Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/kult/5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o sztuce
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dauksza
Prowadzący grup: Agnieszka Dauksza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student posiada podstawową wiedzę w zakresie terminologii historii sztuki. Potrafi zdefiniować pojęcie stylu, zna definicje sztuki, piękna i brzydoty od starożytności do współczesności.

Student zna klastyczne metody interpretacji obrazu (ikonika, ikonografia, ikonologia, koncepcje formalne), rozumie na czym polega swoistość dzieła wizualnego w odróżnieniu od tekstu i mediów wizualnych o innej funkcji.

Student wie, jak rozwijały si nurty artystyczne od końca XIX wieku do współczesności.


Umiejętności


Student potrafi samodzielnie interpretować współczesne prace artystyczne. Rozumie różnicę w interpretacji sztuki dawnej i współczesnej.

Student potrafi objaśnić, jakie interpretacje dotyczące prac artystycznych nie są uprawnione, jak przebiega proces interpretacji, jakie są wartości istotne w sztuce współczesnej.

Student tworzy samodzielnie eseje naukowe dotyczące prac wizualnych, w których przedstawia własne tezy i prawidłowo je argumentuje.


Kompetencje społeczne (Postawy)


Student jest świadomy konieczności samokształcenia w zakresie sztuk wizualnych, odwiedza miejsca wystaw sztuki współczesnej i poznaje ich specyfikę.

Student zna mechanikę uprzedzeń związanych ze sztuką współczesną i promuje otwartą postawę względem sztuki.

Wymagania wstępne:

Brak

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej naukowy napisany przez każdego studenta lub kolokwium dotyczące omawianych na zajęciach tekstów.

Trzy krótkie zadania pisemnych na temat tekstów czytanych na zajęcia.

Dyskusje w trakcie zajęć, analiza prac wizualnych przez studentów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

2 lub 3

Skrócony opis:

Kurs "Podstawy wiedzy o sztuce" ma charakter wprowadzający. Składa się z trzech bloków tematycznych: Metodologia, Doświadczenie oraz Historia sztuki. Blok pierwszy zajęć dostarcza podstawowych narzędzi do interpretacji obrazu, zwłaszcza w wąskim rozumieniu - jako pracy artystycznej. Blok Doświadczenie to bieżących oglądanie wystaw sztuki współczesnej, filmów, prac artystycznych. Blok trzeci zawiera objaśnienie głównych nurtów od końca XIX wieku do współczesności. Zajęcia są obowiązkowym kursem dla studentów II roku tekstów kultury studiów I stopnia, ale są przeznaczone także dla szerszej grupy studentów studiów humanistycznych (polonistyka, kulturoznawstwo).

Literatura:

E. Gombrich, "Wprowadzenie. O sztuce i artystach", w: tegoż, "O sztuce", Warszawa 1997, s. 15-37.

E. Gombrich, "Obraz wzrokowy: jego miejsce w komunikacji", w: tegoż, "Pisma o sztuce i kulturze", Kraków 2011, s. 41-64.

W. Tatarkiewicz, "Sztuka: dzieje pojęcia", w: tegoż, "Dzieje sześciu pojęć", Warszawa 2006, s. 21-62. 

W. Tatarkiewicz, "Piękno: dzieje kategorii" (fragment rozdziału), w: tegoż, "Dzieje sześciu pojęć", Warszawa 2006, s. 205-229. 

W. Menninghaus,  "Abiektywna matka (Kristeva), abject art, konwergencja wstrętu, realności i prawdy", w: tegoż, "Wstręt. Teoria i historia", Kraków 2009.

M. Poprzęcka, "Wstęp" oraz "Problemy definicji", w: tejże, "Akademizm", Warszawa 1980, s. 5-20.

E. Gombrich, "Sztuka eksperymentalna. Pierwsza połowa XX wieku", w: tegoż, "O sztuce", s. 577-598.

M. Poprzęcka, "Kicz - zła sztuka naszego czasu" w: tejże, "Zła sztuka" Gdańsk 1998, s. 206-247.

M. Poprzęcka, "Zła sztuka czy źli odbiorcy?" w: tejże, "Zła sztuka", Gdańsk 1998, s. 248-284.

M. Poprzęcka, "Postkicz" w: tejże, "Zła sztuka", Gdańsk 1998, s. 285-303.

C. Greenberg, "Malarstwo modernistyczne", "Potrzeba formalizmu" i "Początki modernizmu", w: tegoż, "Obrona modernizmu", Kraków 2006, s. 47-70.

Ch. Jenks, "Dwie idealne wille", oraz "Brutalizm", w: tegoż, "Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury", Warszawa 1982, s. 92-104, s. 149-174.

P. Piotrowski, rozdział 2, "Modernizm i kultura socjalistyczna", w: tegoż, "Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku", Poznań 1999,

C. Wąs, "Przestrzenie różnicy", „Quart”, Nr 4 (10),2008.

H. Woelfflin, "Podstawowe pojęcia historii sztuki", Wrocław - Warszawa - Kraków 1962, s. 51-65, s. 111-146, s.166-192, s. 200-233, s. 247-274, s.281-300.

E. Panofsky, "Ikonografia i ikonologia", w: tegoż, "Studia z historii sztuki", Warszawa 1971, s. 11-32. 

M. Imdahl, "Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu", w: "Perspektywy historii sztuki. Antologia przekładów "Artium Quaestones"", red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 111-132. 

H. Foster, "Rozdział 2. Istota minimalizmu" oraz "Rozdział 5. Powrót realnego", w: tegoż, "Powrót realnego", Kraków 2012, s. 59-93; s. 153-198.

P. Piotrowski, "Awangarda w cieniu Jałty", Poznań 2005, wybrany rozdział.

Ł. Ronduda, "Polska sztuka lat 70. Awangarda", wybrany rozdział.

M. Tarabuła, J. Michalski, "Cztery eseje o dzikości", Kraków 2010, wybrany esej.

K. Sienkiewicz, "Zatańczą ci,co drżeli. Polska sztuka krytyczna", Kraków 2014, wybrany rozdział.

W. Kemp, "Dzieło sztuki i widz. Metoda estetyczno-recepcyjna", w: "Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów "Artium Quaestiones"", red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 139-154. 

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.