Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/N/lic/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Bobiński, Marta Rusek
Prowadzący grup: Witold Bobiński
Strona przedmiotu: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WPl%2FN%2Flic%2F2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W09 posiada wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej; zna i rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu dydaktyki języka i literatury polskiej, pedagogiki, psychologii, komunikacji językowej, językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii i leksykografii) i literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży

K_U11 potrafi tworzyć, projektować i analizować sytuacje dydaktyczne oraz rozpoznawać i wyznaczać cele kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły podstawowej; posiada umiejętności w zakresie oceny osiągnięć uczniowskich (na poziomie umiejętności, wiedzy, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych), tworzenia i przygotowywania testów

K_K02 jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie

K_K04 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania

K_K08 świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych

K_K09 dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju


Prerekwizyt:

Podstawy dydaktyki WPl/N/lic/2

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów I stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.

Warunkiem zaliczenia poszczególnych zajęć jest obecność na zajęciach, w przypadku większego wymiaru nieobecności do przedstawienia ustnej lub pisemnej wypowiedzi na temat zagadnień przedstawionych przez prowadzącego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć kolokwium zaliczeniowe.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, rozmowa

Bilans punktów ECTS:

1 punkt – obecność na zajęciach

1 punkt – pozytywny wynik końcowego kolokwium


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Przedmiot nie przewiduje realizacji praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie

Skrócony opis:

Cykl wykładów (30 godzin) jest poświęcony prezentacji podstawowych zagadnień dydaktyki polonistycznej wraz z informacjami służącymi wdrożeniu do refleksji ogólnopedagogicznej, w tym także filozofii edukacji.

Pełny opis:

Cykl wykładów (30 godzin) jest poświęcony prezentacji podstawowych zagadnień dydaktyki polonistycznej wraz z informacjami służącymi wdrożeniu do refleksji ogólnopedagogicznej, w tym także filozofii edukacji.

Treści kształcenia:

Pedagogika, dydaktyka (ogólna i szczegółowe), metodyka;

Szkoła, jej rola i istota;

Edukacja a szkoła, formy edukacji pozaszkolnej;

Filozoficzne podstawy edukacji;

Idealizm Jana Fryderyka Herbarta, pragmatyzm J. Deweya, progresywizm (C. Freinet)

Cele kształcenia (ujęcia, klasyfikacje);

Metody nauczania / uczenia się (ujęcia, klasyfikacje - W. Okoń, Z. Uryga, F. Szlosek);

Rodzaje strategii i metod kształcenia

Wykład i jego odmiany

Pogadanka heurystyczna (ujęcia, zalety, słabe strony);

Rozmowa (w konfrontacji z pogadanką h.);

Dyskusja, jej istota i odmiany;

Metody aktywizujące (metaplan, mapy mentalne, technika sześciu kapeluszy, analiza SWAT, gry dydaktyczne i inne)

Inscenizacja i drama

Metoda projektu (istota, odmiany, zalety, trudności w realizacji);

Środki dydaktyczne, rekwizyty w pracy polonisty;

Literatura dla dzieci i młodzieży – klasyka, współczesność, sposoby pracy z tekstami;

Kultura audiowizualna w obszarze zainteresowań i warsztacie polonisty;

Systemy edukacyjne (obecny polski, przedwojenny, systemy zagraniczne);

Wizja polonistyki Kazimierza Wóycickiego i jego współcześni następcy (S. Bortnowski);

Kluczowe hasła współczesnej edukacji (integracja, kompetencje kluczowe, ewaluacja, uczenie się przez całe życie);

Analiza wymagań podstawy programowej (jej filozofia), rola podręcznika;

Specyfika edukacji polonistycznej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;

Współczesne koncepcje szkolnej nauki o języku (w tym także teoria aktów mowy);

Ocena (jej funkcje), sposoby oceniania, ocenianie kształtujące;

Egzaminy, ich funkcja, zmiany w formule egzaminów w polskim systemie edukacji;

Jak oceniać i zaznaczać błędy uczniów w pracach pisemnych różnych odmian;

Czym ma być współczesna polonistyka i przedmiot „język polski”;

Kryzys czytelnictwa i sposoby jego przezwyciężania / radzenia sobie z jego szkolnymi skutkami (sytuacje motywujące do lektury);

Współczesne (poststrukturalne) strategie czytania tekstu i sposoby ich szkolnych aplikacji;

Literatura:

D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001, lub wyd. nast.; (Obowiązkowe)

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005; (Obowiązkowe)

P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007; (Fakultatywne)

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2006; (F)

W, Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996 lub wyd. nast. (O - fragmenty)

M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się czyli jak uczyć lepiej (ebook), (F)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.