyńskiego, Chotomów 1992.

K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.

Stulecie skamandrytów, red. K. Biedrzycki, Kraków 1996.

Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972.

M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny: studium z poetyki historycznej gatunku, Wrocław 1997.

T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca, Kraków 1997.

J. Olejniczak, Wtajemniczenie. Aleksander Wat, Katowice 1999.

W. P. Szymański, Moje dwudziestolecie, Kraków 1998.

M. Urbanowski, Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II RP, Kraków 1997.

A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976.

M. Wyka, Gałczyński a wzory literackie, Warszawa 1970.

K. Wyka, Krzysztof Baczyński 1921-1944, Kraków 1961.

M. Zaleski, Przygoda Drugiej Awangardy, Warszawa 1984.

A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2001.

A. Zawiszewska, Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące w dwudziestoleciu międzywojennym, Szczecin 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Adamczyk, Mateusz Antoniuk, Wojciech Ligęza, Dorota Siwor, Łukasz Tischner, Józef Wróbel, Joanna Zach, Zofia Zarębianka
Prowadzący grup: Magdalena Amroziewicz, Artur Grabowski, Wojciech Ligęza, Józef Wróbel, Joanna Zach, Zofia Zarębianka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.