Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla II roku studiow II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK_1: Zna zagadnienia związane z handlem zagranicznym, podmioty w nim uczestniczące oraz rodzaje transakcji handlowych [K_W05 +++] [K_W08 ++] [K_W09+]

EK_2: Zna zagadnienia związane z międzynarodowym prawem handlowym [K_W11 ++]

EK_3: Posiada umiejętność charakteryzowania rodzajów transakcji gospodarczych i sposobów zawierania umów [K_U06 ++] [K_W11++]

EK_4: Posiada umiejętność rozumienia konsekwencji stosowania instrumentów polityki handlowej, w tym polityki celnej [K_U02 +] [K_U03 ++]

EK_5: Posiada umiejętność formułowania klauzul kontraktowych; kompletowania dokumentów handlowych; poszukiwania źródeł informacji na temat rynków zagranicznych i partnerów handlowych [K_U04+] [K_U06++]

Wymagania wstępne:

Opanowane zagadnienia na poziomie dobrym z zakresu makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków politycznych i integracji gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie (łącznie do uzyskania przez studenta jest 25 pkt):

forma egzaminu: pisemna, pytania testowe (jednokrotnego wyboru), definicje, pojęcia, postacie oraz pytania problemowe/przekrojowe (otwarte)

dwa terminy w trakcie sesji, termin „zerowy” w tygodniu poprzedzającym sesję

w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa ustna forma egzaminu (podczas dyżurów)


Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie 60% punktów (ocena dostateczna od 14 pkt)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK_1, EK_2, EK_3, EK_4, EK_05: egzamin


Do oceny stosuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 80 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 45 godz.Łącznie

155 godz. (6 pkt ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Wykład skupia się na zagadnieniach z zakresu międzynarodowych transakcji gospodarczych, uwzględniając głównie szeroki kontekst związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce światowej. Studenci zostaną szczegółowo zapoznani z wszystkimi fazami przygotowania i realizacji transakcji z zagranicznymi podmiotami, w tym na właściwym przygotowaniu kontraktu, technikach rozliczeniowych i dostępnych źródłach finansowania działalności na rynkach zagranicznych.

Pełny opis:

Treść wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

Handel zagraniczny jako część gospodarki.

Otoczenie prawne wymiany handlowej z zagranicą.

Handel międzynarodowy w ramach UE oraz z państwami poza UE (eksport, import, wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, świadczenie usług poza terytorium kraju, import usług)

Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny)

Odprawa celna towarów (procedury), wykroczenia i przestępstwa przeciwko obowiązkom celnym i obrotowi międzynarodowemu.

Cechy charakterystyczne rynku w obrocie międzynarodowym (giełda towarowa, sprzedaż aukcyjna, targi i wystawy międzynarodowe, przetargi)

Formy międzynarodowych obrotów handlowych oraz transakcje wiązane.

Zwyczaje handlowe.

Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym (INCOTERMS)

Transakcja handlowa (przygotowanie, kontrakt, realizacja, wykorzystywanie nowoczesnych technologii).

Rozliczenia transakcji międzynarodowych.

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego.

Rozstrzyganie sporów dotyczących obrotu międzynarodowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Stępień, Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2007

J. Hermanowski, Handel zagraniczny. Poradnik, Univers, Zielona Góra 2009

Literatura uzupełniająca:

Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2005

A. Blajer, Międzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania, ODDK, Gdańsk 2000

Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2005

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Warszawa 2007

B. Jeliński, Polityka współpracy gospodarczej z zagranica, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009,

M. Breza, Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze, WSCI, Warszawa 2009

Kodeks Celny Wspólnot Europejskich wraz z aktami wykonawczymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK_1: Zna zagadnienia związane z handlem zagranicznym, podmioty w nim uczestniczące oraz rodzaje transakcji handlowych [K_W05 +++] [K_W08 ++] [K_W09+]

EK_2: Zna zagadnienia związane z międzynarodowym prawem handlowym [K_W11 ++]

EK_3: Posiada umiejętność charakteryzowania rodzajów transakcji gospodarczych i sposobów zawierania umów [K_U06 ++] [K_W11++]

EK_4: Posiada umiejętność rozumienia konsekwencji stosowania instrumentów polityki handlowej, w tym polityki celnej [K_U02 +] [K_U03 ++]

EK_5: Posiada umiejętność formułowania klauzul kontraktowych; kompletowania dokumentów handlowych; poszukiwania źródeł informacji na temat rynków zagranicznych i partnerów handlowych [K_U04+] [K_U06++]

Wymagania wstępne:

Opanowane zagadnienia na poziomie dobrym z zakresu makroekonomii, ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków politycznych i integracji gospodarczej

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa zależy od liczby punktów uzyskanych na egzaminie (łącznie do uzyskania przez studenta jest 25 pkt):

forma egzaminu: pisemna, pytania testowe (jednokrotnego wyboru), definicje, pojęcia, postacie oraz pytania problemowe/przekrojowe (otwarte)

dwa terminy w trakcie sesji, termin „zerowy” w tygodniu poprzedzającym sesję

w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa ustna forma egzaminu (podczas dyżurów)


Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie 60% punktów (ocena dostateczna od 14 pkt)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK_1, EK_2, EK_3, EK_4, EK_05: egzamin


Do oceny stosuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 80 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 45 godz.Łącznie

155 godz. (6 pkt ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Wykład skupia się na zagadnieniach z zakresu międzynarodowych transakcji gospodarczych, uwzględniając głównie szeroki kontekst związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce światowej. Studenci zostaną szczegółowo zapoznani z wszystkimi fazami przygotowania i realizacji transakcji z zagranicznymi podmiotami, w tym na właściwym przygotowaniu kontraktu, technikach rozliczeniowych i dostępnych źródłach finansowania działalności na rynkach zagranicznych.

Pełny opis:

Treść wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

Handel zagraniczny jako część gospodarki.

Otoczenie prawne wymiany handlowej z zagranicą.

Handel międzynarodowy w ramach UE oraz z państwami poza UE (eksport, import, wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie, świadczenie usług poza terytorium kraju, import usług)

Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny)

Odprawa celna towarów (procedury), wykroczenia i przestępstwa przeciwko obowiązkom celnym i obrotowi międzynarodowemu.

Cechy charakterystyczne rynku w obrocie międzynarodowym (giełda towarowa, sprzedaż aukcyjna, targi i wystawy międzynarodowe, przetargi)

Formy międzynarodowych obrotów handlowych oraz transakcje wiązane.

Zwyczaje handlowe.

Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym (INCOTERMS)

Transakcja handlowa (przygotowanie, kontrakt, realizacja, wykorzystywanie nowoczesnych technologii).

Rozliczenia transakcji międzynarodowych.

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego.

Rozstrzyganie sporów dotyczących obrotu międzynarodowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Stępień, Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2007

J. Hermanowski, Handel zagraniczny. Poradnik, Univers, Zielona Góra 2009

Literatura uzupełniająca:

Podstawy handlu zagranicznego, red. H. Treder, Wyd. Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2005

A. Blajer, Międzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania, ODDK, Gdańsk 2000

Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2005

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Warszawa 2007

B. Jeliński, Polityka współpracy gospodarczej z zagranica, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009,

M. Breza, Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze, WSCI, Warszawa 2009

Kodeks Celny Wspólnot Europejskich wraz z aktami wykonawczymi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.