Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-BDL-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Szlachta
Prowadzący grup: Arkadiusz Górnisiewicz, Piotr Sawczyński, Bogdan Szlachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: zna podstawowe pojęcia ontologii, epistemologii i etyki [K_W01 +]

EK2: zna głównych przedstawicieli i główne kierunki zachodniej filozofii [K_W05 ++]

EK3: rozumie związek między koncepcjami filozoficznymi a rozwiązaniami społecznymi i politycznymi [K_W05 ++; K_U04 +++; K_K05 +++]

EK4: analizuje teksty filozoficzne o różnym stopniu złożoności [K_W01 +; K_U04 +++; K_U08 ++]

EK5: formułuje argumenty na poparcie określonego stanowiska [K_U01 +; K_U04 +++; K_K05 +++]

EK6: ujmuje w formie pisemnej (np. konspekt) tezy, argumenty i wnioski oparte na przeczytanych tekstach [K_U01 +; K_U 04+++]

EK7: aktywnie uczestniczy w dyskusji [K_U04 +++; K_K05 +++]

EK8: nastawia się na zrozumienie, a nie na ocenę [K_U08 ++; K_K05 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane w trakcie wykładów,

- treści przedstawiane w trakcie ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej literatury.

Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.).

Czas trwania egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.


2/ zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych analizowanych na ćwiczeniach na podstawie:

- dwóch kolokwiów trwających 20 minut;

- aktywności na zajęciach w postaci udziału w dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK8: egzamin – pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, esej problemowy; kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach – pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, eseje problemowe

EK5, EK6, EK7: egzamin – esej problemowy; ćwiczenia – eseje problemowe; aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające: opis

- metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

- metody problemowe: wykład problemowy


Ćwiczenia:

- metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

- metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS Godziny kontaktowe:

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- samodzielne studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej – 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łącznie: 180 godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

Najważniejsze stanowiska metafizyczne, epistemologiczne i etyczne w dziejach filozofii zwanej zachodnią, począwszy od starożytnej Grecji, a skończywszy na współczesnych nurtach filozoficznych, ogniskująca się na zagadnieniach, których dostrzeżenie z możliwie wielu perspektyw znacznie ułatwi prezentację głównych doktryn politycznych i prawnych od starożytności po przełom XX i XXI stulecia. Omówione zostaną stanowiska sofistów i Arystotelesa w dyskusji z idealizmem obiektywnym Platona (spór o uniwersalia, teleologizm w dyskusji z deontologizmem platońskim), cyników, cyrenaików i epikurejczyków (także rzymskich) w sporze ze stanowiskami chrześcijańskimi (św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, a także woluntarystyczna i nominalistyczna propozycja szkotystów). Trzy stanowiska filozofii chrześcijańskiej wyznaczać będą tło dla dyskusji o filozofii doby Odrodzenia oraz Francisa Bacona i Kartezjusza oraz wyrastających z filozofii ostatniego nurtów empirystycznego (Locke, Berkeley, Hume) i racjonalistycznego (okazjonaliści i Malebranche, Spinoza, Leibniz). Filozofia oświeceniowa zostanie zaprezentowana w całej jej różnorodności: myśliciele „oświecenia szkockiego” zestawieni zostaną z twórcami „oświecenia francuskiego”, a zwłaszcza z Kantem jako przedstawicielem niemieckiej odmiany filozofii racjonalistyczno-krytycznej oraz z Heglem jako reprezentantem idealizmu niemieckiego początków XIX w. Wykład zostanie „spięty klamrą” dzięki dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami klasycznej metafizyki, epistemologii i etyki podjętej z perspektywy ujęć przedstawionych przez Ludwiga Wittgensteina.

Literatura:

Literatura podstawowa: K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, kilka wydań

Literatura uzupełniająca: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, kilka wydań; F. Copleston, Historia filozofii, 11 t., Warszawa 1991-2008; Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 3 t., kilka wydań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.