Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla II roku studiow II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: Magdalena Trzcionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna cechy współczesnego międzynarodowego rynku finansowego oraz potrafi scharakteryzować jego elementy składowe [K_W04 +++][K_U02++]

EK2: Zna etapy rozwoju współczesnego międzynarodowego rynku oraz potrafi dostrzec istotę tego procesu oraz relacji łączących poszczególne segmenty rynku [K_W05+++],[K_U05++],[K_U06+++]

EK3: Potrafi ocenić funkcję i rolę podstawowych podmiotów działających na międzynarodowym rynku finansowym [K_W09++ +],[K_U08++],[K_U09+++]

EK4: Potrafi przygotować we współdziałaniu z grupą proste analizy dotyczące charakteru bieżących zmian na rynkach finansowych oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe w aspekcie gospodarczym, politycznym i społecznym [K_K01+++],[K_K04++],[K_K04]

EK5: Potrafi precyzyjnie i zrozumiale wyrażać publicznie swoje zdanie [K_K07++]


Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać 60 punktów w ramach samodzielnie skomponowanej strategii zdobywania punktów.


Student może otrzymać punkty za:

1. obecność na wykładach - 14 pkt.

2. aktywność na zajęciach - 14 pkt.

3. gra internetowa - 6pkt.

4. ułożenie pytań do banku pytań egzaminacyjnych na bazie wskazanej przez prowadzącą literatury - 10 pkt.

5. przygotowanie scenariusza wojny finansowej (pracę należy obronić na dyżurze) - 70 pkt.

6. projekt Sztukoteka - 70 pkt.

7. projekt Wywiadownia - 70 pkt.

8. przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej - 60 pkt.

6. zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego materiał z wykładów i literatury obowiązkowej - 100 pkt.


Student może swobodnie wybierać zadania z tej listy, tak, by po całym semestrze zgromadził minimum 60 pkt.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: Egzamin: pytania otwarte; udział w dyskusjach, przygotowanie banku pytań, przygotowanie materiału audiowizualnego, symulacja wojny walutowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

Praca w ramach wybranych aktywności - 90 godz.


Studiowanie literatury obowiązkowej – 60 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Kurs ma na celu przedstawienie:

a) istoty funkcjonowania i roli międzynarodowego rynku finansowego we współczesnej gospodarce globalnej w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym – część I, II, IV, V;

b) zagrożeń płynących z rynku finansowego dla bezpieczeństwa podmiotów życia gospodarczego: - część III, VI, VII, VIII, IX.

I. Międzynarodowy rynek finansowy – wprowadzenie

a) system finansowy

b) uczestnicy rynku finansowego

c) rynki finansowe a wzrost gospodarczy

d) proces integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej

e) bezpieczeństwo rynków finansowych

II. Podmioty międzynarodowego rynku finansowego

a) sektor bankowy

b) fundusze inwestycyjne

c) międzynarodowej organizacje finansowe

III. Międzynarodowy rynek finansowy - ujęcie przedmiotowe w podziale na segmenty rynku:

a) walutowy

b) instrumentów dłużnych

c) kapitałowy

d) oraz globalne rynku towarów i usług

III. Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych

a) instrumenty pochodne

b) instrumenty ustrukturyzowane

c) instrumenty hybrydowe

d) sekurytyzacja

e) giełdy instrumentów pochodnych

VI. Europejska integracja walutowa i kryzys zadłużeniowy

a) projekt euro

b) polityka pieniężna EBC

c) europejski kryzys fiskalny

VII. Kryzys finansowy 2008+

a) rosnące nierównowagi

b) przyczyny i przebieg kryzysu

c) interwencje rządowe na rynkach finansowych

d) nowa ideologia rynków finansowych

VIII. Zarządzanie kryzysowe na europejskim rynku finansowym

a) natura kryzysu strefy euro

b) zarządzanie kryzysem w strefie euro

c) europejska unia bankowa

IX. Globalny rynek finansowy a rywalizacja międzynarodowa

a) konkurencja i konkurencyjność międzynarodowa

b) rynek finansowy jako oręż: wojny walutowe, sankcje finansowe

Literatura:

Obowiązkowa do egzaminu:

1) Płókarz R., 2013, Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2) Olesiuk A., 2017, Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Warszawa: Difin.

Dodatkowe materiały wskazane na wykładach.

Obowiązkowa do scenariusza:

1) Richards J., 2011, Wojny walutowe, Wydawnictwo One Press.

2) Hongbing S., Wojna o pieniądz, t.1 i 2. Wyd. Wektory.

Uzupełniająca:

1) Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (red. nauk.), 2012, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa : CeDeWu.pl.

2) Bossak J.W., 2013, Konkurencyjność i współpraca międzynarodowa, Warszawa: Difin.

3) Bukowaski S.I., 2011, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa: Difin.

4) Zaleska M. (red. nauk.), 2015, Europejska unia bankowa, Warszawa: Difin.

5) Chisholm A.M., 2011, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: Magdalena Trzcionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna cechy współczesnego międzynarodowego rynku finansowego oraz potrafi scharakteryzować jego elementy składowe [K_W04 +++][K_U02++]

EK2: Zna etapy rozwoju współczesnego międzynarodowego rynku oraz potrafi dostrzec istotę tego procesu oraz relacji łączących poszczególne segmenty rynku [K_W05+++],[K_U05++],[K_U06+++]

EK3: Potrafi ocenić funkcję i rolę podstawowych podmiotów działających na międzynarodowym rynku finansowym [K_W09++ +],[K_U08++],[K_U09+++]

EK4: Potrafi przygotować we współdziałaniu z grupą proste analizy dotyczące charakteru bieżących zmian na rynkach finansowych oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe w aspekcie gospodarczym, politycznym i społecznym [K_K01+++],[K_K04++],[K_K04]

EK5: Potrafi precyzyjnie i zrozumiale wyrażać publicznie swoje zdanie [K_K07++]


Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać 60 punktów w ramach samodzielnie skomponowanej strategii zdobywania punktów.


Student może otrzymać punkty za:

1. obecność na wykładach - 14 pkt.

2. aktywność na zajęciach - 14 pkt.

3. gra internetowa - 6pkt.

4. ułożenie pytań do banku pytań egzaminacyjnych na bazie wskazanej przez prowadzącą literatury - 10 pkt.

5. przygotowanie scenariusza wojny finansowej (pracę należy obronić na dyżurze) - 70 pkt.

6. projekt Sztukoteka - 70 pkt.

7. projekt Wywiadownia - 70 pkt.

8. przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej - 60 pkt.

6. zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego materiał z wykładów i literatury obowiązkowej - 100 pkt.


Student może swobodnie wybierać zadania z tej listy, tak, by po całym semestrze zgromadził minimum 60 pkt.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: Egzamin: pytania otwarte; udział w dyskusjach, przygotowanie banku pytań, przygotowanie materiału audiowizualnego, symulacja wojny walutowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

Praca w ramach wybranych aktywności - 90 godz.


Studiowanie literatury obowiązkowej – 60 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Pełny opis:

Kurs ma na celu przedstawienie:

a) istoty funkcjonowania i roli międzynarodowego rynku finansowego we współczesnej gospodarce globalnej w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym – część I, II, IV, V;

b) zagrożeń płynących z rynku finansowego dla bezpieczeństwa podmiotów życia gospodarczego: - część III, VI, VII, VIII, IX.

I. Międzynarodowy rynek finansowy – wprowadzenie

a) system finansowy

b) uczestnicy rynku finansowego

c) rynki finansowe a wzrost gospodarczy

d) proces integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej

e) bezpieczeństwo rynków finansowych

II. Podmioty międzynarodowego rynku finansowego

a) sektor bankowy

b) fundusze inwestycyjne

c) międzynarodowej organizacje finansowe

III. Międzynarodowy rynek finansowy - ujęcie przedmiotowe w podziale na segmenty rynku:

a) walutowy

b) instrumentów dłużnych

c) kapitałowy

d) oraz globalne rynku towarów i usług

III. Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych

a) instrumenty pochodne

b) instrumenty ustrukturyzowane

c) instrumenty hybrydowe

d) sekurytyzacja

e) giełdy instrumentów pochodnych

VI. Europejska integracja walutowa i kryzys zadłużeniowy

a) projekt euro

b) polityka pieniężna EBC

c) europejski kryzys fiskalny

VII. Kryzys finansowy 2008+

a) rosnące nierównowagi

b) przyczyny i przebieg kryzysu

c) interwencje rządowe na rynkach finansowych

d) nowa ideologia rynków finansowych

VIII. Zarządzanie kryzysowe na europejskim rynku finansowym

a) natura kryzysu strefy euro

b) zarządzanie kryzysem w strefie euro

c) europejska unia bankowa

IX. Globalny rynek finansowy a rywalizacja międzynarodowa

a) konkurencja i konkurencyjność międzynarodowa

b) rynek finansowy jako oręż: wojny walutowe, sankcje finansowe

Literatura:

Obowiązkowa do egzaminu:

1) Płókarz R., 2013, Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2) Olesiuk A., 2017, Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Warszawa: Difin.

Dodatkowe materiały wskazane na wykładach.

Obowiązkowa do scenariusza:

1) Richards J., 2011, Wojny walutowe, Wydawnictwo One Press.

2) Hongbing S., Wojna o pieniądz, t.1 i 2. Wyd. Wektory.

Uzupełniająca:

1) Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (red. nauk.), 2012, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa : CeDeWu.pl.

2) Bossak J.W., 2013, Konkurencyjność i współpraca międzynarodowa, Warszawa: Difin.

3) Bukowaski S.I., 2011, Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Warszawa: Difin.

4) Zaleska M. (red. nauk.), 2015, Europejska unia bankowa, Warszawa: Difin.

5) Chisholm A.M., 2011, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.