Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/Te/opc./3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 1
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Szturc
Prowadzący grup: Włodzimierz Szturc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

W zakresie wiedzy celem kształcenia jest poznanie

istotnych zjawisk w dziedzinie teatru i dramatu romantycznego w różnych jego literackich odmianach. Student zna powiązania pomiędzy twórczością polskich i europejskich romantyków, zwłaszcza Byrona i Tiecka. Zna tradycję kultury XIX wieku i rozumie ważne procesy historycznoliterackie. Zna teorie romantycznego dramatu, jego zależność od filozofii i mistyki XIX w.

Umiejętności - porafi

analizować skomplikowane struktury dramaturgiczne, interpretować treść dramatów, porównywać akcje i kompozycje na piśmie (eseje, wypracowania) jak i w mowie (prezentacje, wystąpienia na konferencjach, głos w dyskusji). Student potrafi samodzielnie prowadzić badania nad utworami dramatycznymi romantyzmu i epok późniejszych. Potrafi posłużyc się zdobytę wiedzą do swoich zajęć w szkołach średnich.

Wiedza

istotne zjawiska w dziedzinie teatru i dramatu romantycznego w różnych jego literackich odmianach. Zna powiązania pomiędzy twórczością polskich i europejskich romantyków, zwłaszcza Byrona i Tiecka. Zna tradycję kultury XIX wieku i rozumie ważne procesy historycznoliterackie. Zna teorie romantycznego dramatu, jego zależność od filozofii i mistyki XIX w.

Umiejętności

analizować skomplikowane struktury dramaturgiczne, interpretować treść dramatów, porównywać akcje i kompozycje na piśmie (eseje, wypracowania) jak i w mowie (prezentacje, wystąpienia na konferencjach, głos w dyskusji). Student potrafi samodzielnie prowadzić badania nad utworami dramatycznymi romantyzmu i epok późniejszych. Potrafi posłużyc się zdobytę wiedzą do swoich zajęć w szkołach średnich.

Kompetencje społeczne

samodzielnego i oryginalnego formułowania wniosków i opinii związanych z najważniejszą polska i europejską kulturową - romantyzmem. Szanuje prawo innych do odmiennych interpretacji. Jest otwarty na dialog w ważnych sprawach narodowych i dotyczących idei filozoficznych. Jest gotów prowadzić dyskusje o romantyzmie i jego znaczeniu dla kultury narodowej. Jest gotów do samodzielnego myślenia i odważnego przekazywania wyników badań i refleksji.Efekty kształcenia:

Student uzyskuje również kompetencje społeczne - poznaje

samodzielnego i oryginalnego formułowania wniosków i opinii związanych z najważniejszą polska i europejską kulturową - romantyzmem. Szanuje prawo innych do odmiennych interpretacji. Jest otwarty na dialog w ważnych sprawach narodowych i dotyczących idei filozoficznych. Jest gotów prowadzić dyskusje o romantyzmie i jego znaczeniu dla kultury narodowej. Jest gotów do samodzielnego myślenia i odważnego przekazywania wyników badań i refleksji.

Wymagania wstępne:

Wpis do USOS

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemna - praca krytyczno-naukowa (3600 znaków) na zadany temat. Chodzi o umiejętność logicznego i lapidarnego wypowiedzenia się na wąski temat - po szczegółowej analizie określonego tekstu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sprawdzanie przygotowania do zajęć - znajomości zadanych tekstów

wypracowanie zaliczeniowe

możliwy referat na ocenę

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

W zasadzie jest to wykład z elementami konwersatorium i zajęciami analitycznymi.

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

teatrologia, rok 1

Skrócony opis:

Dramaty romantyczne w Europie i Polsce rozumiane i komentowane jako teksty

literackie o znaczeniu filozoficznym, historiozoficznym i politycznym. Ujawniają

dialektykę podmiotowej relacji ze światem, a przez to stają dramatami egzystencji

poznającego świat podmiotu.

Pełny opis:

1. Analiza formy dramatu romantycznego

2.Teoria dramatu romantycznego w krajach Europy

3.Odmienność polskiej tradycji dramatu romantycznego

4.Nowoczesne ujęcia dramatu romantycznego - od strukturalizmu po nową humanistykę i psychoanalizę.

Literatura:

Obowiązkowa

M.Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1979.

Teksty dramatów romantycznych, jako lektura podstawowa, zostaną zaproponowane na zajęciach po konsultacji ze studentami - chodzi o to, by nie powtarzać listy utworów analizowanych na innych zajęciach.

Dodatkowa

W. Szturc, "Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. (...)", Bydgoszcz 1999.

A. Ziołowicz, "Misteria polskie.(...)", Kraków, 1996;

A. Ziołowicz, ""Dramat i romantyczne <Ja>. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu", Kraków 2002.

U.M. Pilch, "Kto jestem?". O podmiocie w poetyckim dwugłosie Słowacki-Miciński, Kraków, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.