Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/n/2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rusek
Prowadzący grup: Joanna Hobot-Marcinek, Agnieszka Kania, Ewa Nowak, Marta Rusek, Karolina Wawer, Anna Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

• posiada wiedzę w zakresie dydaktyki i metodyki szczegółowej; zna i rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu dydaktyki języka i literatury polskiej (K_W09):

- zna zasady i metody nauczania, wie, jak tworzyć sytuacje edukacyjne, projektować proces nauczania języka polskiego;

- wie, jaka jest ranga przedmiotu i cele jego nauczania na tym etapie kształcenia;

- wie, jakie są kluczowe kompetencje, które powinien nabyć uczeń na języku polskim w klasach IV-VI.


Umiejętności

Student:

• potrafi tworzyć, projektować i analizować sytuacje dydaktyczne oraz rozpoznawać i wyznaczać cele kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły podstawowej; posiada umiejętności w zakresie oceny osiągnięć uczniowskich (na poziomie umiejętności, wiedzy, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych), tworzenia i przygotowywania testów ( K_U11).


Kompetencje społeczne

Student:

• wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa (K_K01);

• wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej (K_K03);

• świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych (K_K08);

• dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju (K_K09).

Prerekwizyt:

Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2 WPl/n/2/2

Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy semestr zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

• obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, znajomość literatury przedmiotu;

• terminowe wykonywanie prac zadanych przez prowadzącego ćwiczenia;

• przygotowanie i przeprowadzenie przez studenta lekcji ćwiczeniowej w szkole podstawowej.


Dany przedmiot jest częścią modułu dydaktycznego. W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

- podstawy dydaktyki;

- dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej;

- pragmatyka zawodu nauczyciela

oraz ciągłe praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej.

Moduł dydaktyczny kończy się egzaminem (dydaktyka polonistyczna – szkoła podstawowa), obejmującym treści kształcenia z wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów, z uwzględnieniem ocen z ciągłych praktyk pedagogicznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji indywidualnych czy zespołowych zadań i projektów.

Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonywania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego, a także samodzielność i kreatywność studenta.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to: bieżąca ocena realizacji zadań (np. tworzenie konspektów) i ich ewentualna korekta, ocena udziału w dyskusji, dyskusja oceniająca po przeprowadzonej przez studenta lekcji; ocena własna prowadzonych przez studenta lekcji (pod uwagę brane są – między innymi - merytoryczna i metodyczna jakość lekcji, umiejętność realizacji postawionych celów i organizowania pracy zespołu klasowego, osiągnięty efekt zwrotny).


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna, hospitacja lekcji i innych zajęć szkolnych.

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, opis, anegdota, prezentacja multimedialna.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, symulacja, pokaz, prowadzenie ćwiczeniowych lekcji pod opieką nauczyciela akademickiego i nauczyciela polonisty.

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, gry dydaktyczne.


Bilans punktów ECTS:

2 punkty:

1 punkt – uczestnictwo w ćwiczeniach.

1 punkt – praca własna studenta, przygotowanie do zajęć, opracowanie konspektów lekcji i innych zadań, udział w konsultacjach poświęconych przygotowaniu lekcji.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki śródroczne: 20 godzin (I i II semestr).

Zasady odbywania praktyk: obserwowanie czynności dydaktycznych podejmowanych przez opiekuna praktyk; współdziałanie z opiekunem praktyk w czynnościach dydaktycznych; analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych:

- samodzielne przygotowanie lekcji pod względem merytorycznym i dydaktycznym – 10 godzin,

- konsultacje z nauczycielem ćwiczeniowym i metodykiem – 10 godzin.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie

Skrócony opis:

Na zajęciach wiedza teoretyczna dotycząca celów, treści, metod nauczania języka polskiego łączona jest z praktyką. W drugim semestrze zasadniczą część zajęć stanowią hospitacje i analiza lekcji prowadzonych przez studentów w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Ćwiczenia są powiązane z praktyką śródroczną.

Pełny opis:

Na zajęciach wiedza teoretyczna dotycząca celów, treści, metod nauczania języka polskiego łączona jest z praktyką. W drugim semestrze zasadniczą część zajęć stanowią hospitacje i analiza lekcji prowadzonych przez studentów w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Ćwiczenia powiązane są z praktyką śródroczną.

Program zajęć w 2 semestrze obejmuje następujące zagadnienia:

• rozbudzanie motywacji czytelniczej, wybór lektur, metody interpretacji tekstu literackiego, w tym utworów poetyckich, na II etapie kształcenia;

• organizacja procesu poznawania i omawiania tekstów literackich i innych tekstów kultury;

• rozbudzanie poznawczej i twórczej i aktywności uczniów, badanie indywidualnych potrzeb i możliwości;

• ocena i proces ewaluacji na w nauczaniu języka polskiego;

• hospitacja i analiza lekcji ćwiczeniowych prowadzonych przez studentów, ocena podjętych działań dydaktycznych;

• ocena efektywności nauczania i uczenia się.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernacka D., Gdzie spojrzeć tam problem (część IV), w: tejże, Od słowa do działania, Warszawa 2001.

Bobiński W., Tytuł na nice wywrócony; w: tegoż, Drugi oddech polonisty, Warszawa 1996.

Bortnowski S., Jak uczyć poezji, Warszawa 1992 (wybrane rozdziały).

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005; tu: E. Nowak Sztuka zadawania pytań, M. Rusek Kwestia stylu. Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania.

Innowacje i metody, tom 1, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak, Poznań 2011, rozdz.: Projektowanie lekcji i Projektowanie cyklu lekcji.

Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej; (przykłady ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, gramatyczno-stylistycznych, kompozycyjnych i ćwiczeń z zastosowaniem słowników),Warszawa 1985.

Nocoń J., Wiedza o języku czy wiedza językowa? – o uczeniu gramatyki w szkole, „Polonistyka” 2009, nr 8.

Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, rozdz. Formy ćwiczeń ort.; Błędy ortograficzne; Warszawa 1995.

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004; tu: E. Nowak Cele edukacji polonistycznej; M. Rusek Lekcje polskiego – typy i struktura, S. Bortnowski Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania; S. Bortnowski Lektury w stanie podejrzenia; M. Madejowa Zasady sprawdzania wypracowania szkolnego; W. Bobiński Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury; E. Nowak Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia tekstu literackiego.

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004; tu: J. Kowalikowa, Tekst cudzy – tekst własny, E. Nowak, Tekst literacki a uczenie przez i dla wartości, W. Bobiński, Film fabularny w dydaktyce literatury, A Pilch, Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole. Nauka czytania obrazu.

Szkolna polonistyka zanurzona w języku, pod red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków 2014; tu: J. Kowalikowa Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do zdania, od zdania do słowa, E. Horwath Teorie językoznawcze w szkolnej dydaktyce, E. Nowak Świadomość językowa w interpretacji tekstu literackiego, M. Madejowa, Kultura języka polskiego (zarys problematyki).

Zgółka T., Nauczanie języka i o języku, „Polonistyka” 1999, z.7.

Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, rozdz. Formy ćwiczeń ort.; Błędy ortograficzne; Warszawa 1995.

Janus-Sitarz A., Drama w edukacji polonistycznej, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

Podstawa programowa z komentarzami, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tom 2, tu: Podstawa programowa – język polski – klasy IV–VI i Komentarze

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=29ABFE03138B648C5B876B2EA581701D-1

Literatura uzupełniająca

Bobiński W., Idę do kina, Kraków 1995.

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005, tu: Metody w stanie podejrzenia, Gry z poezją.

Dyduch B., Jędrychowska M., Kłakówna Z. A i inni, Jak uczyć odbioru tekstów literackich, w: Metodyka literatury, t. 1, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001.

Dyduch B., Między słowem a obrazem, Kraków 2007.

Lasota I., Tespis-ek w szkole, czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr, Kraków 2007.

Kurczab H., Pogranicza sztuk i konteksty i literatury pięknej, Rzeszów 2001.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu, rozdz. 2. Notes Refleksyjnego Praktyka, w: Warszawa 2000 (lub następne 2002, 2003).

Wantuch W., Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.