Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona środowiska
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z międzynarodową ochroną środowiska.[ K_W07+++], [K_W10+]

EK2:Posiada wiedze na temat instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze współpracy międzyrządowej[ K_W07+++], [K_W08+++] [K_W09+++]

EK3: Posiada wiedzę na temat międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska[ K_W07+++], [K_W08+++][K_W09+++]

EK4: Potrafi przygotować i przedstawić publicznie, we współdziałaniu z grupą, konkretne działania i akcje organizacji pozarządowych odnoszące się do ochrony środowiska w dzisiejszym świecie [K_W08+++], [K_U06++],[ K_U08

+++], [K_K01+++]

EK5: Posiada wiedze na temat zasadniczych instrumentów międzynarodowego prawa ochrony środowiska[ K_W07+++], [K_W11++]

EK6: Ma wiedzę na temat międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze regionalnym na przykładzie działań Unii Europejskiej[ K_W07+++][K_W08+++][K_W09+++][K_W11++]

EK7: Posiada wiedze na temat międzynarodowych instrumentów sektorowej ochrony środowiska[ K_W07+++], [K_W11++]

EK8: Potrafi analizować podstawowe regulacje międzynarodowe i orzeczenia międzynarodowych organów wyposażonych w funkcje sądownicze odnoszące się do „prawa człowieka do środowiska”. [ K_W07+++][K_W08+++], [K_W11++], [K_U06++]


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie:

• Aktywności studenta podczas zajęć oraz umiejętności argumentacji własnego stanowiska

• Poziomu przygotowania prezentacji problemowej

• Egzaminu (pytania problemowe, pytania półotwarte – trwanie – 1 h)


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: egzamin: pytania otwarte i półotwarte.

EK4: ocena projektu problemowego w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przygotowuje w formie prezentacji problemowej

EK5, EK6 EK7: egzamin: pytania otwarte i półotwarte.

EK8: egzamin: pytania otwarte i półotwarte, ocena aktywności podczas dyskusji problemowej oraz umiejętności argumentacji własnego stanowiska.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, dyskusja problemowa, wizyta studyjna, ekspercki wykład problemowy, obserwacja.

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Podczas poszczególnych spotkań omawiane będą następujące zagadnienia: a) Podstawowe pojęcia i definicje związane z międzynarodową ochroną środowiska b) Instytucjonalizacja międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze współpracy międzyrządowej, c) Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska d) Prezentacja konkretnych akcji podejmowanych przez pozarządowe organizacje międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska e) Ekoterroryzm. f) Źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska; g) Ochrona środowiska w Polsce i Krakowie z perspektywy regulacji międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska w Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, LexisNexis, Lexis –Nexis 2006.

J. Ciechanowicz - McLean – Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym, Warszawa 2005.

Anna Przyborowska – Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004.

Zbigniew Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.

M. Pietraś., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

Catherine Redgwell, Alan Boyle, Patricia Birnie, International Law and The Environment, Oxford University Press 2009.

David Hunter, International Environmental Law and Policy, West Publisher 2006.

Wurzel, R. K.W., Connely J. (red.), The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, 2011.

Leichenko, R., O'Brien K., Environmental Change and Globalization: Double Exposures, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z międzynarodową ochroną środowiska.[ K_W07+++], [K_W10+]

EK2:Posiada wiedze na temat instytucjonalizacji międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze współpracy międzyrządowej[ K_W07+++], [K_W08+++] [K_W09+++]

EK3: Posiada wiedzę na temat międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska[ K_W07+++], [K_W08+++][K_W09+++]

EK4: Potrafi przygotować i przedstawić publicznie, we współdziałaniu z grupą, konkretne działania i akcje organizacji pozarządowych odnoszące się do ochrony środowiska w dzisiejszym świecie [K_W08+++], [K_U06++],[ K_U08

+++], [K_K01+++]

EK5: Posiada wiedze na temat zasadniczych instrumentów międzynarodowego prawa ochrony środowiska[ K_W07+++], [K_W11++]

EK6: Ma wiedzę na temat międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze regionalnym na przykładzie działań Unii Europejskiej[ K_W07+++][K_W08+++][K_W09+++][K_W11++]

EK7: Posiada wiedze na temat międzynarodowych instrumentów sektorowej ochrony środowiska[ K_W07+++], [K_W11++]

EK8: Potrafi analizować podstawowe regulacje międzynarodowe i orzeczenia międzynarodowych organów wyposażonych w funkcje sądownicze odnoszące się do „prawa człowieka do środowiska”. [ K_W07+++][K_W08+++], [K_W11++], [K_U06++]


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie:

• Aktywności studenta podczas zajęć oraz umiejętności argumentacji własnego stanowiska

• Poziomu przygotowania prezentacji problemowej

• Egzaminu (pytania problemowe, pytania półotwarte – trwanie – 1 h)


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: egzamin: pytania otwarte i półotwarte.

EK4: ocena projektu problemowego w ramach którego student współdziałając w kilkuosobowej grupie przygotowuje w formie prezentacji problemowej

EK5, EK6 EK7: egzamin: pytania otwarte i półotwarte.

EK8: egzamin: pytania otwarte i półotwarte, ocena aktywności podczas dyskusji problemowej oraz umiejętności argumentacji własnego stanowiska.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, dyskusja problemowa, wizyta studyjna, ekspercki wykład problemowy, obserwacja.

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Podczas poszczególnych spotkań omawiane będą następujące zagadnienia: a) Podstawowe pojęcia i definicje związane z międzynarodową ochroną środowiska b) Instytucjonalizacja międzynarodowej ochrony środowiska w wymiarze współpracy międzyrządowej, c) Międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska d) Prezentacja konkretnych akcji podejmowanych przez pozarządowe organizacje międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska e) Ekoterroryzm. f) Źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska; g) Ochrona środowiska w Polsce i Krakowie z perspektywy regulacji międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska w Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, LexisNexis, Lexis –Nexis 2006.

J. Ciechanowicz - McLean – Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym, Warszawa 2005.

Anna Przyborowska – Klimczak, Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004.

Zbigniew Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.

M. Pietraś., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

Catherine Redgwell, Alan Boyle, Patricia Birnie, International Law and The Environment, Oxford University Press 2009.

David Hunter, International Environmental Law and Policy, West Publisher 2006.

Wurzel, R. K.W., Connely J. (red.), The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, 2011.

Leichenko, R., O'Brien K., Environmental Change and Globalization: Double Exposures, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.