Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/wspólne/8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy: edytorstwo I rok - bez kursów do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedziela
Prowadzący grup: Rafał Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak

Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zainteresowanie studentów dziejami Polski, zainspirowanie ich do pogłębienia problematyki, kształcenie umiejętności myślenia historycznego, dostrzeganie podstawowych związków i relacji między wydarzeniami ze szczególnym uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych, wyrobienie umiejętności interpretacji wydarzeń.

Efekty kształcenia:

K_W01, K_W07, K_W17, K_U11, K_U16, K_U19, K_K05, K_K06

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny trwający 60 minut w formie testu sprawdzającego znajomość przez studenta zagadnień poruszanych podczas wykładu. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie przez studenta 31 punktów (1 punkt za prawidłową odpowiedź na pytanie).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę i umiejętność myślenia historycznego, znajomość źródeł historycznych oraz analizę zadanej problematyki politycznej, społecznej i gospodarczej z dziejów Polski.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS:

1 - za wysłuchanie wykładów

2 - przygotowanie się do egzaminu

1 - napisanie egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
edytorstwo

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przedstawić studentom wybrane aspekty niezwykle bogatej historii Polski począwszy od epoki nowożytnej z uwzględnieniem kwestii politycznych, kulturowych i społecznych. Zasadniczo kurs ma charakter wykładu. Dla przybliżenia kontekstu oraz specyfiki danego fragmentu dziejów prowadzący analizuje wybrane źródła historyczne.

Pełny opis:

Program wykładów:

1. Od Jagiellonów do ucieczki króla Henryka – wprowadzenie do epoki nowożytnej.

2. Z Siedmiogrodu do Polski – panowanie Stefana Batorego.

3. Wazowie na tronie polskim – Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz.

4.”Swego mamy bohatyra” - Jan III Sobieski (i Marysieńka).

5. Za króla Sasa… – czasy saskie w Polsce (August II Wettyn, August III Wettyn, postać Stanisława Leszczyńskiego).

6. Ostatni król Rzeczypospolitej – panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja).

7. Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski.

8. Instytucje, społeczeństwo, gospodarka i kultura Polski nowożytnej.

9-10. Życie codzienne pod zaborami – stosunki społeczne, człowiek a cywilizacja, środki podróżowania, obieg informacji, rola rodziny i kobiety w życiu społecznym, kultura religijna, kultura wysoka i narodziny kultury popularnej.

11. I wojna światowa i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W niepodległym państwie – rola Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego; społeczeństwo, gospodarka i kultura II Rzeczypospolitej.

13. Państwo polskie i Polacy podczas II wojny światowej.

14. W walce z komunizmem - "Żołnierze wyklęci".

15. Cały ten PRL – straszny i śmieszny zarazem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzoza C., Sowa A., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.

2. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2006.

3. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006.

4. Roszkowski W., Historia Polski 1914-2000, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992.

2. Bockenheim K., Dworek, kontusz, karabela, Wrocław 2002.

3. Bogucka M., Staropolskie obyczaje XVI-XVII w., Warszawa 1994.

4. Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994.

5. Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 2004.

6. Cyra A., Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014.

7. Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.

8. Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Kraków 2008.

9. Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Pyjasa, Kraków 2001.

10. Dudek A., Zblewski Z., Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa 2008.

11. Dybiec J., Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004.

12. Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992.

13. Grzybowski S., Henryk Walezy, Wrocław 1980.

14. Ignatowicz I., Społeczeństwo polskie 1864-1914, Warszawa 1988.

15. Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, red. R. Czapulis-Rastenis, t.1-6, Warszawa 1978-1991.

16. Jedynak B., Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 1996.

17. Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.

18. Kawalec K., Roman Dmowski, Wrocław 2002.

19. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997.

20. Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997.

21. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990.

22. Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986.

23. Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989.

24. Krawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa 1993.

25. Kuchowicz Z., Miłość staropolska, Łódź 1982.

26. Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie XVII-XVIII w., Łódź 1975.

27. Kumor B., Historia Kościoła, t. 6, Lublin 2003; t. 7, Lublin 2003; t. 8, Lublin 2004.

28. Litak S., Od reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

29. Łuczak C., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.

30. Mączak A., Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce Europie XVI-XVIII w., Warszawa 1994.

31. Molenda J., Chłopi. Naród. Niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa 1999.

32. Możdżyńska-Nawotka M., O modach i strojach, Wrocław 2003.

33. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2005.

34. Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.

35. Olszewski H., O skutecznym rad sposobie, Kraków 1989.

36. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, 1939-1989, Warszawa 2005.

37. Polska XVII wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1974.

38. Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, Warszawa 1995.

39. Przyboś A., Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 2007.

40. Rok B., Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995.

41. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje, red. M. Markiewicz, A. Link-Lenczowski, Kraków 1999.

42. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, red. I. Ignatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Warszawa 1988.

43. Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.

44. Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.

45. Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 2004.

46. Szubarczyk P., Inka. Zachowałam się jak trzeba…, Kraków 2013.

47. Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1988.

48. Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa 1944-1990, Kraków 2007.

49. Topolski J., Polska w czasach nowożytnych. Od europejskiej potęgi do utraty niepodległości, Poznań 1994.

50. Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybowska, Warszawa 1996.

51. Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

52. Wapiński R., Ignacy Paderewski, Wrocław 1999.

53. Wisner H., Władysław IV Waza, Wrocław 1995.

54. Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 2006.

55. Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 2004.

56. Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1994.

57. Zielińska Z., Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.

58. Zblewski Z, Abecadło Peerelu, Kraków 2008.

59. Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004.

60. Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

61. Ziejka F., Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1988.

62. Żarnowski, J., Polska 1918-1939. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1999.

63. Żołądź D., Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa 1990.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedziela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.