Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z elementami teorii literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/n/2/6/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka z elementami teorii literatury
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojda
Prowadzący grup: Iwona Boruszkowska, Paweł Bukowiec, Michalina Kmiecik, Cezary Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli, umie wybrać i zastosować adekwatne wobec utworu narzędzia oraz procedury analityczne i interpretacyjne

Wymagania wstępne:

•Rejestracja na zajęcia.

•Zaliczenie I roku studiów

•W razie nieobecności obowiązuje uzupełnienie odpowiednich partii materiału w oparciu o analizowane na zajęciach przykłady literackie i literaturę fachową (wskazaną przez nauczyciela akademickiego).


Forma i warunki zaliczenia:

•Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest test pisemny /kolokwium na ocenę pod koniec każdego semestru. Ocena wpisywana jest elektronicznie w rubryce „zaliczenie” na końcu zimowego oraz letniego semestru roku akademickiego.

•Warunkiem zaliczenia całego 2-letniego kursu Poetyki z elementami teorii literatury (i Analizą literacką) -- jest obowiązkowy całościowy egzamin ustny na ocenę, zdany po czwartym semestrze kursu u nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie, który posiada co najmniej stopień doktora i zatrudniony jest na stanowisku adjunkta.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

•Ocenianie ciągłe - na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach.

•W razie nieobecności obowiązuje uzupełnienie odpowiednich partii materiału w oparciu o analizowane na zajęciach konkretne przykłady literackie i literaturę fachową (wskazaną przez nauczyciela akademickiego).

•Testy pisemne/kolokwia po semestrze I, II, III z przerobionych działów poetyki wedle następujacej kolejności:

sem. I: Kompozycja i genologia

sem. II: Stylistyka (i retoryka) literacka

sem. III: Wersyfikacja (i prozodia)

•Egzamin ustny (na konkretnych przykładach) z całości materiału oraz z wybranych lektur po semestrze IV.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z Poetyki z elementami teorii literatury mają charakter praktyczny; ich podstawą jest praca nad odpowiednio dobranymi przez nauczyciela akademickiego przykładami literackimi, z których rozbioru wynikają ustalenia/pojęcia teoretyczne, których rozumienie wspomagają •komentarze nauczyciela akademickiego •zwięzłe referaty studentów •dyskusje teoretyczne

Bilans punktów ECTS:

III Semestr poetyki = 3 punkty ECTS


3 semestry x 3 pkt. ECTS = 9 pkt. ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie

Skrócony opis:

Kurs Poetyki z elementami teorii literatury (bez Analizy dzieła literackiego: vide oddzielny Sylabus) obejmuje trzy semestry: 90 godzin ćwiczeniowych.

Wprowadzeniem do kursu powinny być co najmniej 3 ćwiczenia poświęcone filozoficznym podstawom poetyki i teorii literatury: wyznacznikom literatury, ontologii, budowie, epistemologii, kategoriom estetycznym, funkcjom i kryteriom wartościowania dzieła literackiego a także koncepcjom tzw. procesu historyczno-literackiego.

Kurs podstawowy składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Są to: kompozycja, która koncentruje się na podstawowych elementach, układach i aspektach budowy tzw. świata przedstawionego dzieła literackiego; oraz związana z nią genologia czyli nauka o gatunkach literackich, ich wyznacznikach, odmianach i procesie ewolucji; stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe; wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych.

Dopełnieniem kursu jest w semestrze czwartym: Analiza dzieła literackiego która - na konkretnych przykładach rozbiorów wybranych utworów literackich - wprowadza studentów w różne metody „sztuki interpretacji” tj. opisu, analizy, kontekstualizacji oraz rozumienia i wartościowania dzieł literackich.

Pełny opis:

Wykaz zagadnień do opracowania na konkretnych przykładach literackich:

WPROWADZENIE

1. Podstawowe pojęcia: teorii literatury, poetyki, retoryki i hermeneutyki (oraz filologii i tekstologii).

a) Najdawniejsze tradycje poetyki: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinus

b) Sposoby uprawiania poetyki i jej aspekty: normatywny, opisowy (formalny i funkcjonalny), pragmatyczny i historyczny.

2. Rzut oka na dawne i współczesne koncepcje wyznaczników literatury (mimesis, fikcji literackiej , obrazowości, funkcji estetycznej) oraz sposobu istnienia dzieła literackiego, jego budowy i recepcji (ujęcia: fenomenologiczne, strukturalno-lingwistyczne, psychoanalityczne, semiotyczne, semantyczne, hermeneutyczne, post-strukturalne, kognitywne).

a) Współczesne rozumienie tradycyjnych pojęć: „formy" i „ treści" oraz „dzieła literackiego" i „tekstu literackiego".

3. Utwór literacki jako całościowa struktura znaczeniowa; warstwy poziomy i wymiary jego organizacji, tekst i jego kontekst literacki (oraz historyczno - kulturowy). Dialogiczny i komunikacyjny aspekt literatury.

KOMPOZYCJA I GENOLOGIA

4. Pojęcie komunikacji literackiej, jej składniki oraz modele: a) Relacja: autor - podmiot literacki - narrator (epicki bądź liryczny) – bohater (postać literacka) - odbiorca.

b) Rozróżnienie tzw. autora realnego i autora wewnętrznego (implikowanego)oraz odbiorcy rzeczywistego, stematyzowanego i implikowanego (wirtualnego).

5. Pojęcie tzw. materiału tematycznego i kompozycji, dominanty kompozycyjnej oraz podstawowych elementów konstrukcyjnych utworu literackiego:

a) motywów (statycznych, dynamicznych, luźnych i spoistych),

b) fikcyjnego świata przedstawionego, tematu, idei,

c) podmiotu literackiego (narratora albo podmiotu lirycznego), oraz adresata (implikowanego i stematyzowanego),

d) czasu, przestrzeni, postaci, fabuły, wątku, akcji.

e) sposobów łączenia motywów (motywacji),

f) wpływu konstrukcji fabularnych i afabularnych na zróżnicowania gatunkowe i rodzajowe.

6. Wprowadzenie do genologii. Rodzaje i gatunki literackie oraz ich wyznaczniki.

a) Rozmycie się tradycyjnych typologii gatunkowych w XIX i XX wieku. Mieszanie i krzyżowanie się gatunków. Gatunki „zmącone”.

b) Gatunki literackie a gatunki mowy (i pisma). Problem granic literatury.

c) Ewolucja form gatunkowych jako istotny element literackich przemian (lub inaczej: procesu historyczno-literackiego).

7. Cechy rodzajowe epiki.

a) Pojęcie sytuacji narracyjnej, punktu widzenia narratora oraz narracji.

b) Typy narracji: auktorialna, personalna, panoramiczna oraz narracja pierwszoosobowa.

c) Zróżnicowania w obrębie form epickich (epos, powieść klasyczna, powieść modernistyczna i postmodernistyczna).

d) Strategie narracyjne.

e) Formy podawcze narracji: opowiadanie, opis, opis sytuacji, refleksja.

f) Wypowiedzi narratora a wypowiedzi postaci: mowa niezależna, zależna i pozornie zależna; monolog i dialog, pozorny i rzeczywisty; monolog wewnętrzny a „strumień świadomości".

g) Gatunki epickie i paraliterackie (autobiografia, esej, pamiętnik, dziennik, reportaż).

8. Cechy rodzajowe liryki.

a) Podmiot liryczny a narrator epicki. Paradygmaty podmiotu lirycznego.

b) Świat przedstawiony utworu lirycznego: sytuacja wyznania, adresat, bohater, uczucia, refleksje.

c) Gatunki liryczne:liryka bezpośrednia i pośrednia; sytuacyjna; apostroficzna;monologu wewnętrznego, maski i roli.

d) Współczesne klasyfikacje genologiczne a tradycyjne gatunki liryczne.

9. Wspólnota i odrębność cech rodzajowych dramatu w stosunku do liryki i epiki.

a) Problem podmiotu, dwutorowości tekstu i roli tekstu literackiego w widowisku teatralnym.

b)Świat przedstawiony dramatu.

c) Mowa postaci jako rodzaj działania.

d) Typy monologu i dialogu dramatycznego.

e) Tradycyjne gatunki i odmiany dramatu.

f) Poetyka tragedii (Arystoteles) oraz tragedia klasyczna, klasycystyczna i szekspirowska.

g) Ewolucja klasycznych form dramatu: komedia, dramat, misterium, commedia dell'arte, tragikomedia, tragifarsa, groteska dramatyczna, dramat poetycki, monodram.

STYLISTYKA

10.Stylistyka, poetyka i retoryka a lingwistyka wypowiedzi literackiej.

a)Tradycje badań stylistycznych. Trzy style klasyczne i zasada decorum.

b) Pojęcie języka poetyckiego i stylu artystycznego jako szczególnej formy językowej ekspresji. Język artystyczny a funkcjonalne style języka.

c)Rzut oka na współczesne koncepcje języka artystycznego, stylu i wypowiedzi (strukturalno-semiotyczna, semantyczno-emotywna; fenomenologiczna, kognitywna).

d)Styl a konstrukcja znakowa wypowiedzi: pojęcie i zasady selekcji, kombinacji i transformacji elementów językowych; zagadnienie dyskursu i form dyskursu literackiego.

e)Wypowiedź a komunikacja literacka: całościowa struktura informacyjna tekstu a jego implikowana i aktualna sytuacja komunikacyjna (w świetle struktury „funkcji wypowiedzi" wg. schematu Jakobsona).

f)Retoryczna perswazja w komunikacji literackiej w świetle teorii aktów mowy: tzw. illokucje literackie.

11. Poziomy organizacji językowej tekstu artystycznego: brzmień, leksyki i semantyki poetyckiej, fleksji i frazeologii; składni - oraz towarzyszyszące im zjawiska stylistyczne ze szczególnym uwzględnieniem:

a) retorycznej tradycji poetyki: tzw. figur myśli i słów (mowy), tropiki (metafora, symbol, alegoria, ironia) i topiki poetyckiej oraz wieloznaczności i wieloznaczeniowości wypowiedzi literackiej

b)problematyki relacji międzytekstowych (intertekstualności)

c) zagadnienia spójności tekstu artystycznego.

WERSYFIKACJA

12.Wprowadzenie do wersyfikacji polskiej: prozodia oraz segmentacyjna, delimitacyjna i znaczeniotwórcza funkcja czynników prozodyjnych w języku polskim: siły, wysokości, czasu trwania. Akcent i intonacja w języku polskim; akcent gramatyczny i retoryczny; zestrój akcentowy i zestrój intonacyjny; fraza intonacyjna i frazowanie: antykadencja i kadencja.

13. Opozycja: wiersz proza. Pojęcie metrum i systemu wersyfikacyjnego, pojęcie wersu i węzłowych punktów wersu (średniówka i klauzula). Wers dzielony i nie dzielony. Zasada podwójnej delimitacji wersu. Wiersz meliczny. Elementy strofiki.

14.Dawne i nowe odmiany wiersza polskiego od średniwiecza po współczesność.

a) Sylabizm względny a wiersz zdaniowy.

b) Inspiracja późno-łacińska i pierwszy polski trzynastozgłoskowiec.

15. Sylabizm ścisły, konstanty systemowe, podstawowe rozmiary i formaty średniówkowe. Wiersz Jana Kochanowskiego i odmiany późniejsze.

16. Sylabotonizm: rodzima i klasyczna (metryczna, iloczasowa) inspiracja sylabotonizmu. Rodzaje polskich wierszy sylabotonicznych oraz porządków akcentowych. Stopy a zestroje akcentowe: tok dierezowany i tok cezurowy. Tzw. heksametr polski (A.Mickiewicz).

17. Tonizm a tzw.heksametr polski; źródła tonizmu polskiego odmiany i granice polskiego wiersza tonicznego (pogranicze sylabizmu i wiersza wolnego).

18. Wiersze wolne: ich geneza, funkcjonowanie i klasyfikacja: a) wiersz intonacyjno-zdaniowy tzw. vers libre;

b) wiersz awangardowy Peipera i Przybosia;

c) wiersz skupieniowy tzw. różewiczowski;

d) wiersz emocyjny: intonacyjno-ekspresywny – propozycja Marii Dłuskiej.

e)Wiersz wolny a wiersze nieregularne

Literatura:

Literatura

WYZNACZNIKI LITERATURY, SPOSÓB ISTNIENIA, BUDOWA DZIEŁA LITERACKIEGO.TRADYCJA LITERACKA

*Arystoteles, Retoryka. Poetyka, red. H. Podbielski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

* Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles. Horacy. Pseudo-Longinos, (BN 57 II), Wrocław 1951.

*O tragedii i tragiczności Arystoteles, David Hume, Max Scheler, z języka greckiego, angielskiego i niemieckiego przełożyli: W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, wybór, przedmowa i opracowanie: W. Tatarkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976.

*H. Bergson, Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Warszawa: Wydawnictwo KR 1995.

*Roman Ingarden, Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, w: tenże, Szkice z filozofii literatury, Kraków: Znak 2000.

*W. Iser, Apelatywna struktura tekstu, Teorie literatury XX wieku, red. A.Burzyńska, Kraków: Znak 2006...

*E. Auerbach, Mimesis:, rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i przedm. opatrzył Z. Żabicki, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004. (Brązowa pończocha oraz Blizna Odyseusza).

* W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, Kraków: Znak 2006.

*Borys Tomaszewski, Tematyka.Tematyczna Budowa, w: tamże.

*T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998.

*J. Culler, Co to jest literatura i czy to pytanie ma jakikolwiek sens; oraz: Szkoły i kierunki teoretyczne, w: tegoż, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.

*U. Eco, Poetyka i my, w: tegoż, O literaturze, Kraków 2003.

KOMPOZYCJA I GENOLOGIA

*R. Barthes, Śmierć autora, Teorie literatury XX wieku (2006).

*J. W. Booth, Narratologia, Seria: Tematy teoretycznoliterackie: Archiwum przekładów „Pamiętnika literackiego", t. 6, red. M. Głowiński, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2004.

* F. Stanzel, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów “Pamiętnika Literackiego”, t. I, red. M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1977.

*M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. III, Kraków 1998.

*H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, w: tegoż, Prace wybrane, red. S. Balbus, t. IV, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

*U. Eco, Czytelnik modelowy, w:tenże, Lector in fabula, Warszawa:PIW 1994,rozdz. 3.

*Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, oprac., wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

*M. Głowiński, Gatunki literackie, w: tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. III, Kraków 1998.

*P. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, “Logos i Ethos” 1993, nr 2.

*F. Stanzel, Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, red. R. Handke, Kraków 1980.

*Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.

*A. Mc Hale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

*J. Culler, Nowoczesna liryka: ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998.

*Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, w: Problemy teorii literatury, Seria 2, red. H, Markiewicz, Wrocław 1987.

*I. Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, w: tejże, Sceniczny gest poety: zbiór studiów o dramacie, Kraków: Wyd. Literackie, 1960. lub w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I, oprac. J. Degler, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976.

*I. Sławińska, Odczytanie dramatu, w: Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983.

*Anne Ubersfeld, Dyskurs teatralny, w: tejże, Czytanie teatru I, Warszawa 2002.

STYLISTYKA I RETORYKA

* M. Black, Metafora, “Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3.

* E.R. Curtius, Topika, w: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997.

*G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

*Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac., wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

*G. Genette, Palimpsesty, Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. 4, cz.II, Kraków: WL, 1992.

*M. Głowiński, O intertekstualności, w: tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. V, Kraków 2000.

*K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia, w: Problemy teorii literatury, t. I, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987.

*H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Prace wybrane, red. S. Balbus, t. IV, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

*R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: tegoż, Tekstowy świat, Warszawa 1993.

WERSOLOGIA

*M. Dłuska, Prozodia języka polskiego, Warszawa 1976 (zwłaszcza rozdz. I: Zestrój akcentowy i zestrój intonacyjny).

*M. Dłuska, Węzłowe punkty wersów oraz ich traktowanie, w:tejże, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków: Universitas, 2001.

*M. Dłuska, Wiersz, tamże.

*M. Dłuska, Wiersz – antywiersz, tamże.

*M. Dłuska, Rym polski, w: tejże, Prace wybrane, t. 3, Poezja wierszem i prozą, Kraków 2001.

*M. Dłuska,Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Warszawa: PWN 1978, t.1-2.

*L. Pszczołowska, Wiersz polski – zarys historyczny, Wrocław 1997.

*D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995.

ANALIZA DZIEŁA LITERACKIEGO

*H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, w: tegoż, Prace wybrane, red. S. Balbus, t. IV, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

*U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996.

*W. Iser, Apelatywna struktura tekstu, Teorie literatury XX wieku, red. A.Burzyńska, Kraków: Znak 2006..

*P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

PODRĘCZNIKI, LEKSYKONY, ANTOLOGIE:

A. PODRĘCZNIKI

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987.

J. Culler Teoria Literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.

T.Dobrzyńska Tekst-styl-poetyka, Kraków 2003

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1979.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, w: tegoż, Prace Wybrane, t. III, Kraków 1996.

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, , w: tegoż, Prace Wybrane, t. IV, Kraków 1996.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978.

D. Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków: Universitas 2011.

R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1970.

J. Ziomek, Retoryka Opisowa,Wrocław 2000.

B. LEKSYKONY, PRZEWODNIKI.

M. Głowiński, J. Sławiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Ossolineum 2000 (wyd. III).

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998, wyd.II.

Heinrich Lausberg Retoryka Literacka: Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002.

Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. naukową S. Gajdy, Opole 1995 (omówienia głownych zagadnień dziedziny i zakresów badawczych wraz z wyczerpującą bibliografią)

C. ANTOLOGIE

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1981.

Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac., wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wojda
Prowadzący grup: Iwona Boruszkowska, Monika Świerkosz, Cezary Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.