Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/j.obcy/9/10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oczko
Prowadzący grup: Piotr Oczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

K_W07 - ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U03 - potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy

K_U05 - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + i wyższego Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

K_U07 - umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych

K_K05 - uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między różnymi dziedzinami sztuki; rozpoznaje wartości, jakie niesie różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czynny udział w zajęciach o charakterze humanistycznym i zdanie egzaminu pisemnego.

Ogólna orientacja w kulturze i historii europejskiej.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w języku angielskim

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena końcowa na podstawie egzaminu pisemnego w języku angielskim obejmującego: a) część praktyczną – analizę załączonego materiału ikonograficznego (fotografie), b) część teoretyczną – sprawdzenie znajomości terminologii z dziedziny historii sztuki, c) esej o charakterze problemowym

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

1,5 = 45 godzin

1,5 = 45 przygotowanie do zaliczenia przedmiotu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające
edytorstwo
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Please, enrol for the course in USOS system as soon as the formal registration opens because the list normally gets full quite quickly.

However, please note, our first meeting will take place

on the 12h of March. This course lasts 45 hours so we shall start a bit later in the semester and will finish our classes ca. 10-15 minutes earlier in most cases.

I. Wykłady poświęcone poszczególnym stylom na ziemiach dawnej Polski w ich kontekście historyczno-kulturowym:

a) Sztuka przedromańska i romańska

b) Sztuka gotycka

c) Sztuka renesansowa

d) Sztuka manierystyczna i barokowa

e) Sztuka rokokowa

f) Barok sarmacki

g) Klasycyzm, Empire, Biedermeier

h) Historyzm, akademizm, realizm

i) Secesja i inne nurty artystyczne przełomu XIX i XX wieku

II. Zajęcia praktyczne w terenie, analiza dzieła sztuki (ćwiczenia):

a) Romanizm i gotyk: kościół św. Andrzeja, kościół św. Trójcy, mury obronne Krakowa (łącznie z tzw. Bramą Rzeźniczą), kościół św. Barbary (Ogrójec), Kościół Mariacki, kościół św. Krzyża

b) Renesans – komnaty królewskie na Wawelu

c) Barok: kościół św. Piotra i Pawła, kościół św. Wojciecha, kościół Pijarów, kościół św. Kazimierza, kościół św. Anny (techniki dekoracyjne zastosowane we wnętrzu), Sala Fontany w kamienicy pod Gruszką na ul. Szczepańskiej, kościół św. Jana, resztki kościoła św. Urszuli w PAN w Krakowie

d) Muzeum Narodowe - oddział Pałac biskupa Erazma Ciołka

e) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kamienica Hipolitów

f) Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa w Sukiennicach

g) Sala Mehoffera przy Długiej (Wydawnictwo Literackie, klatka schodowa i witraże przy pl. Szczepańskim

Literatura:

Literatura podstawowa. Pozycje angielskojęzyczne:

E. H. Gombrich, The Story of Art (wydanie dowolne) –fragmenty.

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, P. Krasny, M. Walczak, Art of Poland, Kraków 2006 – fragmenty.

A. Morawińska, Polish Painting (wydanie dowolne) –fragmenty.

T. Sobieska, K. Sobieska, G. Blondiau, Rediscovering the Young Poland Movement. Secession in and around Cracow. Guide, Kraków 2003.

W. Marcinkowski, T. Zaucha, Gallery „Art of Old Poland. The 12th – 18th Century”. Guidebook, Kraków 2007 – fragmenty.

M. Bogucka, The Lost World of the “Sarmatians”. Custom as the Regulator of Polish Social Life in Early Modern Times, Warszawa 1996 – fragmenty.

Literatura uzupełniająca:

The Grove Dictionary of Art, ed. J. Turner – 34 vols., any edition

B. Kokoska, Dzieje sztuki polskiej, Kraków 2002.

T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa (wydanie dowolne).

J. Dębicki, J.-F. Faure, D. Grünewald, A.F. Pinentel, Historia sztuki. Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1998.

M. Wallis, Secesja (wydanie dowolne).

A. Sieradzka, Peleryna, tren i konfederatka. O modzie i sztuce polskiego modernizmu, Wrocław 1991.

A. Mironiuk-Nikolska, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2010.

A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2007.

W. Marcinkowski, T. Zaucha, Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek. Przewodnik, Kraków 2007

Przewodnik abo kościołów krakowskich krótkie opisanie, wydany w 1603, oprac. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2002.

J. Dobrzycki, Dawne warownie Krakowa, Kraków 1951.

W. Komorowski, A. Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008.

W. Walecki, A Short History of Polish Literature. Part One: From the Beginnings Until the Early 19th Century, Krakow 1997.

N. Davies, God’s Playground: A History of Poland, Vol. I-II (wydanie dowolne).

Dzieje Krakowa, Vol. 1-6, Kraków 1979-2004.

Uwagi:

Please, enrol for the course in USOS system as soon as the formal registration opens because the list normally gets full quite quickly.

However, please note, our first meeting will take place on the 12th of March. This course lasts 45 hours so we shall start a bit later in the semester and will finish our classes ca. 10-15 minutes earlier in most cases.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oczko
Prowadzący grup: Piotr Oczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.