Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Afryka we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-23R-n Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Afryka we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz
Prowadzący grup: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z historią oraz problemami dotykającymi kontynent afrykański.


Przedstawienie studentom specyfiki (politycznej, gospodarczej, geograficznej, społecznej, kulturowej) poszczególnych regionów Afryki.


Kształtowanie u studentów zdolności oceny wyzwań i zagrożeń stojących przed Afryką i Afrykanami.


Wykształcenie u uczestników kursu umiejętności analizy i oceny czynników warunkujących procesy polityczne, ekonomiczne oraz społeczne zachodzące na kontynencie afrykańskim.


Efekty kształcenia:

EK1: Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą geografii, historii i procesów polityczno-społecznych zachodzących na kontynencie afrykańskim.


EK2: Student zna i potrafi scharakteryzować podstawowe problemy państw i społeczeństw afrykańskich.


EK3: Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki i Afrykanów oraz ich globalne konsekwencje.


EK4: Student potrafi omówić specyfikę regionalną Afryki (geograficzną, polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową).


EK5: Student ocenia wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoją Afrykanie.


EK6: Student jest w stanie dokonać krytycznej analizy zjawisk zachodzących w sferze stosunków międzynarodowych na kontynencie afrykańskim.Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Egzamin ma charakter pisemny (pytania problemowe otwarte). Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen. Jedno z pytań egzaminacyjnych dotyczy wybranej przez studenta lektury (lista lektur dostępna w sekcji "Literatura"). Osoby z min. 75% frekwencją mogą podejść do egzaminu w terminie "zerowym".

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: Egzamin pisemny


Umiejętności: Egzamin pisemny


Kompetencje: Egzamin pisemny


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład – 30h


Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu końcowego – 60h

- opracowanie jednej lektury wybranej z zaproponowanej listy – 30h


Łącznie: 120h (4 ECTS)


Pełny opis:

Ponad pół wieku od uzyskania niepodległości przez większość państw afrykańskich, Afryka wciąż jawi się w świadomości społecznej w dwóch skrajnie różnych odsłonach, bądź to jako cel podróży, kuszący piękną przyrodą i egzotyką, bądź też jako kontynent borykający się z szeregiem problemów i zagrożeń, począwszy od skrajnego ubóstwa i chorób, kończąc na licznych konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych.

Wykład ma na celu przybliżenie studentom problemów i wyzwań stojących przed współczesną Afryką i Afrykanami, mając na uwadze specyfikę poszczególnych regionów kontynentu. W trakcie kursu nacisk położony zostanie na wyodrębnienie procesów politycznych, ekonomicznych oraz społecznych zachodzących we współczesnej Afryce.

Tematyka poruszana podczas zajęć:

1) Geografia Afryki

2) Historia Afryki w okresie przedkolonialnym

3) Historia Afryki w okresie kolonialnym i dekolonizacja

4) Ludy Afryki i problem niewolnictwa

5) Religie w Afryce

6) Gospodarka w Afryce

7) Organizacje subregionalne w Afryce

8) Państwo afrykańskie i jego słabości

9) Konflikty w Afryce

10) Państwa Rogu Afryki

11) Państwa Afryki Północnej

12) Państwa Afryki Środkowej

13) Państwa Afryki Południowej

14) Państwa Afryki Zachodniej

15) Przyszłość Afryki i jej rola w stosunkach międzynarodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dowden Richard, Africa. Altered states. Ordinary miracles, Portobello Books, London 2009

Kłosowicz Robert, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Kłosowicz Robert, Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej, w: R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Mantel-Niećko Jolanta, Ząbek Maciej (red.), Róg Afryki, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1999

Meredith Martin, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011

Milewski Jan J., Lizak Wiesław (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Oliver Ronald, Atmore Anthony, Dzieje Afryki po 1800 roku, Książka i Wiedza, Warszawa 2007

Thomson Alex, An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010

Williams Paul D., War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011

Literatura uzupełniająca:

Collier Paul, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford 2008

Davis John (ed.), Africa and the War on Terrorism, Ashgate Publishing, Aldershot 2013

Kopiński Dominik, Polus Andrzej (red.), Zgubne transakcje/Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, Difin, Warszawa 2010

Kłosowicz Robert, Mormul Joanna, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Lizak Wiesław, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

Mangala Jack (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave Macmillan, New York 2010

Trzciński Krzysztof, Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013

Lektury (do wyboru):

Hochschild Adam, Duch króla Leopolda, Świat Książki, Warszawa 2012

Hochschild Adam, Lustro o północy. Śladami Wielkiego Treku, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016

Jagielski Wojciech, Nocni wędrowcy, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009

Jagielski Wojciech, Trębacz z Tembisy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013

Jagielski Wojciech, Wypalanie traw, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012

Kapuściński Ryszard, Heban, Agora, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.