Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/tk/lic/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy kultury współczesnej
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szewczyk
Prowadzący grup: Joanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest prezentacja wybranych problemów kultury współczesnej oraz przedstawienie najważniejszych pojęć i obszarów badawczych studiów kulturowych. Zajęcia mają na celu przybliżenie sposobów opisywania świata w oparciu o podstawowe kategorie współczesnej kultury i uwrażliwienie studentów/studentek na przemiany zachodzące w jej obrębie. Zajęcia prowadzone są w oparciu o teksty teoretyczne. Lista lektur może ulec modyfikacji w miarę pojawienia nowych, istotnych dla przedmiotu zagadnień i tekstów.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy:

Studentka/Student:


KTK_K1_W13 posiada wiedzę z zakresu problemów kultury współczesnej.

KTK_K1_W01 zna najważniejsze teorie, pojęcia i procesy związane z kulturą współczesną.

KTK_K1_W06 rozumie przemiany zachodzące w wielokulturowym i globalizującym się świecie.


Efekty w zakresie umiejętności:

Studentka/student:


KTK_K1_U06 potrafi zdefiniować i zastosować podstawowe pojęcia i terminy z zakresu kulturoznawstwa.

KTK_K1_U02 potrafi zdiagnozować problemy kultury współczesnej, a także dokonać ich analizy i interpretacji z wykorzystaniem różnorodnych metod i kategorii.

KTK_K1_U07 potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie, problematyzując analizowane zjawiska i umiejętnie formułując pytania badawcze.


Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Studentka/student:


KTK_K1_K03 jest gotów do rozumienia złożoności współczesnego świata i jest uwrażliwiony na zachodzące w nim zmiany kulturowe.


Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w trybie ciągłym na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach oraz znajomości rozpraw teoretycznych i formułowania na ich podstawie wniosków i problemów badawczych. Warunkiem zaliczenia jest także uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium kończącego kurs.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

kulturoznawstwo - teksty kultury
https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/16/94

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: podstawowe pojęcia i kategorie studiów kulturowych, ponowoczesne rozumienie kultury (zwrot dyskursywny, pojęcie tekstu, praktyki znaczące, kultura popularna, reprezentacja, władza, podmiotowość i tożsamość, polityczność studiów kulturowych).

2. Postmodernizm a studia kulturowe, krytyka nowoczesności (instytucje nowoczesności, cechy modernizmu kulturowego, ponowoczesnej struktury odczucia, cechy kultury ponowoczesnej, ponowoczesność a kryzys Wielkich Narracji).

3. Teoria M. Foucaulta: pojęcia panoptyzmu, aparatu władzy/wiedzy, dyskursu, dyscypliny, biopolityki, uJArzmiania, (b)lokowania ciała.

4. Teoria J. Baudrillarda: symulakry i symulacja, zasada rzeczywistości, hiperrzeczywistość, media a wydarzenie, społeczeństwo konsumpcyjne.

5. Wybrane problemy społeczeństw ponowoczesnych - makdonaldyzacja społeczeństwa G. Ritzera.

6. Wybrane problemy społeczeństw ponowoczesnych - Nie-miejsca M. Auge.

7. Wybrane problemy społeczeństw ponowoczesnych - kultura cyfrowego narcyzmu/cyfrowego performansu (N. Mirzoeff), społeczeństwo sieci (M. Castells).

8. agadnienia podmiotowości i tożsamości - tożsamość własna i społeczna, pojęcie decentracji podmiotu, tożsamości narracyjnej (A. Giddens).

9. Zagadnienie sprawczości i zdeterminowania podmiotu, kategoria piętna (E. Goffman).

10. Ciało w dyskursach kulturowych - definicja społeczeństwa somatycznego, pojęcie posthuman, ciało w kulturze konsumpcyjnej (M. Featherstone).

11. Ciało jako ponowoczesny projekt tożsamości (A. Giddens), mit urody (N. Wolf).

12. Choroba i jej metafory (S. Sontag).

13. Antropologia śmierci, przemiany postaw wobec śmierci w społeczeństwie ponowoczesnym (P. Ariés).

Literatura:

Obowiązkowa

M. Foucault, Ciała skazańców [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

M. Foucault, Panoptyzm [w:] Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 2009.

J. Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

G. Ritzer, Wprowadzenie do makdonaldyzacji; Makdonaldyzacja i jej poprzedniki: od „żelaznej klatki” do fabryki szybkich dań [w:] tegoż, Makdonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala, Warszawa 1999.

M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności, przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie”, nr 4, 2008.

N. Mirzoeff, Jak widzimy siebie [w:] tegoż, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Kraków-Warszawa 2016.

A. Giddens, Trajektoria tożsamości [w:] tegoż, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

E. Goffman, Piętno a tożsamość społeczna [w:] tegoż, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

N. Wolf, Mit piękna [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

S. Sontag, Choroba jako metafora, przeł. J. Anders, Warszawa 2016.

P. Ariés, Śmierć odwrócona, przeł. J. M. Godzimirski [w:] Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. S.Cichowicz i J. M. Godzimirski, Warszawa 1993.

Dodatkowa

A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, przeł. A. Artwińska i K. Różańska, Poznań 2015.

P. Ariés, Pięć wariacji na cztery tematy [w:] tegoż, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 2011.

M. Bakke, Ciała posthumanizmu [w:] tejże, Bio-transfiguacje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010.

E. Baldwin, Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań 2007.

Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

J. Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, wstęp I. Kurz, Warszawa 2012.

J. Butler, Gender is Burning: dylematy przywłaszczenia i subwersji, przeł. I. Kurz, [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, wstęp I. Kurz, Warszawa 2012.

M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, Warszawa 2007 (fragmenty).

L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J. Mach [w:] tejże, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, red. K. Kuc i L. Thompson, Kraków-Warszawa 2010.

S. Sontag, AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 2016.

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, przeł. i red. J. Barański, Kraków 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.