Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-13-RR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla II roku studiow II stopnia, stacjonarne (st. międzyn. - specj. SR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Hebda
Prowadzący grup: Wiktor Hebda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z mniejszościami narodowymi i religijnymi oraz ich wpływu na politykę w wybranych państwach świata.

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat znaczenia mniejszości narodowych i religijnych we współczesnych państwach świata [K_W06++]

EK2: Zna miejsce i rolę mniejszości narodowych, religii, wspólnot religijnych, religijnych ruchów społecznych i politycznych we współczesnym świecie [K_W08+] [K_W10++]

EK3: Potrafi wskazać i analizować fundamentalistyczne i ekumeniczne formy obecności religii we współczesnym świecie [K_W10++] [K_U03++] [K_K02+]

EK4: Zna i potrafi scharakteryzować sposoby w jaki mniejszości narodowe i religijne wywierają wpływ na politykę w wybranych państwach świata [K_W03+] [K_W10++] [K_U03++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny obejmujący test zamknięty i otwarty oraz odpowiedź na jedno pytanie problemowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK4 - egzamin pisemny obejmujący test zamknięty i otwarty oraz odpowiedź na jedno pytanie problemowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład informacyjny, prezentacja multimedialna)

- metody problemowe (wykład problemowy),

- metody eksponujące (film)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach::

- wykład - 30 h

Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie literatury - 60 h

- przygotowanie do zajęć - 30 h

- przygotowanie do egzaminu - 30 h

Łącznie: 150 h (5 pkt ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Stosunki międzynarodowe, rok 2

Pełny opis:

Tematyka wykładu:

1. Wybrane kwestie teoretyczne - mniejszość narodowa, mniejszość religijna, polityka asymilacyjna, multikulturowość, państwa multietniczne

2. Zderzenie cywilizacji i inne teorie geopolityczne

3. Problem migracji w XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem Europy

4. Mniejszość muzułmańska w państwach Europy (Niemcy, Austria, Szwecja)

5. Mniejszość muzułmańska w państwach Europy (Francja, Belgia, Wielka Brytania)

6. Mniejszości narodowe i religijne w Hiszpanii (Baskowie, Katalończycy, imigranci)

7. Mniejszości narodowe i religijne w Rosji oraz mniejszość rosyjska w państwach WNP

8. Mniejszości narodowe i religijne w państwach byłej SFRJ (Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra)

9. Mniejszość węgierska na Słowacji, w Serbii, Rumunii

10. Kurdowie - naród bez państwa

11. Cypr - grecko-turecka wyspa

12. Polonia na świecie

13. Mniejszości narodowe i religijne w USA

14. Podsumowanie i wnioski

Literatura:

1. Mrozek-Dumanowska A., Islam i jego odnowa, Warszawa 2010.

2. Marczewska-Rytko M., Religia i polityka w globalizującym się świecie, Warszawa 2010.

3. Górak-Sosnowska K., Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Warszawa 2007.

4. Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.

5. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006.

6. Mniejszości narodowe i wyznaniowe, red. prowadzący P. Zalewski, Warszawa 2013.

7. Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej : stan prawny i faktyczny, red. E. Godlewska i M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013.

8. Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej : historia i współczesność, red. K. Nowak i J. Szymeczek, Cieszyn 2015.

9. Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo państwa, Ł. Makowski, J. Szostak, Chorzów 2015.

10. Madajczyk P., Między fundamentalizmem a asymilacją : muzułmanie w Niemczech, Warszawa 2015.

11. Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2015.

12. Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków 2007.

13. Kielan-Glińska I., Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004) : w kierunku integracji czy separatyzmu?, Kraków 2009.

14. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.

15. Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie : szkice politologiczne, Kraków 2008.

16. Fuad J., Kurdowie i Kurdystan : (problemy diaspory kurdyjskiej), Gdańsk 2001.

17. Adamczyk A., Cypr : dzieje polityczne, Warszawa 2002.

18. Polacy i Polonia na świecie : stan badań i ich perspektywy na XXI wiek : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Suwałki 15-17 września 2006 roku, red. nauk. K. Dopierała, A. Sudoł, Suwałki 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.