Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/n/3/03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Prowadzący grup: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Strona przedmiotu: http://www.sideymyoo.art.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę z zakresu historycznych nurtów filozoficznych oraz ich przedstawicieli, zna podstawowe poglądy powstałe w danych epokach filozoficznych. H1A_W01, H1A_W05

2.

3. Posiada współczesną wiedzę z zakresu dyscyplin filozoficznych, które rozwijały się w historii filozofii.

H1A_W02, H1A_W09


4. Rozpoznaje genezę dla poglądów filozoficznych mieszczących się w obszarze innych dyscyplin naukowych.

H1A_W03


Umiejętności:

1. Potrafi posługiwać się pojęciami filozoficznymi, aplikować je do różnych rodzajów analizy.

H1A_U03


2. Przy prowadzeniu własnej analizy potrafi abstrahować i uogólniać zjawiska posługując się analizą filozoficzną.

H1A_U01


3. Potrafi wykorzystywać wiedzę metodologiczną zawierającą się w poglądach filozoficznych.

H1A_U02


Kompetencje społeczne:

1. Jest świadom znaczenia filozofii dla rozwoju nauki/wiedzy.

H1A_K01


2. Dostrzega znaczenie analizy filozoficznej prowadzonej w obrębie innych dyscyplin naukowych.

H1A_K01


3. Rozpoznaje wyrażane przez inne osoby poglądy filozoficzne, co może wpływać na kształtowanie się relacji interpersonalnych.

H1A_K05, H1A_K06


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny, aktywność na zajęciach, opcjonalnie referat

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, który może przybrać postać konwersatorium, z elementami prezentacji multimedialnej i użycia sieci.

Bilans punktów ECTS:

1 punkt: 30 godzin na uczestnictwo w zajęciach

1 punkt: 30 godzin na przygotowanie do zajęć

1 punkt: 30 godzin na przygotowania egzaminu


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

edytorstwo

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z najważniejszymi postaciami i poglądami w historii filozofii od czasów starożytnych do współczesności. Zagadnienia historyczne uzupełniane są treściami dotyczącymi podstawowych dziedzin filozoficznych, w tym z ontologii, epistemologii, aksjologii (etyki, estetyki) lub antropologii filozoficznej. W miarę możliwości, podczas wykładu czynione są odniesienia do konkretnych przykładów z codziennego życia. Wykład prowadzony jest z perspektywy metafizycznej.

Pełny opis:

1. Wyróżnienie podstawowych dyscyplin filozoficznych, 2. Metafizyczny: idealizm i realizm. 3. Racjonalizm i irracjonalizm, 4. Determinizm, 5. Antropologia filozoficzna, 6. Źródła poznania, 7. Klasyczna definicja prawdy, 8. Nieklasyczne definicje prawdy, 9. Relatywizm i absolutyzm w pojmowaniu prawdy, 10. O czym można orzekać prawdę lub fałsz?, 11. Monizm, dualizm, pluralizm, 12. Aksjologia, 13. Klasyfikacje wartości: Scheler, Hartman, Ingarden, 14. Etyka jako nauka o moralności, 15. Etyczne problemy, współczesnego świata, 16. Estetyka jako teoria sztuki, 17. Struktura sytuacji estetycznej M. Gołaszewskiej, 18. Piękno — historia i znaczenie w XX i XXI wieku, 19. Stanowiska subiektywizmu i obiektywizmu w aksjologii, 20. Hilozoizm: Tales, Heraklit, Anaksymander, Anaksymenes, 21. Arché, 22. Wariabilizm, 23. Demokrytejski atomizm, 24. Sokratejskie metody logiczne, 25. Sofistyka, 26. Dedukcja i indukcja, 27. Sokrates: wiedza i nauka o dobru, 28. Fizyka epikurejczyków, 29. Etyczne poglądy stoików, 30. Sceptyckie argumenty przeciwko możliwości poznania, 31. Pięć rozumień pojęcia substancji u Arystotelesa, 32. Arystotelesowskie rozróżnienie formy i materii, 33. Arystotelesowskie rozumienie tragedii i katharsis, 34. Zagadnienie pierwszej przyczyny w filozofii Arystotelesa, 35. Jaskinia Platona, 36. Platońskie szczeble poznania, 37. Platońska nauka o ideach, 38. Filozofia starożytna a chrześcijańska, 39. Mistycyzm, 40. Doświadczenie mistyczne a doświadczenia zmysłowe, 41. Wolna wola w etyce Augustyna, 42. Teodycea, 43. Czas w filozofii Augustyna, 44. Zło moralne, fizyczne i logiczne, 45. Anzelmiańskie dowody na istnienie Boga, 46. Wiara i wiedza w filozofii Tomasza z Akwinu, 47. Dowody na istnienie Boga przedstawione przez Tomasza z Akwinu, 48. Istota i istnienie u Tomasza z Akwinu, 49. Pojęcia aktu i możności w filozofii Tomasza z Akwinu, 50. Uniwersalia, 51. Idea rozwiązania sporu o uniwersalia przez P. Abelarda, 52. Transcendentalia, 53. Metoda kartezjańska, 54. Kartezjański sceptycyzm metodologiczny, 55. Cogito ergo sum - czyli kartezjańskie „być albo nie być”, 56. Dualizm duszy i ciała w filozofii Kartezjusza, 57. Kartezjańskie dowody na istnienie Boga, 58. Pluralizm ontologiczny Leibniza, 59. Monadologia, 60. Racjonalizm genetyczny i empiryzm genetyczny, 61. Esse = percipi w filozofii G. Berkeley'a, 62. Krytyka możliwości poznania związków przyczynowych D. Hume’a, 63. Substancja w filozofii Locke’a i Berkeley’a, 64. Berkeleyowskie immaterializm. 65. Idee proste i złożone u J. Locke’a, 66. Zakład Pascala, 67. Serce i wiara w filozofii Pascala, 68. Spinozjański monizm, 69. Koncepcja duszy u La Metrie’ego, 70. Przewrót kopernikański filozofii Kanta, 71. Kantowska teoria umysłu, 72. Imperatyw kategoryczny i hipotetyczny, 73. Sądy estetyczne w filozofii Kanta, 74. Aprioryczne prawo moralne, 75. Duch obiektywny w filozofii Hegla, 76. Heglowskie rozumienie wolności, 77. Dialektyka Heglowska, 78. Koncepcja człowieka w filozofii Hegla, 79. Założenia filozofii oświecenia, 80. Deizm, 82. Oświeceniowy naturalizm i materializm, 83. Materializm dialektyczny, 84. Fazy rozwoju wiedzy wg A. Comte’a, 85. Zdania nierozstrzygalne, 86. Krytyka metafizyki przedstawiona przez neopozytywistów, 87. Operacjonizm, 88. Metoda u Dilthey'a, 89. Ewokacja, 90. Nietzscheańska filozofia poza dobrem i złem, 91. Nadczłowiek w filozofii Nietzschego, 92. Filozofia egzystencjalna 93. Postawy człowieka w filozofii Kierkegaarda, 94. Sartre’a filozofia wolności, 95. Schelerowska koncepcja tragizmu, 96. Analiza istotowa w fenomenologii, 97. Intencjonalny sposób istnienia dzieła sztuki u Ingardena, 98. Ingardenowska koncepcja dzieła sztuki literackiej, 99. Ingardenowska koncepcja człowieka jako systemu - nauka o odpowiedzialności, 100. Rzeczywistość elektroniczna w czasach interaktywnej technologii.

Literatura:

1. Platon, Uczta.

2. Platon, Państwo – Księga VII.

3. Arystoteles, Metafizyka, wstęp K. Leśniaka, PWN 1984.

4. M. Krąpiec, T. Zeleźnik, Arystotelesa koncepcja substancji, "Studia z Filozofii Teoretycznej", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1966, s. 49-61.

5. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie — części: II, III, IV.

6. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, I, księga 1, rozdział. II: "Nie ma w umyśle zasad wrodzonych".

7. G. W. Leibniz, Monadologia, w "Wyznanie wiary filozofa, rozprawa metafizyczna, Monadologia, zasady natury i łaski".

8. J. O La Mettrie, Człowiek - maszyna, części: II, IV.

9. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, s. 38-53.

10. M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, rozdział IV, paragraf 41, pt. "Rozumienie bycia a jestestwo ludzkie".

11. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w "Książeczka o człowieku".

12. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III.

13. Wł. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Aureus - Znak, Kraków 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Prowadzący grup: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.