Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Prowadzący grup: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 - Zna najważniejsze koncepcje wszystkich ważnych szkół teoretycznych stosunków międzynarodowych oraz podstawy metodologiczne badania stosunków międzynarodowych [K_W01+++], [K_W02+]

EK2 - Posiada wiedzę na temat różnic w podejściach teoretycznych, definiujących znaczenie poszczególnych uczestników na arenie międzynarodowej, zwłaszcza państw i instytucji międzynarodowych oraz systemów normatywnych [K_W08++], [K_W09++], [K_W10++]

EK3- Rozumie na ile czynniki cywilizacyjne i normatywne warunkują różnice w definiowaniu złożonych zjawisk i relacji między poszczególnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych [K_W08++],[K_W10++]

EK4 – Posiada umiejętność analizowania różnych sposobów opisu współczesnych stosunków międzynarodowych i krytycznej ich oceny, na podstawie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych [K_U02 ++], [K_U03 ++],

EK 5 - Potrafi zrozumieć przyczyny i reguły rządzące stosunkami międzynarodowymi, aby na ich podstawie formułować wnioski na przyszłość [K_U03 ++], [K_U04 ++],

EK6 -Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących wydarzeń, interpretować je w zależności od zmieniającego się kontekstu politycznego, ekonomicznego czy społecznego, wykorzystywać swoje obserwacje i wnioski w dyskusji o problemach międzynarodowych [K_K01+], [K_K02+++], [K_K06++]

EK7 - Potrafi przygotować ustną prezentację na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych [K_K07++]

EK8 – Potrafi na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadzać proste analizy badawcze dotyczące złożonych systemów międzynarodowych [K_U01+], [K_U05]


Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:


1) zaliczenie ćwiczeń:

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów źródłowych. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty – sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność własnego odniesienia się do tekstu. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując ustną prezentację albo debatę, na podstawie podanej literatury nieobowiązkowej. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru i jest wliczana do końcowej oceny egzaminacyjnej.


2) egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się:

- treści przekazywane w czasie wykładów

- treści przekazywane w czasie ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej


Egzamin jest pisemny, opisowy. Studenci mają podaną wcześniej listę zagadnień do opracowania. Czas trwania egzaminu: 1 godz.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń – realizacja wszystkich efektów kształcenia, a w szczególności: EK4, EK5, EK6, EK7, EK8. Ocena znajomości omawianych tekstów, umiejętności własnego odniesienia się do ich treści, zarówno poprzez wypowiedzi indywidualne, dyskusję, jak i przez przygotowanie prezentacji lub debaty. Poziom zaangażowania studenta każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w punktacji. Suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach jest podstawą wystawienia oceny z ćwiczeń. Następnie punkty z ćwiczeń są przeliczane na punkty egzaminacyjne i stanowią połowę końcowej oceny pracy studenta.


Egzamin - realizacja efektów kształcenia: EK1, EK2, EK3, EK5. Egzamin jest pisemny, pytania otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach


Wykład:

Wykład z elementami dyskusji

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna


Konsultacje regularne i indywidualne.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 45 godz.

- Samodzielne studiowanie tekstów źródłowych, obowiązujących do egzaminu (literatura podstawowa) – 45 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 180godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Historia myśli o stosunkach międzynarodowych – prekursorzy teorii stosunków międzynarodowych od czasów starożytnych do XIX wieku. Powstanie pierwszych szkół teoretycznych jako początek powstawania nauki o stosunkach międzynarodowych, czyli teoretycznych i metodologicznych podstaw wyjaśniania i rozumienia rzeczywistości międzynarodowej. Klasyczne kierunki teoretyczne i ich kategorie pojęciowe i metody badawcze: utopijny liberalizm, realizm polityczny (Edward Carr, Hans Morgenthau), realizm chrześcijański (Reinhold Niebuhr).

Rewolucja metodologiczna w nauce o stosunkach międzynarodowych - Scjentyzm i behawioralizm, teorie systemowe (Morton Kaplan, David Singer), teorie gier a podejmowanie decyzji w stosunkach międzynarodowych (Thomas Shelling). Rozwój teorii współzależności, transnarodowości (James Rosenau) i społeczności światowej (John Burton), funkcjonalizm (David Mitrany) i neofunkcjonalizm (Ernst Haas), Szkoła Angielska (Hedley Bull).

Analiza przyczyn powstania i rozwój kierunków w ramach wielkiej debaty interparadygmatycznej: realizm strukturalny (Kenneth Waltz), teorie zmiany (Robert Gilpin), realizm ofensywny (John Mearsheimer), realizm defensywny (Kenneth Waltz), badanie siły we współzależnym świecie, kompleksowa współzależność (Joseph Nye i Robert Keohane ), Liberalizm instytucjonalny, globalne podejście systemowe, determinzm strukturalny (Immanuel Wallerstein)

Postpozytywistyczny przewrót teoretyczno-metodologiczny: konstruktywizm (Nicholas Onuf, Aleksander Wendt), teoria krytyczna (Robert Cox, Ken Booth), postmodernizm (postrukturalizm), teorie feministyczne (Ann Tickner), teorie postkolonialne, interpretatywizm jako teoretyczno-metodologiczny model badania stosunków międzynarodowych.

Nie-zachodnie koncepcje analizy rzeczywistości międzynarodowej – tradycje i współczesne szkoły w Chinach, Indiach, tradycja i praktyka w państwach islamskich. Rola technologii informacyjnych w kształtowaniu systemu międzynarodowego: technologiczny instrumentalizm / technologiczny esencjalizm

Literatura:

Teksty źródłowe i opracowania:

Abel G., Świat jak znak i interpretacja, Warszawa 2014;

Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2016;

Buzan B., Non-Western International Relations Theory, New York 2010;

Buzan B., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011;

Carr, E. H., The Twenty Years Crisis 1919-1939, London, 1985;

Deutsch K.W., The Analysis of International Relations, Prentice-Hall, 1978;

Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008;

Gałganek A., Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009;

Gałganek A.: Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań, 1992;

Grzybek D., Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Kraków 2015;

Haliżak E., Czaputowicz J. (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, Warszawa 2014;

Haliżak E. (red), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018;

Kant I, O wiecznym pokoju, Wrocław, 1993;

Kaplan M. System and Process in International Politics, New York, 1957;

Keohane R.O., Nye J. S., Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown and Co., 1977;

McCarthy D.R., Power, Information Technology, and International Relations Theory, Pelgrave Macmillan 2015;

Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010;

Nye J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009;

Puchala D.J. (red), Visions of International Relations, Columbia: University of South Carolina Press, January 2002;

Rosenau J., The Scientific Study of Foreign Policy, London 1977;

Sadłocha J., Krytyczna analiza kategorii interesu w teoriach stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015;

Schelling T.C., Choice and Consequence, Harvard Univeristy Press 1984;

Świtalski P., Emocje, interesy, wartości. Przemiany paradygmatów polityki międzynarodowej, Toruń 2013;

Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010;

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007;

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa, 2008;

Opracowania podręcznikowe, przydatne do studiowania TSM:

Burchill S., Devetak R., Linklater A., Paterson M, Reus-Smit C., True J.(red), Teorie Stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007;

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, 2002;

Dougherty J.E., Pfaltzgraff R.L., Contending Theories of International Relations, New York, 1996;

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Warszawa, 2006 /lub /2012;

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - Systemy - Uczestnicy, Wrocław 2000;

Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000;

Marsh D, Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006;

Sur S., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012;

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Prowadzący grup: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 - Zna najważniejsze koncepcje wszystkich ważnych szkół teoretycznych stosunków międzynarodowych oraz podstawy metodologiczne badania stosunków międzynarodowych [K_W01+++], [K_W02+]

EK2 - Posiada wiedzę na temat różnic w podejściach teoretycznych, definiujących znaczenie poszczególnych uczestników na arenie międzynarodowej, zwłaszcza państw i instytucji międzynarodowych oraz systemów normatywnych [K_W08++], [K_W09++], [K_W10++]

EK3- Rozumie na ile czynniki cywilizacyjne i normatywne warunkują różnice w definiowaniu złożonych zjawisk i relacji między poszczególnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych [K_W08++],[K_W10++]

EK4 – Posiada umiejętność analizowania różnych sposobów opisu współczesnych stosunków międzynarodowych i krytycznej ich oceny, na podstawie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych [K_U02 ++], [K_U03 ++],

EK 5 - Potrafi zrozumieć przyczyny i reguły rządzące stosunkami międzynarodowymi, aby na ich podstawie formułować wnioski na przyszłość [K_U03 ++], [K_U04 ++],

EK6 -Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących wydarzeń, interpretować je w zależności od zmieniającego się kontekstu politycznego, ekonomicznego czy społecznego, wykorzystywać swoje obserwacje i wnioski w dyskusji o problemach międzynarodowych [K_K01+], [K_K02+++], [K_K06++]

EK7 - Potrafi przygotować ustną prezentację na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów, ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych [K_K07++]

EK8 – Potrafi na podstawie zdobytej wiedzy przeprowadzać proste analizy badawcze dotyczące złożonych systemów międzynarodowych [K_U01+], [K_U05]


Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:


1) zaliczenie ćwiczeń:

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie do ćwiczeń i czynny w nich udział, czyli omawianie, analiza i dyskusja treści wybranych tekstów źródłowych. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty – sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów oraz umiejętność własnego odniesienia się do tekstu. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując ustną prezentację albo debatę, na podstawie podanej literatury nieobowiązkowej. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru i jest wliczana do końcowej oceny egzaminacyjnej.


2) egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych, na które składają się:

- treści przekazywane w czasie wykładów

- treści przekazywane w czasie ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej


Egzamin jest pisemny, opisowy. Studenci mają podaną wcześniej listę zagadnień do opracowania. Czas trwania egzaminu: 1 godz.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń – realizacja wszystkich efektów kształcenia, a w szczególności: EK4, EK5, EK6, EK7, EK8. Ocena znajomości omawianych tekstów, umiejętności własnego odniesienia się do ich treści, zarówno poprzez wypowiedzi indywidualne, dyskusję, jak i przez przygotowanie prezentacji lub debaty. Poziom zaangażowania studenta każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w punktacji. Suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach jest podstawą wystawienia oceny z ćwiczeń. Następnie punkty z ćwiczeń są przeliczane na punkty egzaminacyjne i stanowią połowę końcowej oceny pracy studenta.


Egzamin - realizacja efektów kształcenia: EK1, EK2, EK3, EK5. Egzamin jest pisemny, pytania otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach


Wykład:

Wykład z elementami dyskusji

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna


Konsultacje regularne i indywidualne.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 45 godz.

- Samodzielne studiowanie tekstów źródłowych, obowiązujących do egzaminu (literatura podstawowa) – 45 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 180godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Historia myśli o stosunkach międzynarodowych – prekursorzy teorii stosunków międzynarodowych od czasów starożytnych do XIX wieku. Powstanie pierwszych szkół teoretycznych jako początek powstawania nauki o stosunkach międzynarodowych, czyli teoretycznych i metodologicznych podstaw wyjaśniania i rozumienia rzeczywistości międzynarodowej. Klasyczne kierunki teoretyczne i ich kategorie pojęciowe i metody badawcze: utopijny liberalizm, realizm polityczny (Edward Carr, Hans Morgenthau), realizm chrześcijański (Reinhold Niebuhr).

Rewolucja metodologiczna w nauce o stosunkach międzynarodowych - Scjentyzm i behawioralizm, teorie systemowe (Morton Kaplan, David Singer), teorie gier a podejmowanie decyzji w stosunkach międzynarodowych (Thomas Shelling). Rozwój teorii współzależności, transnarodowości (James Rosenau) i społeczności światowej (John Burton), funkcjonalizm (David Mitrany) i neofunkcjonalizm (Ernst Haas), Szkoła Angielska (Hedley Bull).

Analiza przyczyn powstania i rozwój kierunków w ramach wielkiej debaty interparadygmatycznej: realizm strukturalny (Kenneth Waltz), teorie zmiany (Robert Gilpin), realizm ofensywny (John Mearsheimer), realizm defensywny (Kenneth Waltz), badanie siły we współzależnym świecie, kompleksowa współzależność (Joseph Nye i Robert Keohane ), Liberalizm instytucjonalny, globalne podejście systemowe, determinzm strukturalny (Immanuel Wallerstein)

Postpozytywistyczny przewrót teoretyczno-metodologiczny: konstruktywizm (Nicholas Onuf, Aleksander Wendt), teoria krytyczna (Robert Cox, Ken Booth), postmodernizm (postrukturalizm), teorie feministyczne (Ann Tickner), teorie postkolonialne, interpretatywizm jako teoretyczno-metodologiczny model badania stosunków międzynarodowych.

Nie-zachodnie koncepcje analizy rzeczywistości międzynarodowej – tradycje i współczesne szkoły w Chinach, Indiach, tradycja i praktyka w państwach islamskich. Rola technologii informacyjnych w kształtowaniu systemu międzynarodowego: technologiczny instrumentalizm / technologiczny esencjalizm

Literatura:

Teksty źródłowe i opracowania:

Abel G., Świat jak znak i interpretacja, Warszawa 2014;

Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2016;

Buzan B., Non-Western International Relations Theory, New York 2010;

Buzan B., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011;

Carr, E. H., The Twenty Years Crisis 1919-1939, London, 1985;

Deutsch K.W., The Analysis of International Relations, Prentice-Hall, 1978;

Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008;

Gałganek A., Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009;

Gałganek A.: Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań, 1992;

Grzybek D., Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Kraków 2015;

Haliżak E., Czaputowicz J. (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, Warszawa 2014;

Haliżak E. (red), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018;

Kant I, O wiecznym pokoju, Wrocław, 1993;

Kaplan M. System and Process in International Politics, New York, 1957;

Keohane R.O., Nye J. S., Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown and Co., 1977;

McCarthy D.R., Power, Information Technology, and International Relations Theory, Pelgrave Macmillan 2015;

Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010;

Nye J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009;

Puchala D.J. (red), Visions of International Relations, Columbia: University of South Carolina Press, January 2002;

Rosenau J., The Scientific Study of Foreign Policy, London 1977;

Sadłocha J., Krytyczna analiza kategorii interesu w teoriach stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015;

Schelling T.C., Choice and Consequence, Harvard Univeristy Press 1984;

Świtalski P., Emocje, interesy, wartości. Przemiany paradygmatów polityki międzynarodowej, Toruń 2013;

Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010;

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007;

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa, 2008;

Opracowania podręcznikowe, przydatne do studiowania TSM:

Burchill S., Devetak R., Linklater A., Paterson M, Reus-Smit C., True J.(red), Teorie Stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007;

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, 2002;

Dougherty J.E., Pfaltzgraff R.L., Contending Theories of International Relations, New York, 1996;

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Warszawa, 2006 /lub /2012;

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - Systemy - Uczestnicy, Wrocław 2000;

Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000;

Marsh D, Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006;

Sur S., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012;

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.