Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1945 - 1989 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/wspólne/16/II/2r Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1945 - 1989 1
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ligęza
Prowadzący grup: Kazimierz Adamczyk, Karolina Górniak-Prasnal, Karina Jarzyńska, Wojciech Ligęza, Kinga Siewior, Dorota Siwor, Anna Spiechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

K_W03 ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk

K_U01 potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

K_U03 prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie

K_U10 wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi oraz między literaturą a dziełami muzycznymi i plastycznymi, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze polonistycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego; pisze rozprawki polonistyczne

K_K01 wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa

K_K05 ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

K_K06 zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury polskiej

K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

K_W03 ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk


Wymagania wstępne:

wymagania wstępne: student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii Polski, znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury.


Forma i warunki zaliczenia:

pozytywna ocena pracy rocznej

pozytywna ocena udziału w ćwiczeniach

egzamin ustny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obecność na zajęciach, aktywność, znajomość omawianej literatury, referaty, prace pisemne (np. szkic interpretacyjny, rozprawka, test), terminowość oddawania prac.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

2– udział w ćwiczeniach,

1- przygotowanie pracy rocznej

3 - przygotowanie do egzaminu

2 - wykład

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Moduł „Historia literatury polskiej 1945 - 1989” obejmuje wykład dotyczący dziejów literatury polskiej o1945 do 1989 roku oraz dwa semestry dotyczące literatury tego okresu. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszym zjawiskami tego okresu w literaturze polskiej lat w kontekście literatury światowej.

Pełny opis:

Moduł „Historia literatury polskiej 1945- 1989” obejmuje wykład dotyczącego dziejów literatury w latach 1945-1989 oraz dwa semestry dotyczące literatury tego okresu. W ramach ćwiczeń literaturze po 1945 roku poświęcony jest semestr

IV (rok II) oraz V (rok III).

Literatura polska lat 1945-1989: próby klasyfikacji (granice okresu, cezury wewnętrzne: 1956, 1968, 1989, zjawiska życia literackiego - literatura emigracyjne, drugi obieg, literatura lagrowa i łagrowa, socrealizm, nowe tendencje w poezji po 56 roku, pokolenie Nowej Fali, poezja Miłosza, proza Gombrowicza, Konwickiego.

Literatura:

OBOWIĄZKOWE.

E.Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982, 1989

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999.

M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989, Warszawa 1997 (lub późniejsze wydania).

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.

ZALECANE:

S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2003.

M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, t. 1-2, Warszawa 1991.

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996 (lub późniejsze wydania)

„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. i wstęp M. Wyka, Kraków 2004.

Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. 1-2, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997-1999.

Literatura polska 1918-1975, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1996.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004.

S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

II. TEKSTY LITERACKIE

OBOWIĄZKOWE:

J. Andrzejewski, Popiół i diament; Bramy raju [w:] Trzy opowieści, wstęp W. Maciąg, BN I 288

S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006 (lub inny wybór poezji)

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; Donosy rzeczywistości; Wybór wierszy

T. Borowski, Utwory wybrane, wstęp A. Werner, BN I 276.

K. Brandys, Jak być kochaną lub Wariacje pocztowe

L. Buczkowski, Czarny potok

W. Gombrowicz, Ślub; Trans-Atlantyk; Dziennik 1953-1956

S. Grochowiak, Wybór wierszy

Z. Herbert, Wybór wierszy; Barbarzyńca w ogrodzie lub Martwa natura z wędzidłem

G. Herling-Grudziński, Inny świat; wybór opowiadań (Wieża, Pieta dell’Isola, Książę Niezłomny, Most), Dziennik pisany nocą 1972-1973.

M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach, wstęp J. Pyszny, BN I 295

J. Iwaszkiewicz, Wybór wierszy

J. Iwaszkiewicz, opowiadania (Zarudzie; Heidenreich; Noc czerwcowa; Sérénité)

R. Kapuściński, Cesarz

T. Konwicki, Sennik współczesny lub Mała Apokalipsa lub Kalendarz i klepsydra

R. Krynicki, Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady, Kraków 1989 (lub inny wybór poezji)

A. Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka

S. Lem, Solaris lub Głos Pana lub Cyberiada

J. Mackiewicz, Droga donikąd

Cz. Miłosz, Poezje; Rodzinna Europa; Dolina Issy.

S. Mrożek, tomy opowiadań (Słoń, Dwa listy); dramaty (Karol; Zabawa; Tango; Emigranci, Pieszo)

W. Myśliwski, Kamień na kamieniu

W. Odojewski, Wyspa ocalenia lub Zasypie wszystko, zawieje…

T. Parnicki, Srebrne orły, lub Tylko Beatrycze, lub Koniec „Zgody Narodów”

T. Różewicz, Wybór poezji, Kartoteka; Do piachu; Stara kobieta wysiaduje; Pułapka

J. M. Rymkiewicz, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1962-2002, Warszawa 2002

J. Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria

W. Szymborska, Wybór wierszy

L. Tyrmand, Dziennik 1954

J. Twardowski, Wybór wierszy

A. Wat, Wybór wierszy; Mój wiek (tom 1)

A. Zagajewski, Wybór wierszy

UZUPEŁNIAJĄCE (5 KSIĄŻEK DO WYBORU)

J. Anderman, Kraj świata

J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemie; Apelacja; Miazga.

M. Białoszewski, Rozkurz, Zawał

Z. Bieńkowski, Wybór wierszy

A. Bobkowski, Punkt równowagi [opowiadania i nowele], Kraków 2008

K. Brandys, Nierzeczywistość; Miesiące (dowolny tom).

E. Bryll, Wybór wierszy

A. Bursa, Wybór wierszy

J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi

S. Czycz, Proza

M. Dąbrowska, Dziennik (wybór)

S. Dygat, Jezioro Bodeńskie

K. Filipowicz, Opowiadania

W. Gombrowicz, Pornografia; Kosmos; Operetka

H. Grynberg, Żydowska wojna

M. Hłasko, Piękni dwudziestoletni; Nawrócony w Jaffie

M. Jastrun, Wybór wierszy

K. Karasek, Wybór wierszy

A. Świrszczyńska, Wybór wierszy

E. Lipska Wybór wierszy

J. Harasymowicz, Wybór wierszy

J. Hartwig, Wybór wierszy

Z. Haupt, Pierścień z papieru, Szpica

Z. Herbert, Dramaty

H. Kajzar, Dramaty

R. Kapuściński, Wojna futbolowa

T. Karpowicz, Wybór wierszy

A. Kijowski, Dziecko przez ptaka przyniesione

J. Kornhauser, Wybór wierszy

T. Konwicki, Dziura w niebie lub Kronika wypadków miłosnych

H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

J. Krzysztoń, Obłęd; Wielbłąd na stepie

M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce, lub Fantomy lub Natura

S.J. Lec, Utwory wybrane

J. Lechoń, Dziennik (wybór)

E. Lipska, Wybór wierszy

W. Mach, Góry nad czarnym morzem

J. Mackiewicz, Lewa wolna; Nie trzeba głośno mówić

B. Maj, Wybór wierszy

H. Malewska, Przemija postać świata; Panowie Leszczyńscy

K. Miłobędzka, Wybór wierszy

Cz. Miłosz, Zniewolony umysł; Ziemia Ulro

I. Newerly, Zostało z uczty bogów

T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz…; Wybór wierszy

M. Nowakowski, Wesele raz jeszcze; Raport o stanie wojennym

T. Nowakowski, Obóz Wszystkich Świętych

K. Orłoś, Cudowna melina

M. Pankowski, Matuga idzie; Dramaty

J. Polkowski, Wybór wierszy

H. Poświatowska, Wybór wierszy

E. Redliński, Konopielka

S. Rembek, Wyrok na Franciszka Kłosa

P. Sommer, Wybór wierszy

E. Stachura, Cała jaskrawość; Wszystko jest poezja; Piosenki

J. Stempowski, Eseje (wybór)

J. Stryjkowski, Wielki strach

J.J. Szczepański, opowiadania (Buty, Koniec legendy) lub Polska jesień lub Przed nieznanym trybunałem

A. Szczypiorski, Msza za miasto Arras

A. Świrszczyńska, Dramaty

W. Terlecki, Twarze 1863 lub Zwierzęta zostały opłacone lub Odpocznij po biegu

L. Tyrmand, Zły lub Filip

S. Vincenz, Na wysokiej połoninie (wybrany tom) lub Tematy żydowskie

A. Ważyk, Wybór wierszy (w tym Poemat dla dorosłych)

W. Wirpsza, Wybór wierszy

R. Wojaczek, Wybór wierszy

Wojciechowski, Czaszka w czaszce

B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym

B. Zadura, Wybór wierszy

KRYTYKA LITERACKA, ESEISTYKA (3 teksty do wyboru)

S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia

J. Bielatowicz, Literatura na emigracji

Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze

J. Błoński, Odmarsz; Romans z tekstem; Widzieć jasno w zachwyceniu

T. Burek, Zamiast powieści; Żadnych marzeń

J. Czapski, Patrząc; Czytając

L. Flaszen, Cyrograf (wyd. II)

P. Hertz, Domena polska

M. Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm; Humanistyka - poznanie i terapia

K.A. Jeleński, Zbiegi okoliczności

W. Karpiński, Cień Metternicha; Prywatna historia wolności

A Kijowski, Granice literatury, wstęp T. Burek, t. I, Warszawa 1991.

L. Kołakowski, Kultura i fetysze; Obecność mitu

J. Kott, Szekspir współczesny

J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nieprzedstawiony

Z. Kubiak, Brewiarz Europejczyka; Przestrzeń dzieł wiecznych

J. Kwiatkowski, Magia poezji (O poetach polskich XX wieku)

T. Łubieński, Bić się czy nie bić

J. Łukasiewicz, Bohaterowie i szmaciarze; Laur i ciało

Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoka San Francisco; Prywatne obowiązki

J. Prokop, Euklides i barbarzyńcy; Szczególna przygoda żyć nad Wisła

R. Przybylski, To jest klasycyzm

J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm?; Żmut; Umschlagplatz

A. Sandauer, Dla każdego coś przykrego; Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977

J. Trznadel, Hańba domowa; Polski Hamlet

W. Wirpsza, Gra znaczeń

J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku

K. Wyka, Pogranicze powieści; Rzecz wyobraźni

M. Wyka, Niecierpliwość krytyki, Kraków 2006.

A. Zagajewski, Solidarność i samotność

III. OPRACOWANIA (trzy pozycje do wyboru)

Z. Andres, Kazimierz Wierzyński, Rzeszów 1997.

S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996.

S. Balbus, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka (wyd. jako 2 część tomu: T. Nowak, Modły jutrzenne – modły wieczorne, Kraków 1992).

S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974

S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1993.

E. Bieńkowska, Pisarz i los: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002.

E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim: książka o Miłoszu, Warszawa 2004.

K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995

J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 1998.

W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999.

W. Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

W. Bolecki, „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2007.

T. Burek, Dzieło niczyje, Kraków, 2001

S. Chwin, Literatura a zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, Kraków 1993.

A. Czabanowska-Wróbel, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Kraków 2005.

P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt (świadectwo, wyznanie i wyzwanie), Kraków 2001

Czytanie Herberta, red. P. Czapliński i in., Poznań 1995.

M. Delaperrière, Dialog z dystansem, Kraków 1998.

T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata (O Tadeuszu Borowskim), Warszawa 1992

T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990.

J. Dudek, Poetyka Wiliama B. Yeatsa a Kazimierza Wierzyńskiego, Kraków 2001,

E. Dunin-Kozakow, Bursa, Kraków 1996.

M. Dziewulska, Artyści i pielgrzymi, Wrocław 1995.

J. Fazan, Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1998.

A. Fiut, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa 1998.

A. Fiut, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995.

A. Fiut, Być (albo nie być) środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999

A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003.

A. Fiut, Spotkania z Innym, Kraków 2006.

A. Franaszek, Ciemne źródło (O twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn 1998.

S. Gawliński, Polityczne obowiązki. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945-1975, Kraków 1993.

S. Gawliński, Pisma i postawy, Kraków 2002.

S. Gawliński, Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej, Kraków 2005.

M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992.

Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków 1884.

G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2001.

Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, Lublin 1997.

J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968-1976), Kraków 2000.

Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999

J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1986.

J. Jarzębski, W Polsce, czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa

1992;

J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracja. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1997.

J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza, Kraków 2000.

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002.

B. Kaniewska, Wiesław Myśliwski, Poznań 1995.

J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O Z. Herbercie, Kraków 2001

A. S. Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.

D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003.

Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1996.

Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja –

biografia, Lublin 1998.

W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998.

W. Ligęza, Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o poetach emigracyjnych, Kraków 2001.

W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002;

J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkanie w czasie, Warszawa 1982.

J. Łukasiewicz, Oko poematu, Wrocław 1991.

J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2002.

J. Łukasiewicz, Grochowiak i obrazy, Wrocław 2002.

Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2003.

M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004.

T. Nyczek, Emigranci, Londyn 1988

Odojewski i krytycy, red. S. Barc, Lublin 1999.

J. Olejniczak, Arkadia i małe ojczyzny: Vincenz, Stempowski, Wittlin, Kraków 1992; Emigracje. Szkice – studia - sylwetki, Katowice 1999.

Pisanie Białoszewskiego. Szkice pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.

Polski esej. Studia pod red. M. Wyki, Kraków 1991.

Poznawanie Herberta. T 1-2, opr. A. Franaszek, Kraków 1998.

Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków 1985, red. J. Kwiatkowski.

Poznawanie Miłosza (1980-1998), t. 1-2, red. A. Fiut, Kraków 2000- 2001.

W. Próchnicki, Człowiek i dialog. „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza, Kraków 1994.

Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, opr. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

M. Rembowska-Płuciennik, Poetka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Kraków 2004.

E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.

I. Sariusz-Skapska, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939-1989, Kraków 1995.

B. Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją: Od Przybosia do Herberta, Poznań 1999.

A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.

J. Sławiński, Teksty i teksty, Warszawa 1990.

J. Sławiński, Przypadki poezji, Kraków 2001.

A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.

Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998.

M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996.

S. Stabro, Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku, Kraków 2002.

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

H. Stephan, Mrożek, Kraków 1996.

Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972.

M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Warszawa 1996.

M.A. Szulc-Packalén, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Warszawa 1997.

S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego, Katowice 1992.

Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971), pod red. Jana A. Choroszego i J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1992.

A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2004.

B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990.

W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław 1988.

J. Trznadel, Hańba domowa, Warszawa 1996 (lub inne wydanie)

A. Ubertowska, Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka, Kraków 2001.

T. Venclova, Aleksander Wat. Obrazoburca, Kraków 1997.

A. Werner, Zwyczajna Apokalipsa, Warszawa 1971.

A. Werner, Polskie, arcypolskie..., Londyn 1987.

W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice, pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1999.

T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992.

G. Wołowiec, Nowocześni w PRL (Przyboś-Sandauer), Wrocław 1999.

M. Woźniak-Łabieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji J. M. Rymkiewicza, Kraków 2002.

J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004.

K. Wyka, Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977.

J. Zach, Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002.

M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze

współczesnej, Warszawa 1996.

M. Zaleski, Zamiast: o twórczości Miłosza, Kraków 2005.

Literatura obca (5 pozycji do wyboru):

A.Camus, Obcy

W. Faulkner, Absalomie, Absalomie lub Wściekłość i wrzask

G. G. Marquez, Sto lat samotności

P. Celan, wiersze wybrane

S. Beckett, Czekając na Godota lub Końcówka

J. Brodski, wiersze wybrane

G. Grass, Blaszany bębenek

J. M. Coetzee, Hańba

T. Bernhard, Wymazywanie

E. Jelinek, Pianistka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Antoniuk
Prowadzący grup: Kazimierz Adamczyk, Mateusz Antoniuk, Magdalena Brodacka, Wojciech Ligęza, Łukasz Tischner, Józef Wróbel, Joanna Zach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.